Isaiah 65

Dirava ese ia dekenai idia dagedage taudia edia davana ia henia

Lohiabada ia hereva, ia gwau, “Lau ese lau totona idia henanadai lasi taudia dekenai lau hedinarai, bona lau idia tahua lasi taudia ese lau idia davaria vadaeni. Bona egu ladana idia diba lasi bese taudia dekenai lau hereva, lau gwau, ‘Lau inai lau noho, lau inai lau noho.’ Lau ura lauegu bese lau abia dae gwauraia, to idia ese mai dagedage danu idia kara dika, bona sibodia edia dala idia raka noho. Mai edia hemarai lasi danu idia ese lau idia habadua noho. Idia ese uma helagadia lalonai Dirava diba lasi taudia edia boubou karadia idia karaia, bona unai boubou patadia dekenai bonana namo muramura idia gabua noho. Hanuaboi neganai idia be nadi matudia bona mase guria gabudia dekenai idia lao, mase taudia edia laumadia do idia hereva henidia totona. Boroma edia vamu idia ania, bona vasiahu, idau dirava dekenai henia vamuna dekena amo idia karaia gauna, idia inua noho. Bona haida dekenai idia gwau, ‘Ai dekena amo do umui noho siri, badina ai be helaga herea, ai dekenai umui dogoatao be taravatu!’ Lau Lohiabada ese unai bamona taudia lau ura lasi momokani, lauegu badu idia dekenai be ia bodo diba lasi lahi bamona.”

Ma Lohiabada ia gwau,
“Lau ese inai bamona taudia edia kerere davana lau gwauraia vadaeni,
bona edia panisi,
be egu vairana dekenai ia torea vadaeni.
Edia kerere be do lau laloaboio lasi,
to edia davana do lau henidia momokani.
Edia kara dika dainai,
bona edia tamadia edia dika dainai,
davana do lau henia,
badina be idia ese bonana namo muramura,
be ororo edia ataiai idia noho tomadiho gabudia dekenai idia gabua.
Ororo edia latanai danu,
idia ese lau idia hereva dika henia.
Unai dainai edia kara dika gunadia hegeregerena,
davana do lau henidia.”

Ma Lohiabada ia gwau,
“Vain huahua namodia be taunimanima ese idia hadikaia lasi,
badina idia dekena amo uaina namona idia karaia diba.
Inai bamona danu,
lau ese egu bese taudia ibounai do lau hadikaia ore lasi,
to edia huana dekenai,
egu hesiai gaukara idia karaia taudia do lau hamauria.
Lau ese egu bese Israela taudia,
Iuda iduhu dekena amo taudia,
be do lau hanamoa,
bona idia edia tubudia ese egu tano,
ororo gabuna dekenai do idia noho.
Egu abia hidi besena,
egu hesiai taudia, be unuseni do idia noho.
10 Idia ese lau do idia tomadiho henia,
bona mamoe orea momo,
be Sarona tano dekenai do idia hakaua loaloa.
Bona Akoro Koura lalonai,
boromakau orea momo ese rei do idia ania.
Inai mamoe bona boromakau,
be egu bese taudia,
lau idia tahua noho taudia, edia.

11 “To umui ese lau, Lohiabada umui rakatania noho taudia,
bona umui ese egu ororo helagana, Siona,
umui laloaboio noho taudia,
bona umui ese aniani patana dekenai,
laki ena dirava umui tomadiho henia noho,
bona umui ese uro be uaina dekenai umui hahonua,
nega vaira gaudia edia dirava umui tomadiho henia totona taudia e,
12 emui vairana dekenai do idia vara gaudia,
be mase mai hisihisi bada danu.
Umui ibounai be tuari kaia dekena amo do umui mase.
Badina be umui lau boiboi henia neganai umui haere lasi,
bona lau hereva neganai umui kamonai lasi.
To umui ese kara dika,
egu vairana dekenai umui karaia noho,
bona lau ura lasi karadia umui abia hidi noho.
13 Unai dainai lau Lohiabada Dirava ese inai hereva lau gwauraia:
Lau dekenai idia tomadiho bona kamonai henia taudia,
be do idia aniani bona inuinu bada,
to umui, be do umui hitolo bona ranu mase.
Kamonai!
Egu hesiai taudia be do idia moale,
to umui, be do umui hemarai bada.
14 Kamonai!
Egu hesiai taudia ese ane do idia abia,
edia moale be bada dainai,
to umui, be emui lalohisihisi bada dainai,
do umui taitai,
mai boiboi bada danu,
badina emui laumadia be do idia laloa hekwarahi momokani.
15 Emui ladana,
be egu abia hidi taudia ese,
hereva dika bamona do idia gwauraia noho.
Lau, Lohiabada Dirava ese umui do lau alaia mase,
to lau idia kamonai henia taudia dekenai,
ladana matamata do lau henia.
16 Unai dainai, inai tano dekenai,
hanamoa totona ia noinoi gwauraia tauna ese,
Hereva bona Kara Momokani ena Dirava ena hanamoa do ia noia.
Bona inai tano lalonai,
gwauhamata ia gwauraia tauna,
ese Hereva bona Kara Momokani ena Dirava,
ena ladana dekenai do ia gwauhamata.
Badina be lau ese emui kerere gunadia do lau laloaboio,
idia be egu matana dekena amo do idia hunia vadaeni.”

Guba matamata bona tanobada matamata

17 Lohiabada ia gwau, “Lau ese tanobada matamata bona guba matamata lau karaia noho, bona kara gunadia be do idia laloa lou lasi, do idia laloaboio momokani. 18 Lau ese lau karaia gauna dainai do umui moale bada ela bona hanaihanai. Ierusalema matamata, lau ese do lau karaia gauna, be moale gabuna momokani, iena taudia be mai moale danu do idia noho. 19 Lau ese Ierusalema bona iena taudia do lau moalelaia. Unai Ierusalema lalonai do idia taitai lasi, bona lalohisihisi ena boiboi ta do idia kamonai lasi. 20 Idia vara matamata natuna maragidia be do idia mase lasi, bona Ierusalema matamata dekenai noho taudia ibounai edia mauri dinadia be do daudau. Lagani 100 idia abia taudia be do idia gwauraia idia be eregabe taudia sibona. Lagani 100 ia do abia lasi neganai ia mase tauna be do idia herevalaia, do idia gwau, ‘Dirava ese ia panisia vadaeni, sedira.’ 21 Idia ese edia ruma do idia haginia, bona unai ruma lalonai do idia noho. Idau taudia ese edia ruma do idia abia lasi. 22 Bona idia ese vain umadia do idia hadoa, vadaeni vain ena anina, uaina do idia inua. Idau taudia ese edia uaina do idia inua lasi. Au edia mauri dinadia be momo hegeregerena, lauegu bese taudia edia mauri dinadia be unai bamona. Bona lauegu abia hidi taudia ese, edia imana gaukara dekenai idia karaia gaudia do idia moalelaia. 23 Do idia hekwarahi kava lasi, bona edia natudia ese dika do idia davaria lasi. Lau Lohiabada ese idia bona edia tubudia do lau hanamoa ela bona hanaihanai. 24 Idia edia noinoi hereva lau dekenai idia do haorea lasi neganai, lau ese unai noinoi do lau kamonai henia. 25 Uda sisia bona mamoe natuna be do idia aniani hebou, laiona ese rei kakoro do idia ania, boromakau edia kara bamona. Bona gaigai ese taunimanima bona mauri gaudia do idia hamasea lou lasi. Lauegu ororo helagana, Siona dekenai, be dika o dika havaraia gauna ta do ia noho lasi.”

Copyright information for `HMO