Isaiah 64

Lohiabada e, mani emu kara guba do oi hapararaia, bona do oi diho mai! Ororo ese oi do idia itaia, bona mai gari bada danu do idia mareremarere. Idia be do idia heudeheude, ranu, lahi siahu ena ataiai ia boila neganai ia lohilohi bamona. Mani oi diho mai, bona oiemu siahu be oi idia dagedage henia taudia dekenai do oi hedinaraia. Bese idauidau do oi hagaria, vadaeni oiemu vairana dekenai do idia heudeheude! Badina guna oi ese hoa karadia, ai diba lasi guna gaudia, oi karaia. Oibe, unai dinadia dekenai oi diho mai, bona ororo ese oi idia itaia neganai, mai gari danu idia mareremarere. Gunaguna ia mai hari, Dirava ta oi hegeregere ena sivarai, be tau ta ia kamonai lasi, o itaia lasi. Oi sibona ese oi dekenai idia naria noho taudia dainai oi gaukara noho. Mai moale danu idia kara maoromaoro noho taudia be oi ese oi laloa namo henidia. Bona oiemu ura dalana idia laloa noho taudia be oi ese oi durua noho. Oi be ai dekenai oi badu, to ai ese kara dika ai karaia noho. Oibe, oi be ai dekenai oi badu, to ai ese kara dika ai hadokoa lasi, nega gunana ia mai bona hari. Edena bamona mauri ai davaria diba?

Ai ibounai be ai kara dika vadaeni. Aiemai kara maoromaoro ibounai be dabua mirodia sibona bamona. Aiemai kara dika dainai ai be au raurau bamona, ai be kakoro, bona lai ese ai ia hodaia lao ore. Tau ta lasi ese oiemu ladana dekenai ia guriguri. Bona tau ta lasi ese oiemu durua ia noia. Oi ese oiemu vairana be ai dekena amo oi hunia vadaeni, bona aiemai kara dika dainai oi ese ai oi rakatania vadaeni.

To Lohiabada e, oi be aiemai Tamana. Ai be raro bamona, bona oi be raro gaukaralaia tauna bamona. Oi ese ai oi karaia vadaeni. Unai dainai, ai dekenai do oi badu henia lasi, bona aiemai kara dika mani do oi laloa noho lasi ela bona hanaihanai. Ai be oiemu bese, mani ai dekenai do oi bogahisihisi.

10 Oiemu hanua helagadia be nadi kavakava tanona bamona. Ierusalema be taunimanima idia noho lasi gabu dikana bamona. 11 Bona aiemai Dubu Helaga, gabu helagana, bona mai ena hairai bada, aiemai sene taudia ese oi idia hanamoa gabuna, be lahi ese ia gabua ore vadaeni. Ai ese ai ura henidia gabudia ibounai be idia dika vadaeni. 12 Lohiabada e, inai karadia idia vara be oi ese oi hadokoa lasi, a? Kara ta oi karaia lasi dainai, oi ese ai oi hisihisi henia bada noho, bona inai hisihisi be aiemai goada ia hanaia noho hisihisina. Ai dekenai durua do oi henia lasi, a?

Copyright information for `HMO