Isaiah 63

Lohiabada ese bese idauidau ibounai do ia halusia

“Unai be daika Bosera hanua, Edoma kahana dekena amo ia mai noho? Ia be daika, dabua kakakaka namo herea ia karaia noho, bona mai siahu bona goada danu ia raka mai noho?”

“Ia be Lohiabada, iena kwalimu do ia gwauraia totona ia mai inai. Ia be mai ena siahu momokani, taunimanima do ia hamauria totona.”

“Badina dahaka iena dabua be kakakaka momokani, tau ta ese vain huahua ia moia, uaina do ia karaia totona bamona?”

Lohiabada ia haere, ia gwau, “Lau ese bese idauidau lau moia vadaeni, vain huahua idia moia bamona, bona ta ese lau ia durua lasi. Lauegu badu dainai lau ese idia lau moia, bona edia rarana ese lauegu dabua ibounai idia hamiroa vadaeni. Badina negana ia ginidae vadaeni, lauegu bese taudia dekenai idia dagedage taudia edia davana do lau henia. Oibe, negana ia ginidae vadaeni, lauegu bese taudia do lau hamauria. Vadaeni egu matana lau negea, to lau durua totona tauna ta be lasi. Unai dainai lau hoa, to egu badu ese lau ia hagoadaia, vadaeni lau sibona ese kwalimu lau abia. Lauegu badu dainai bese idauidau lau moia momokani, bona lau ese idia lau hamakohia. Edia mauri ena rarana tano dekenai lau habubua momokani.”

Lohiabada ese Israela ia hanamoa

Lau ese Lohiabada ena lalokau,
bona iena bogahisihisi do lau gwauraia hedinarai.
Ia ese ita dekenai ia durua karadia ibounai dainai,
do lau hanamoa henia.
Ia ese Israela taudia ia hanamoa bada vadaeni,
iena bogahisihisi,
bona iena noho hanaihanai lalokauna dainai.
Lohiabada ia gwau, “Idia be lauegu bese, idia ese lau do idia koia lasi.” Unai dainai ia ese idia ia hamauria edia hisihisi ibounai dekena amo. Aneru ta lasi, to Lohiabada sibona ese idia ia hamauria. Iena lalokau bona iena bogahisihisi dainai idia ia hamauria. Nega gunadia ibounai lalonai Lohiabada ese iena bese ia naria. 10 To idia ese ia dekenai idia dagedage dainai iena lalona ia hisihisi. Unai dainai Lohiabada ese idia ia dagedage henia, bona ia ese idia ia tuari henia.

11 To idia ese nega gunadia idia laloa, Mose ena dina idia laloa, vadaeni idia henanadai, idia gwau, “Lohiabada be edeseni? Ia ese iena Lauma be Mose dekenai ia henia, ani? 12 Lohiabada be edeseni, ia ese Mose dekena amo iena siahu bada ia hedinaraia momokani? Davara ena ranu ia hapararaia, 13 bona iena bese be ranu dobu gabuna dekena amo ia ese ia hakaua lao. Bona unai kara dainai bese ibounai edia huanai iena ladana be bada.”

Oibe, Lohiabada ese idia ia hakaua dainai, iena bese taudia be nadi kava tano idia noho, hosi bamona, idia raka goada, nega ta idia moru lasi.
14 Boromakau be edia biaguna ese rei namona gabuna dekenai ia hakaudia bamona, Lohiabada ese iena bese dekenai laga-ani ia henidia. Ia ese iena bese taudia ia hakaua namonamo, bona unai dainai iena ladana be bada momokani.

Isaia ese bogahisihisi bona durua totona Lohiabada ia noia

15 Lohiabada e, guba, oiemu noho gabuna, mai helaga bona hairai danu, dekena amo ai do oi itaia noho. Oiemu lalokau bona bogahisihisi ai dekenai be edeseni? Oiemu goada bona siahu be edeseni? Ai dekenai oi laloa lasi, a? 16 Oi be aiemai Tamana. Aiemai sene taudia Aberahamo bona Iakobo be ai idia diba lasi. To oi Lohiabada be aiemai Tamana. Oi ese nega ibounai ai oi hamauria vadaeni. 17 Badina dahaka oiemu dala dekena amo oi ese ai oi hakaua kerere? Badina dahaka aiemai lalona oi ha-aukaia noho, vadaeni ai ese oi dekena amo ai raka siri? Mani oi giroa mai ai dekenai. Oiemu hesiai gaukara idia karaia noho taudia, bona oiemu taudia korikori dainai, mani do oi giroa mai.

18 Ai, Israela, oiemu helaga taudia, be ai dekenai idia dagedage taudia ese ai idia lulua lao, vadaeni nega sisina oiemu gabu dekenai ai noho lasi. Unai taudia ese oiemu gabu helagana idia moia. 19 Gunaguna ia mai bona hari ai be oiemu bese. To oi ese ai oi biagua lasi bamona ai oi halaoa. Ai be oiemu bese lasi taudia bamona oi dekenai, a?

Copyright information for `HMO