Jeremiah 15

Iuda taudia ese dika momokani do idia davaria

Vadaeni Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Ieremia e, oi kamonai! Bema Mose bona Samuela be lauegu vairana dekenai idia gini, bona idia ese lau idia noia, to lau ese inai bese taudia do lau bogahisihisi henia diba lasi. Do oi siaidia lao, lau ura lasi lau itadia.

“Bona bema inai bese taudia oi dekenai inai bamona idia nanadaia, ‘Edeseni do ai lao?’, vadaeni oi ese inai bamona do oi haere. ‘Lohiabada ese ia hereva vadaeni. Ia gwau:

Taunimanima haida be lau maka vadaeni,
gorere dekena amo do idia mase.
Inai taudia be gorere dainai do idia mase.
Taunimanima haida be lau maka vadaeni,
tuari dekena amo do idia mase.
Inai taudia be tuari dainai do idia mase.
Taunimanima haida be lau maka vadaeni,
hitolo dekena amo do idia mase.
Inai taudia be hitolo dainai do idia mase.
Taunimanima haida be lau maka vadaeni,
idia be tano ta dekenai guia taudia do idia lao.
Inai taudia be guia taudia do idia lao.’
“Lau Lohiabada ese lau gwauraia inai, gau 4 lau maka vadaeni, idia ese inai taunimanima do idia hadikaia ore totona, gaudia be inai: Tuari taudia do lau siaia, idia do idia alaia mase, sisia momo do lau siaia, edia tauanidia do idia veria lao ore, ataiai manudia do lau siaia guba dekena amo, edia kopina do idia koria bona ania totona, bona uda boroma danu do lau siaia, edia tauanina idia ania ore totona. Bona bese idauidau taudia be lau ese Iuda taudia lau panisidia sivarai idia kamonai neganai, do idia gari bada herea momokani. Lau be inai bamona davana do lau henidia, be Manase, Hesekaia ena natuna ena kara dika dainai. Inai kara dika be Ierusalema dekenai ia karaia, ia be king neganai.”

Lohiabada ma ia hereva, ia gwau,
“Ierusalema e,
daika ese oi do ia bogahisihisi henia?
Daika ese oi totona do ia taitai?
Daika ese sibona ena dala dekena amo do ia raka siri,
oiemu noho dalana do ia nanadailaia totona?”
Lohiabada ia gwau,
“Umui Iuda taudia ese lau umui negea.
Lau dekena amo umui raka siri noho,
doko lasi.
Unai dainai egu imana lau atoa,
umui do lau hadikaia ore totona.
Nega momo herea lau bogahisihisi umui dekenai,
to hari lau hesiku vadaeni.
Emui tano ena hanua ta ta ibounai dekenai,
lau ese umui lau negea,
uiti kakoro lai dekena amo ia negea bamona.
Lauegu bese e,
lau ese umui lau hadikaia ore.
Emui natudia lau aladia mase,
badina be emui dala dikadia umui hadokoa lasi dainai.
Emui tano dekenai emui vabu be momo herea.
Idia be momo herea,
kone ena miri bamona.
Emui eregabe taudia edia mauri idia goada negana lalonai,
lau aladia mase.
Unai dainai edia sinadia edia hisihisi be bada herea.
Lau ese karaharaga idia lau botaia,
vadaeni hisihisi bada bona gari dika herea,
be idia dekenai ia ginidae.
Iena natuna 7 idia mase hahine,
be lalohisihisi dainai ia moru, ia mase bamona.
Ia lagatuna dikadika noho.
Unai sinana ena nega namona,
be nega dikana momokani ia lao vadaeni.
Ia hemarai bada,
bona iena kudouna be ia gorere noho.
Umui idia tuari henia taudia,
be do lau koua lasi,
vadaeni idia ese umui do mauri noho taudia,
do idia alaia ore.
Lau Lohiabada ese lau hereva vadaeni.”

Ieremia be Lohiabada dekenai ia maumau

10 Lau madi o! Badina dahaka egu sinana ese lau ia havaraia? Lau mauri noho dainai, lau ese inai tano lalonai taunimanima ibounai danu lau heai, bona lau hepapahuahu noho. Lau be tau ta dekenai moni lau heniatorehai lasi, bona tau ta dekena amo moni lau abiatorehai lasi, to idia ibounai ese lau idia hereva dika henia noho, idia gwau, “Lohiabada ese Ieremia bema ia hadikaia be namo.” 11 Lohiabada e, bema lau ese oiemu hesiai gaukara lau karaia namonamo lasi, bona bema lau idia dagedage henia taudia totona lau guriguri lasi neganai, edia hereva dika ena anina be lau dekenai do ia vara namo. Badina unai lau idia dagedage henia taudia be idia laloa hekwarahi bona idia hisihisi noho neganai, lau ese oi Lohiabada lau noia, oi ese idia do oi durua, ani?

12 Lohiabada ese taunimanima dekenai ia hereva, ia gwau, “Edena tauna ese auri bona auri laboralabora ia hamakohia diba, a? Umui idia tuari henia gwauraia taudia be mirigini kahana dekena amo idia mai noho, bona idia edia goada be auri hegeregerena. 13 Lau ese inai tuari taudia lau siaia, idia ese umui, egu bese taudia, emui kohu do idia abia lao. Inai bamona do lau karaia, inai tano lalonai umui karaia vadaeni kara dikadia edia davana totona. 14 Umui dekenai idia tuari taudia edia hesiai taudia, be umui do lau halaoa. Inai hesiai gaukara be tano ta, umui diba lasi tanona dekenai do umui karaia. Unai bamona hisihisi do umui abia, badina lauegu badu be lahi hegeregere, bona ia be do ia gabua noho ela bona hanaihanai.”

15 Vadaeni lau Ieremia be lau hereva, lau gwau, “Lohiabada e, lauegu lalohisihisi oi diba. Mani lau dekenai do oi laloa, bona lau do oi durua. Bona oi ese lau idia hadikaia gwauraia taudia edia kerere davana do oi henidia. Do oi haheauka lasi idia dekenai, to do oi panisidia haraga, lau do idia alaia garina. Badina be oi diba lau be oi dekenai lau gaukara dainai, idia ese lau idia hereva dika henia noho. 16 Oi ese oiemu hereva lau dekenai oi henia, bona lau abia dae, aniani lau abia dae bamona. Bona inai oiemu hereva ese lau ia hamoalea momokani, badina be, Lohiabada, Siahu Ibounai Diravana, lau be oiemu. 17 Lau be moale hebou taudia edia huanai lau helai lasi. Idia danu lau kiri mai moale lasi, to oiemu oda lau kamonai henia, lau sibona lau helai, bona oiemu badu ese lau ia hahonua. 18 Badina dahaka lauegu hisihisi ia doko lasi, bona lauegu berona be idia namo lou lasi? Momokani oi ese lau oi durua lasi. Lau be ranu dekenai inua totona lau lao bamona, ranu lau itaia ia kaukau, vadaeni lau inua diba lasi.”

19 Vadaeni Lohiabada ese lau dekenai ia haere, ia gwau, “Bema oiemu lalona oi giroa, bona lau dekenai oi giroa mai neganai, lau ese oi do lau abia dae lou, bona oi ese lauegu gaukara do oi karaia lou. Bema hereva kava do oi hadokoa, bona hereva mai anina momokani do oi gwauraia neganai, oi be lauegu peroveta tauna do oi lao lou. Taunimanima be oi dekenai do idia giroa lou, to oi ese idia do oi tahua lao lasi.

20 “Lau Lohiabada ese lau hereva inai: Lau ese magu, auri laboralabora dekenai idia karaia gauna hegeregerena idia edia vairanai oi do lau halaoa. Idia ese oi do idia tuari henia, to idia ese oi do idia halusia diba lasi. Lau be oi danu do lau noho, oi do lau naria, bona lau ese oi do lau hamauria noho. 21 Kara dika taudia edia imana dekena amo oi do lau hamauria, bona oi do lau durua dainai, dagedage taudia ese oi do idia hadikaia diba lasi.”

Copyright information for `HMO