Isaiah 59

Isaia ese taunimanima ia gwau henia edia kara dika dainai

Kamonai, Lohiabada ena imana ia kwadogi, a?
Ia kwadogi dainai umui ia hamauria diba lasi, a?
Lasi momokani, bona iena taiana be ia kudima lasi danu.
To emui kara dika ese,
umui bona Dirava idia hapararaia vadaeni,
bona emui kara kerere ese,
Dirava ena vairana,
be umui dekena amo idia hunia vadaeni,
unai dainai umui dekenai ia kamonai lasi.
Badina be emui imadia be rara dekenai idia miro momokani,
bona emui imadia kwakikwakidia be kerere dainai idia dika.
Emui ududia ese hereva koikoi idia gwauraia vadaeni,
bona emui maladia ese,
hereva dika rohoroho idia mogea noho.
Kota maoromaoro be umui karaia lasi.
Samania hereva be tau ta ese ia gwauraia maoromaoro lasi.
Umui ese hereva anina lasi,
bona hereva koikoi kota lalonai umui gwauraia noho.
Kara koikoi umui palania noho,
bona dika momokani umui havaraia noho.
Inai umui palania noho kara dikadia be mase gaudia,
gaigai dikana ena gatoi hegeregerena.
Gatoi ta umui makohia neganai,
gaigai dikana ta do ia rau mai!
To unai umui palania kara dikadia ese,
umui dekenai namo ta do idia havaraia lasi.
Idia be anina lasi,
magera ena ruma dekena amo idia karaia dabua bamona.
Momokani, emui kara be dika,
mai ena dagedage danu.
Emui aedia be kara dika karaia totona idia heau haraga noho,
bona umui ese kerere lasi taudia umui alaia mase haraga danu.
Emui laloa gaudia be dika,
bona umui lao gabudia ibounai dekenai,
umui ese taunimanima umui hadikaia ore noho.
Maino ena dala umui diba lasi,
bona kota maoromaoro danu,
be nega ta umui karaia lasi.
Umui ese emui dala umui hagagevaia vadaeni,
bona unai emui dala dekenai idia raka taudia ibounai,
be maino do idia diba lasi.

Taunimanima ese edia kara dika idia gwauraia hedinarai

Taunimanima be Dirava dekenai idia gwau,
“Hari ai diba,
Dirava ese ai idia dagedage henia noho taudia,
dekena amo ai ia hamauria lasi,
ena badina korikori be, aiemai kara dika.
Ai ese diari ai tahua noho,
to dibura sibona ai davaria.
Dibura ena dala dekenai ai raka noho.
10 Magu ai dogoatao noho,
matakepulu tauna ese iena dala ia tahua noho bamona.
Emai dala mai hekwarahi danu ai tahua,
matana lasi tauna bamona.
Dina tubua neganai ai hekwakwanai noho,
adorahi ia ore neganai bamona.
Goada herea taudia edia huanai,
ai be mase taudia bamona.
11 Ai ibounai be bea hegeregerena ai boiboi noho.
Ai tai lou, tai lou,
pune manu idia tai bamona.
Kota maoromaoro ai tahua noho,
to ai davaria lasi.
Dirava ena mauri ai tahua noho,
to ia be daudau.

12 “Lohiabada e,
aiemai kerere be momo herea oiemu vairana dekenai,
bona aiemai kara dika ese ai idia samania noho.
Aiemai kerere be ai dekenai idia noho, nega ibounai,
bona emai dika bona kerere ai diba.
13 Ai ese oi dekenai ai dagedage henia,
ai ese oi ai negea vadaeni,
bona aiemai Dirava ena murinai raka kara,
dekena amo ai siri vadaeni.
Ai ese haida ai hisihisi henidia,
haida ai dagedage henidia.
Aiemai kudoudia lalonai hereva koikoi ai havaraia,
bona taunimanima hadikaia totona,
unai hereva ai gwauraia vadaeni.
14 Kota maoromaoro be ai ese ai lulua siri vadaeni,
bona kara maoromaoro,
be ai kahirakahira ia gini diba lasi,
badina be hereva momokani,
be hanua ena ariara dekenai ia moru vadaeni,
bona hereva maoromaoro be unuseni ia raka vareai diba lasi.
15 Hereva momokani be ia noho lasi dainai,
kara dika ia hadokoa gwauraia tauna,
be haida ese do idia dagedage henia.”

Lohiabada ese iena bese taudia hamauria dalana ia karaia

Lohiabada ese inai kara ia itaia,
bona ia badu, kota maoromaoro be lasi dainai.
16 Ia itaia, haida ese idia hisihisi henidia taudia,
edia durua tauna ta be lasi.
Unai dainai Lohiabada ese,
ia sibona ena siahu dekena amo,
unai hisihisi noho taudia do ia hamauria.
Ia ese idia dekenai kwalimu do ia henia.
17 Lohiabada ese kara maoromaoro,
kemena dabua aukana bamona,
sibona dekenai do ia atoa,
bona hamauria kara ena kwara gauna,
be iena kwarana dekenai do ia atoa.
Ma ia ese dika ena davana henia kara,
be do ia atoa, iena dabua,
bona badu danu do ia karaia,
iena kouti dabua badana.
18 Edia kara hegeregerena,
Lohiabada ese dika taudia edia davana do ia henia.
Iena badu be ia dekenai idia heai taudia dekenai do ia henia,
bona davana do ia henia lou,
ia dekenai idia tuari gwauraia taudia dekenai.
Ma kone taudia dekenai danu,
edia dika davana do ia henia.
19 Dina diho kahana taudia bona dina daekau kahana taudia danu ese,
Lohiabada bona iena siahu badana do idia gari henia,
badina be ranu ena abata badana hegeregerena,
Lohiabada do ia mai,
Lohiabada ena Lauma ese lai goadana momokani bamona do ia mai.

20 Lohiabada ese iena bese taudia ia hamaoroa noho inai, ia gwau:
“Lau ese Siona dekenai do lau mai,
umui do lau hamauria totona.
Lau ese Iakobo ena bese taudia,
edia kara dika idia rakatania taudia ibounai do lau hamauria.”
21 Ma Lohiabada ia gwau, “Inai be egu gwauhamata taravatuna umui danu: Egu Lauma be umui emui kudouna lalonai ia noho, bona egu hadibaia hereva danu umui dekenai lau henia, do umui gwauraia totona. Idia be umui emui, ela bona hanaihanai. Bona hari ia lao, umui ese egu Lauma bona egu hereva do umui kamonai henia momokani.

“Bona umui ese emui natudia bona emui tubudia edia tubudia dekenai egu hereva do umui hadibaia, hari, inai nega dekena amo, ia lao bona hanaihanai. Lau Lohiabada, lau hereva inai.”

Copyright information for `HMO