Jeremiah 16

Lohiabada ena ura Ieremia ena mauri totona

Lohiabada ena hereva be lau dekenai ia mai lou, ia gwau, “Hahine ta do oi adavaia lasi, bona natuna tau o natuna hahine ta do oi havaraia lasi inai gabu dekenai. Badina be lau Lohiabada ese inai tano dekenai idia vara noho memero bona kekeni, bona idia havaradia tau bona hahine dekenai inai bamona lau hereva, lau gwau, ‘Idia be mase gorere dekena amo do idia mase, bona tau ta ese idia totona do ia taitai lasi, bona do idia guridia lasi. Idia be tano ena kopina dekenai do idia noho, boromakau ena kukuri bamona. Tuari bona hitolo dekena amo do idia mase, bona edia tauanidia be ataiai manudia bona uda boromadia do idia ania ore.’ ”

Lohiabada ese Ieremia ma ia hamaoroa, ia gwau, “Oi ese mase dainai idia taitai taudia edia ruma ta lalonai do oi raka vareai lasi. Taitai totona do oi lao lasi, bona idia dainai do oi tai lasi, badina be egu maino bona egu lalokau, bona egu bogahisihisi, be inai bese taudia dekena amo lau abia siri vadaeni. Lau inai Lohiabada, lau hereva noho.

“Inai tano lalonai kohu momo taudia bona ogogami taudia be do idia mase, to taunimanima ese do idia guridia lasi, bona tau ta be idia dainai do ia taitai lasi. O tau ta ese iena kopina be nadi dekenai do ia kakasia lasi, o iena kwarana huina do ia utua ore lasi idia dainai.

“Ma tau ta ese aniani be patana dekenai do ia abia hegaegae lasi, taitai taudia do idia ania totona, edia lalokau ia mase dainai edia lalona do ia hanamoa totona. Bona tau ta ese danu edia tamana o sinana ia mase taudia edia lalona hamoalea totona inua gauna ta do ia henia lasi, do idia inua totona.

“Aria idia karaia noho ruma ta lalonai do oi raka vareai lasi, aria idia ania, bona inua noho taudia danu do oi helai lasi. Badina be Siahu Ibounai Lohiabada, Israela ena Dirava, be inai bamona ia hereva, ia gwau: Kamonai, lau ese kiri ena regena, bona moale ena regena, headava matamata tauna ena gadona, bona headava matamata hahine ena gadona, be inai gabu lalonai do lau hadokoa. Inai kara be umui do mauri noho taudia emui nega dekenai do idia vara.

10 “Ieremia e, inai hereva ibounai be idia dekenai oi hamaoroa neganai, idia ese oi dekenai do idia hereva, do idia gwau, ‘Badina dahaka Lohiabada ese inai dika badadia aiemai latanai ia gwauraia vadaeni? Aiemai kara dika be dahaka? Aiemai kara dika, Lohiabada, aiemai Dirava dekenai ai karaia vadaeni gauna, be dahaka?’

11 “Unai neganai oi ese idia do oi haere henia, do oi gwau, ‘Lohiabada be inai bamona ia hereva: Emui tamadia ese lau idia rakatania, dirava idaudia edia murinai idia raka lao, edia hesiai gaukara idia karaia, bona idia tomadiho henidia. Idia ese lau idia rakatania, bona egu taravatu idia kamonai henia lasi. 12 Bona emui kara dika ese emui tamadia edia kara dika idia hanaia vadaeni. Umui ibounai ese emui ura dikadia aukadia momokani umui karaia noho, bona umui ese lau dekenai kamonai henia kara umui negea vadaeni. 13 Unai dainai, lau ese inai tano dekena amo umui do lau negea lao momokani. Umui diba lasi, bona emui tamadia idia diba lasi tano dekenai umui do lau negea. Unuseni be dina bona hanuaboi, doko lasi, umui ese dirava idaudia edia hesiai gaukara do umui karaia, badina be lau ese umui dekenai do lau laloa namo lasi.’ ”

Hesiai mai guia danu dekena amo do idia giroa mai

14 Lohiabada ma ia gwau, “Unai dainai do umui itaia, nega be ia mai noho, taunimanima be inai bamona do idia hereva lou lasi, do idia gwau lasi, ‘Lohiabada, Israela taudia Aigupito tano dekena amo ia hakaua mai Mauri Diravana, ena ladana dekenai lau gwauhamata inai.’ 15 To idia ese inai bamona do idia gwau, ‘Lohiabada, Israela taudia be mirigini kahana tano dekena amo bona ia luludia lao tanodia ibounai dekena amo ia mailaidia lou Mauri Diravana, ena ladana dekenai lau gwauhamata inai.’ Badina be lau ese idia do lau hakaua lou, edia tano korikori, edia sene taudia dekenai lau henia tano dekenai, ma do idia noho.”

Israela taudia edia kerere davana ia mai noho

16 Lohiabada ma ia gwau, “To hari lau ese haoda taudia momo do lau siaia, idia ese inai Israela taudia do idia alaia. Unai murinai, labana taudia momo do lau boiria, bona idia ese ororo badadia bona maragidia ibounai, bona nadi edia huanai, nadi matudia lalonai, inai taudia do idia tahudia, kohua lalonai danu. 17 Badina be edia kara ibounai be egu matana ese ia itaia noho, lau dekena amo idia hunia diba lasi, bona edia kara dika be egu matana dekena amo idia koua diba lasi. 18 Edia kerere bona edia kara dika edia davana do lau habadaia, nega rua do lau henia, badina be idia ese egu tano be edia kaivakuku dikadia momokani dekena amo idia hamiroa vadaeni, bona edia dirava koikoidia dekenai idia hahonua vadaeni.”

Ieremia ese Lohiabada ia abidadama henia noho ena guriguri

19 Lohiabada e, egu goada bona egu gabu aukana,
bona lau hekwakwanai neganai,
oi be egu heau mauri gabuna.
Tanobada ena bese taudia ibounai,
be oi dekenai do idia mai, do idia gwau,
“Aiemai tamadia edia dirava,
be koikoi gaudia sibona.
Idia be anina lasi gaudia sibona,
namo ta idia havaraia lasi gaudia.
20 Tau ta ese sibona ena dirava do ia karaia diba, a?
Io, to idia be dirava momokani lasi.”

21 Unai dainai Lohiabada ese inai bamona ia hereva:
“Lau ese idia do lau hadibaia,
inai nega tamona lalonai,
egu siahu bona egu goada idia dekenai do lau hadibaia.
Bona do idia diba,
egu ladana be Lohiabada.”
Copyright information for `HMO