Isaiah 6

Dirava ese Isaia ia boiria, peroveta tauna dagi do ia abia

King Usaia ia mase ena lagani neganai, lau Isaia ese Lohiabada lau itaia. Ia be iena terona dekenai ia helai noho, ataiai, bona mai ena hairai bada, bona iena dabua be lata herea, Dubu Helaga ia hahonua. Iena kahana kahana dekenai be serapi idia gini noho, idia ta ta be mai edia hanina 6. Edia hanina rua dekena amo edia vairana idia koua. Ma edia hanina rua dekena amo edia aena idia koua, ma edia hanina rua dekena amo, idia roho heau lao noho. Vadaeni idia be idia ta ta dekenai idia boiboi, idia gwau:

“Helaga, bona helaga bona helaga!
Siahu Ibounai Lohiabada be ia Helaga!
Iena hairaina ese tanobada ibounai ia hahonua noho!”

Edia gadodia ena regena ese, Dubu Helaga ena iduara raka vareai gabuna ena au bona nadi ia hamarerea, bona lau itaia, Dubu Helaga be kwalahu dekenai ia honu.

Lau be lau boiboi, lau gwau, “Madi, lau be dika momokani! Badina egu uduna ia gwauraia hereva ibounai be miro bona dika, bona lau be hereva dika taudia edia huanai lau noho. To momokani lau ese King, Siahu Ibounai Lohiabada, egu matana dekenai lau itaia vadaeni.”

Unai neganai serapi aneru ta be lau dekenai ia roho mai, iena imana dekenai be lahi gida ta, boubou patana dekena amo auri dekenai ia abia gauna. Vadaeni egu uduna bibina dekenai inai gida ia atoa, ia kamokau, bona ia gwau, “Kamonai, inai gida be oiemu uduna bibina ia kamokau dainai, oiemu kerere be ia ore, bona oiemu kara dika be Dirava ese ia gwauatao vadaeni.”

Unai neganai Lohiabada ena gadona lau kamonai, ia gwau, “Daika do lau siaia? Daika be ai totona do ia lao?” Vadaeni, lau haere, lau gwau, “Lau be inai, do lau lao! Lau do oi siaia!”

Vadaeni lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Oi lao, inai bese taudia be inai bamona do oi hamaoroa, oi gwau:

“ ‘Do umui kamonai hanaihanai,
to hereva ena anina do umui davaria lasi momokani.
Do umui itaia hanaihanai,
to dahaka ia vara noho do umui diba lasi.’
10 Inai taunimanima edia lalona do oi koua,
bona edia taiana danu do oi koua,
bona edia matana do oi hakapua.
Unai bamona do oi karaia,
gau ta do idia itaia lasi,
kamonai lasi, bona diba lasi totona.
Badina be bema idia itaia diba,
bona kamonai diba,
bona hereva anina idia davaria diba neganai,
lau dekenai do idia giroa,
bona mauri do idia davaria.”

11 Vadaeni lau gwau, “Lohiabada e, inai bamona do ia vara ela bona edena negai?” Vadaeni ia haere, ia gwau:

“Ela bona Iuda hanua badadia be dika momokani,
bona noholaia taudia be lasi momokani.
Bona ruma ibounai,
be mai edia taunimanima lasi.
Bona tano be dika momokani,
aniani do ia havaraia diba lasi tano do ia lao.
12 Lau Lohiabada ese taunimanima ibounai,
be do lau siaia lao gabu daudau dekenai,
bona inai tano ibounai be do ia noho kava.
13 Sedira taunimanima gadoi sibona tano dekenai do idia noho,
hegeregere tau 10 ta ta dekena amo tau tamona mo,
to inai do noho taudia do idia mase ore.
Idia be ouki auna,
idia utua diho gauna ena badina gauna sibona bamona.”
To unai au ena badina gauna, be Dirava ena bese do ia hamatamaia lou ena toana.

Copyright information for `HMO