Isaiah 56

Idau bese taudia danu ese Dirava ena mauri do idia davaria diba

Lohiabada ese inai bamona ia hereva, ia gwau,
“Kota maoromaoro do umui karaia.
Kara maoromaoro danu do umui karaia.
Badina be nega sisina,
lau ese umui do lau hamauria,
bona egu kara maoromaoro do lau hedinaraia.
Sabati Dina idia badinaia noho nega ibounai taudia,
be do lau hanamoa.
Sabati Dina idia hadikaia lasi taudia do lau hanamoa.
Sibodia edia kara idia naria,
dika do idia karaia garina taudia danu do lau hanamoa.”
Idau bese tauna, Lohiabada ena bese taudia edia orea lalonai ia vareai vadaeni tauna, be inai bamona do ia hereva lasi: “Lohiabada ese iena bese dekena amo lau do ia atoa siri momokani.”

Bona eunuko tauna do ia gwau lasi: “Lau ese natuna lau havaraia diba lasi dainai, Dirava ena orea lalonai lau vareai diba lasi.”
Badina be Lohiabada ese inai bamona ia hereva, ia gwau:

“Umui eunuko taudia e,
bema egu Sabati Dina umui badinaia,
bona lau ura henia karadia umui karaia,
bona egu gwauhamata taravatuna umui kamonai henia neganai,
emui ladadia be egu Dubu Helaga lalonai do idia laloatao nega daudau,
bona egu bese taudia ese umui do idia hanamoa bada,
to idia ese mai edia natudia taudia do idia hanamoa sisina.
Emui ladadia be do idia noho hanaihanai,
do idia laloaboio diba lasi momokani.”
Bona Lohiabada ma ia gwau, “Idau bese taudia bema egu bese ena orea lalonai idia vareai, lau do idia tomadiho henia totona, bona lau Lohiabada egu ladana do idia lalokau henia, bona egu hesiai gaukara do idia karaia, bona Sabati Dina do idia badinaia, do idia hadikaia lasi, bona bema egu gwauhamata taravatuna idia kamonai henia neganai, inai taudia be lau ese egu ororo helagana dekenai do lau hakaua, bona egu guriguri rumana dekenai lau ese moale do lau henidia. Edia gabua bouboudia bona edia boubou gaudia idauidau be, egu boubou patana ena latanai do lau abidia dae. Bona egu Dubu Helaga be bese idauidau ibounai edia guriguri rumana do idia gwauraia.”

Lohiabada Dirava, idau tano dekena amo iena bese Israela taudia ia haboudia lou Diravana ia gwau,

“Lau ese taunimanima ma haida do lau haboua,
lau haboudia guna taudia edia orea lalonai do idia vareai.”

Israela gunalaia taudia be Dirava ese ia gwau henidia

Lohiabada ese bese idauidau edia basileia ibounai ia hamaoroa, ia gwau,

“Umui uda boromadia,
bona uda dagedage gaudia e,
umui mai, egu bese,
egu mamoe, do umui ania ore.
10 Israela ena naria taudia edia matadia be kepulu.
Ibounai be mai edia aonega lasi.
Idia be sisia mai edia gadodia lasi bamona.
Idia boiboi diba lasi.
Idia hekure noho, idia nihi noho.
Mahuta idia ura henia bada noho!
11 Idia be sisia hegeregerena aniani momo idia ania noho,
to edia bogadia idia kunu lasi.
Idia be mamoe naria taudia mai edia aonega lasi.
Idia ibounai be sibodia edia dala dekenai idia raka siri noho.
Ibounai ta ta, sibodia edia namo,
sibodia edia namo habadaia dalana idia tahua noho.
12 Idia be idia gwau,
‘Umui mai, uaina do ita abia.
Inua gauna goadana do ita inua momo,
bona kerukeru ena namo ese,
hari dina ena namo do ia hereaia, ani!’ ”
Copyright information for `HMO