Isaiah 7

Lohiabada ese king Ahasa ia hamaoroa herevana

Ahasa Iotama, Usaia ena tubuna, be Iuda ena king neganai tuari ia vara. Resini, Suria ena king, bona Peka Remalaia, Israela ena king ese Ierusalema idia tuari henia. To idia edia goada be hegeregere lasi Ierusalema do idia halusia.

Iuda ena king be hereva ia kamonai Suria tuari taudia be Israela tano dekenai idia ginidae, vadaeni ia bona iena orea taudia idia gari bada herea. Gari dainai idia heudeheude, lai ese au ia hamarerea bamona.

Lohiabada ese Isaia ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu natuna Seara Iasubu do oi abia, umui ruaosi king Ahasa hedavari totona do umui lao. Do umui davaria gabuna be ataiai gohuna ena dadaira ena dokona kahana, dabua huria taudia edia tano ia lao dalana dekenai. King Ahasa do umui hamaoroa, do ia naria namonamo, do ia laloa hekwarahi lasi, bona do ia gari lasi. King Ahasa ma do umui hamaoroa, king Resini bona Suria taudia bona Peka Remalaia edia badu do ia laloa lasi, idia edia siahu ena bada be lahi audia, hururu lasi gaudia sibona bamona. Suria bona Israela, bona Israela ena king ese Ahasa hadikaia totona laloa tamona idia karaia. Idia ura Iuda tano idia tuari henia, bona idia ese Iuda taudia do idia hagaria bada, do idia halusia, bona Tabele ena natuna be Iuda ena king do idia halaoa.

“To lau Lohiabada Dirava ese lau gwau, inai bamona do ia vara lasi. Badina be Suria ena goada ese iena hanua badana Damaseko ena goada ia hereaia diba lasi. Bona Damaseko ena goada ese king Resini ena goada ia hereaia diba lasi. Bona Israela danu do ia goada lasi, badina lagani 65 do idia ore lasi neganai, ia be do ia makohia maragimaragi, bona do idia gwau ia be bese ta lasi.

“Israela ena goada ese iena hanua badana Samaria ena goada ia hereaia diba lasi. Bona Samaria ena goada ese king Peka Remalaia ena goada ia hereaia diba lasi.

“Bema emui abidadama be ia goada noho lasi neganai, umui be do umui gini goada diba lasi.”

Emanuela ena toana

10 Lohiabada ese Ahasa dekenai ma ia hereva henia lou, ia gwau, 11 “Lohiabada oiemu Dirava do oi noia, ia ese toa ta oi dekenai do ia henia. Inai toa be mase taudia edia gabu dekena amo, o guba ataiai, dekena amo ia mai diba.”

12 Ahasa ia haere, ia gwau, “Lau ese toa totona Lohiabada do lau noia lasi. Lau ura lasi Lohiabada ena kara do lau tohoa.”

13 Isaia be ia haere, ia gwau, “Kamonai! Oi be king Davida ena tubuna ta, ani? Taunimanima dekenai laloa hekwarahi oi henia be dika, to Dirava dekenai danu laloa hekwarahi do oi henia gwauraia, a? 14 Unai dainai Lohiabada sibona ese oi dekenai toa ta do ia henia, inai bamona: Kekeni ta, tau ia do diba lasi, be do ia rogorogo, natuna ta do ia havaraia, mero ta, bona iena ladana do idia atoa, Emanuela. 15 Kara dika karadia do ia negea dalana, bona kara namo karadia do ia abia hidi dalana ia diba neganai, Emanuela ese rata do ia inua noho, bona hani do ia ania noho. 16 To unai mero be kerere negea, bona maoro abia hidi daladia ia do diba lasi neganai, unai oi idia hagaria king taudia edia tano be do idia anina lasi.

17 “Lohiabada ese nega dika ta do ia havaraia, oi bona oiemu bese taudia, bona oiemu tamana ena famili taudia ibounai emui latanai, nega unai bamona ta ia vara lasi, Israela ese Iuda ia rakatania neganai, ia mai bona hari. Unai nega dikana, Lohiabada ese do ia mailaia, be Asuria ena king.

18 “Unai nega ia ginidae neganai, Lohiabada ese do ia hioga, vadaeni Aigupito taudia, Naila Sinavai badinai idia noho, lao momo bamona do idia mai. Ma do ia hioga, bona Asuria taudia be edia tano dekena amo do idia heau mai, nanigo momo bamona. 19 Vadaeni idia ibounai do idia roho mai, koura dobudia lalonai, bona nadi matudia, bona au ginigini, bona rei gabudia ibounai lalonai do idia noho.

20 “Unai dina dekenai Lohiabada ese huina utua tauna do ia abia hidi Euperate Sinavai unai kahana dekena amo, Asuria ena king be unai! Ia ese umui emui auki huina, bona emui kwarana huina, bona emui aena ena huina danu do ia kakasia ore.

21 “Unai nega dekenai tau ta ese boromakau hahine matamatana ta, bona mamoe hahine rua do ia ubua. 22 Bona idia ese rata momo herea do idia henia dainai, unai tau be sisi do ia ania. Io, tano dekenai do mauri noho taudia, idia be momo lasi, to idia ese rata bona hani do idia ania.

23 “Unai nega ia ginidae neganai, vain uma namodia, mai edia vain audia 1000 gaudia, bona uma ta ta edia davana be siliva 1000, to idia ibounai be au ginigini bona ava ginigini ese do idia koua ore. 24 Taunimanima be unuseni, mai edia peva bona diba do idia labana karaia, badina tano ibounai be ava ginigini bona au ginigini ese do idia koua. 25 Ororo gabudia danu, gunaguna be unuseni uiti bona koni idia tubu gabudia, be au ginigini ese do idia koua. Bona tau ta lasi unuseni do ia lao. Unai gabudia dekenai boromakau bona mamoe sibona do idia raka loaloa, edia aniani do idia tahua.”

Copyright information for `HMO