Jeremiah 11

Gwauhamata taravatuna idia makohia

Inai hereva be Lohiabada dekena amo ia mai, Ieremia dekenai: “Inai gwauhamata taravatuna herevadia do umui kamonai, bona Iuda taudia bona Ierusalema noho taudia dekenai do oi hamaorodia, do oi gwau, ‘Lohiabada, Israela ena Dirava, be inai bamona ia hereva: Inai gwauhamata taravatuna herevadia do ia kamonai henia lasi tauna be lau ese lau gwauraia dika vadaeni. Inai taravatu be emui sene taudia dekenai lau henia, Aigupito tano, unai auri amuna dekena amo lau hakaudia mai neganai.’ Lau hamaorodia, lau gwau, ‘Egu hereva do umui kamonai henia, bona egu oda ibounai do umui karaia, vadaeni umui be egu bese, bona lau be emui Dirava do lau lao. Unai neganai emui sene taudia dekenai lau henidia gwauhamata be do lau badinaia, bona tano namona, rata bona hani dekenai ia honu tano, hari dina umui biagua noho tano, umui dekenai do lau henia.’ ”

Lau haere, lau gwau, “Lohiabada e, unai bamona oi karaia be namo.”

Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Inai hereva ibounai be Iuda hanuadia bona Ierusalema ena ariara edia lalonai do oi gwauraia hedinarai, do oi gwau: Inai gwauhamata taravatuna ena hereva do umui kamonai, bona ena karadia do umui karaia. Badina be emui sene taudia lau sisiba henidia auka, Aigupito tano dekena amo lau hakaudia neganai. Lau sisiba henidia loulou, lau hesiku lasi, ia mai bona hari dina, lau gwau, ‘Egu hereva do umui kamonai.’

“To lau dekenai idia kamonai henia lasi, bona edia taiadia idia koua. Idia ibounai be edia laloa dikadia dekenai bona edia laloa auka dekenai idia raka. Unai dainai, inai gwauhamata taravatuna herevadia ibounai, lau oda henidia do idia karaia, to idia karaia lasi gaudia, ena hereva dika be idia edia latanai lau atoa.”

Lohiabada ese ma lau dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Iuda taudia bona Ierusalema noho taudia edia huanai tau haida idia laloa hebou noho lau do idia hadikaia totona. 10 Idia ese edia sene taudia, lau idia kamonai henia lasi taudia, edia kara dikadia ma idia karaia lou noho. Idia ese dirava idaudia dekenai idia tomadiho vadaeni. Israela besena bona Iuda besena taudia ese egu gwauhamata taravatuna, edia sene taudia dekenai lau henia gauna, idia utua vadaeni.”

11 Unai dainai, Lohiabada ese inai bamona ma ia hereva, ia gwau, “Lau ese dika be idia edia latanai do lau atoa diho, do idia heau mauri diba lasi. Bona idia ese lau dekenai do idia taitai, to do lau kamonai lasi. 12 Vadaeni unai neganai Iuda hanua taudia bona Ierusalema hanua taudia be do idia lao, guna mai bonana muramura danu idia tomadiho henia dirava dekenai do idia tai henia, to inai dika dekena amo, inai dirava ese do idia hamauridia diba lasi. 13 Badina be, Iuda taudia e, emui dirava be momo, emui hanua edia momo hegeregerena, bona Ierusalema taudia ese boubou patadia momo, Ierusalema ena ariara edia momo hegeregerena, idia haginia vadaeni, mai bonana muramura Bala dirava dikana dekenai do idia gabua totona.

14 “Unai dainai, Ieremia e, inai bese taudia dainai do oi guriguri lasi, idia dainai do oi tai lasi, bona lau dekenai do oi noinoi lasi. Badina bema idia hekwakwanai o hisihisi neganai, lau dekenai do idia boiboi, to lau be do lau kamonai lasi.”

15 Lohiabada ma ia gwau,
“Egu lalokau bese taudia ese,
kara dika idia karaia noho,
to idia ese egu Ruma idia raka vareai noho,
be ia maoro, a?
Idia laloa gwauhamata bona vamu boubou gaudia henia kara,
ese edia kerere davana do ia koua, a?
Unai kara ese moale ia henidia diba, a?
16 Nega gunana ta lau, Lohiabada ese emui ladana lau atoa,
‘Olive auna namona, ena huahua namodia be momo herea.’
To hari, lau ese mai lai guba bada,
bona guba ena boiboi bada danu,
unai olive auna do lau gabua,
bona ena rigi ibounai do lau hamakohia ore.
17 “Lau, Siahu Ibounai Lohiabada, ese umui Israela bona Iuda lau hadoa, to hari lau ese dika umui emui latanai lau gwauraia vadaeni, badina umui ese kerere bada umui karaia. Bona umui ese lau umui habadua, Bala dirava dekenai mai bonana muramura umui gabua dainai.”

Ieremia alaia mase dalana idia tahua

18 Lohiabada ese lau ia hadibaia, tau haida ese lau alaia mase dalana idia tahua noho. 19 Guna lau be edia laloa dikana lau diba lasi. Lau be hegeregere mamoe natuna manadana ta bamona, do idia alaia mase totona idia hakaua lao noho bamona. Lau diba lasi idia be inai bamona idia hereva noho, idia gwau,

“Au mai ena huahua danu do ita hadikaia ore,
mauri taudia edia tano dekena amo,
unai tau Ieremia do ita alaia ore,
iena ladana be taunimanima do idia laloaboio totona.”

20 To lau ese lau guriguri, lau gwau,
“Siahu Ibounai Lohiabada e,
oi ese oi kota henia maoromaoro noho,
oi ese taunimanima edia kudoudia bona edia lalodia,
be oi tahua noho.
Egu dala be oiemu imana dekenai lau atoa vadaeni.
Mani emu kara unai taudia edia dika davana do oi henia,
bona do lau itaia.”
21 Momokani, inai egu mauri haorea dalana idia tahua taudia, Anatoto taudia, idia ura lau idia hamasea, idia gwau, “Lohiabada ena ladana dekenai do oi peroveta lou lasi, ai ese oi do ai alaia mase garina.”

22 Unai dainai Siahu Ibounai Lohiabada ia gwau, “Kamonai! Lau ese idia edia dika davana do lau henia. Edia eregabe taudia be tuari dekenai do idia mase, bona edia natudia be hitolo dekenai do idia mase. 23 Idia ta do ia mauri lasi. Badina be nega lau atoa vadaeni, dika be Anatoto taudia edia latanai do lau atoa, edia dika davana do lau henia momokani.”

Copyright information for `HMO