Jeremiah 14

Hitolo bada negana ia ginidae

Lohiabada ese lau Ieremia dekenai ia hereva, hitolo bada Iuda dekenai ia vara neganai, ia gwau,

“Iuda tano be ia taitai noho.
Iena hanua ibounai idia dika noho.
Iena taunimanima be tano dekenai idia hekure noho,
mai edia lalohisihisi bada danu,
bona Ierusalema taudia ibounai,
be durua abia totona idia boiboi noho.
Kohu momo taudia ese,
edia hesiai taudia ranu guri dekenai idia siaia, ranu totona.
Ranu gabudia dekenai idia lao noho,
to ranu idia davaria diba lasi.
Idia ese idia giroa mai,
to edia hodu be anina lasi momokani.
Idia hemarai, bona idia daradara noho.
Edia vairadia idia hunia noho.
Medu be ia diho lasi dainai,
tano ibounai be kaukau momokani.
Unai dainai biru taudia edia lalodia be idia hisihisi bada,
bona edia vairadia idia hunia noho.
Hanua murimurinai tano dekenai,
dia hahine ese iena natuna,
vara matamata gauna,
ia rakatania noho,
rei be lasi momokani dainai.
Uda doniki be ororo edia ataiai idia gini noho.
Idia lagatuna noho,
uda sisia bamona.
Edia matana be gau idia itaia namonamo diba lasi,
badina edia aniani be lasi dainai.”

Lohiabada e, egu bese taudia,
be inai bamona oi dekenai idia noinoi noho, idia gwau,
“Lohiabada e, momokani aiemai kara dika ese ai idia samania noho,
to mani emu kara, ai do oi durua,
oi ese oi gwauhamata vadaeni hegeregerena.
Ai ese nega momo oi dekena amo ai raka siri vadaeni.
Ai ese oi dekenai ai kara dika.
Oi sibona ese Israela oi durua diba,
durua dala idauna ta be lasi.
Oi sibona ese dika dekena amo ai do oi hamauria noho,
to, badina dahaka oi be idau tauna bamona aiemai tano dekenai?
Oi be laolao tauna bamona,
hanuaboi tamona sibona ai dekenai oi noho?
Badina dahaka oi be daradara tauna hegeregerena oi lao,
o, oi be goada tauna,
to oi be durua o hamauria kara oi karaia diba lasi hegeregerena.
Lasi momokani!
Lohiabada e,
oi be aiemai huanai oi noho,
bona ai be oiemu bese taudia.
Mani emu kara,
ai dekena amo do oi raka siri lasi.”

10 Lohiabada ese inai bese be inai bamona ia herevalaia, ia gwau, “Idia be lau dekena amo idia heau siri noho, bona inai loaloa kava kara idia ura henia noho dainai, idia ese idia hadokoa diba lasi. Unai dainai lau ese idia edia ura lau abia dae lasi. Lau ese edia kara dikadia do lau laloaboio lasi, bona edia kerere davana do lau henia.”

11 Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Ieremia e, oi ese lau do oi noia lasi, inai bese do lau durua totona. 12 Sedira idia ese aniani ania lasi taravatu do idia karaia, to momokani, lau ese edia noinoi egu durua totona, be do lau kamonai lasi. Sedira gabua bouboudia, bona koni, uiti gaudia bouboudia danu lau dekenai do idia henia, to lau ese idia do lau abia dae lasi. Lasi, to lau ese tuari, bona hitolo, bona gorere dekena amo idia do lau alaia mase.”

13 Lau ese lau haere, lau gwau, “Lohiabada Dirava, oi diba vadaeni, peroveta taudia ese taunimanima idia hamaoroa noho, tuari o hitolo be do idia vara lasi. Idia gwau oi ese oi gwauhamata vadaeni maino sibona inai tano dekenai do oi henia.”

14 To Lohiabada ia haere, ia gwau, “Unai peroveta taudia ese hereva koikoi idia gwauraia noho, lauegu ladana dekenai. Lau ese idia lau siaia lasi, bona oda o hereva ta lau henidia lasi. Edia nihi o mata hanai be lau dekena amo idia mai lasi. Unai edia peroveta herevadia be anina lasi, to idia sibodia idia laloa kava gaudia. 15 Lau Lohiabada ese, oi do lau hamaoroa dahaka do lau karaia unai peroveta taudia dekenai. Lau ese idia lau siaia lasi, to idia ese egu ladana dekenai idia gwauraia, tuari bona hitolo inai tano dekenai do idia vara lasi. Io, unai bamona peroveta taudia be lau ese tuari bona hitolo dekena amo do lau alaia mase.

16 “Bona idia ese unai bamona idia hamaoroa taudia danu, be unai dala dekenai danu do lau aladia mase. Idia edia tauanina be Ierusalema ena ariara dekenai do idia negea, bona tau ta ese idia do ia guria lasi. Inai bamona be idia ibounai dekenai do ia vara, edia hahine taudia, edia natudia memero, bona edia natudia kekeni danu. Idia edia kara dika bada ena davana do lau henidia momokani.”

17 Lohiabada ese lau ia oda henia, taunimanima dekenai lauegu lalohisihisi do lau gwauraia inai bamona:

“Lauegu matana edia ranu,
be dina bona hanuaboi do idia diho noho.
Lau be do lau taitai doko lasi,
badina egu bese taudia be mai edia bero dikadia,
dagedage taudia ese idia botaia dikadika dainai.
18 Bema hanua murimurinai lau lao neganai,
lau ese taunimanima edia tauanina,
tuari dekenai idia mase taudia lau itaia.
Bema hanua edia lalonai lau lao neganai,
lau ese hitolo taudia lau itaia,
idia mase lao noho.
Peroveta taudia bona hahelagaia taudia ese,
edia gaukara idia karaia noho,
to edia kara ena anina idia diba lasi.”

Ieremia ese Lohiabada ia noia, medu do ia siaia diho

19 Lohiabada e, oi ese Iuda oi negea momokani vadaeni, a?
Oi ese Siona taudia oi badu henia, a?
Badina dahaka ai oi hadikaia bada vadaeni?
Bona inai dika be do ia namo lou diba lasi, a?
Ai ese maino ai tahua,
to namo ta ai davaria lasi.
Ai ese aiemai mauri hanamoa totona ai naria,
to tuari ena gari bada sibona ai davaria.
20 Lohiabada e, ai ese oi dekenai ai kara dika vadaeni.
Ai ese aiemai dika ai gwauraia hedinarai inai,
aiemai sene taudia edia dika danu.
21 Oiemu gwauhamata ai dekenai mani do oi laloa lou,
bona ai dekenai do oi badu henia lasi.
Ierusalema ena latanai hemarai do oi atoa lasi.
Inai be oiemu terona mai hairaina gabuna.
Oiemu gwauhamata taravatuna,
ai danu ita laloa tamona gauna mani do oi makohia lasi.
22 Idau bese taudia edia kaivakuku o dirava koikoi ta ese,
medu ia siaia diba lasi.
Guba sibona ena goada dekena amo
medu ia hadihoa diba lasi.
Lohiabada e, aiemai Dirava e,
oi tamona sibona be hegeregere medu do oi havaraia.
Oi ese inai gau ibounai oi karaia diba dainai,
ai ese oi dekenai ai naria noho,
ai do oi durua totona.
Copyright information for `HMO