Jeremiah 17

Iuda taudia edia dika dainai davana idia abia

Lohiabada ese inai hereva ia gwauraia: “Iuda taudia e, emui kudoudia be auka, nadi hegeregerena, bona unai nadi dekenai, tau ta ese vasiga dekena amo emui kara dikadia ia torea bamona. Ma danu, emui dika be vasiga dekena amo emui boubou patadia edia kona dekenai idia torea auka bamona. Emui taunimanima ese hahine dirava Asera ena boubou patadia, bona iena laulau gaudia dekenai idia tomadiho henia noho, au namodia ibounai henunai, bona emui ororo edia latanai, bona taoni lasi gabudia edia ororo edia ataiai danu. Lau ese umui hadikaia totona, tuari taudia do lau siaia, idia ese emui kohu namodia, bona emui gau ibounai do idia abia lao. Emui tano ena kahana ibounai dekenai, kara dika bona tomadiho koikoi umui karaia dainai, unai tomadiho gabudia ibounai, be inai tuari taudia ese do idia abia. Emui kerere dainai, umui ese umui dekenai lau henia tano do umui haboioa. Bona lau ese umui idia tuari henia taudia edia tano, umui diba lasi tano, dekenai umui do lau siaia, edia hesiai gaukara do umui karaia, badina egu badu be lahi ta bamona, bona do ia gabua noho hanaihanai.”

Lohiabada ena hereva haida

Lohiabada ese ia gwau,
“Bema tau ta ese taunimanima ia abidadama henia,
ma taunimanima be iena goada ena badina ia halaoa,
bona ia ese lau Lohiabada ia rakatania neganai,
lau ese unai tau do lau hadikaia momokani.
Ia be tano kaukau dekenai ia noho au bamona.
Gau namona ta be ia dekenai do ia vara lasi.
Tano kaukau, damena ia noho tano dekenai do ia noho.
Taunimanima idia noho lasi tano dekenai do ia noho.
To lau Lohiabada ia abidadama henia noho tauna be namo.
Iena laloa goada be lau dekena amo ia abia tauna,
be do lau hanamoa.
Ia be ranu ena badinai idia hadoa auna bamona.
Iena ramuna be ranu dekenai ia siaidia noho,
bona dina siahu negana ia ginidae neganai,
do ia gari lasi.
Badina be iena rauna,
be do idia mauri noho.
Medu ia diho lasi neganai danu,
iena lalona do ia hekwarahi lasi,
badina iena huahua idia vara namonamo noho.
Taunimanima edia kudouna be mai koikoi bada,
bona mai dika rohoroho danu.
Daika ese kudouna ena dala ia diba?
10 Lau Lohiabada ese taunimanima edia kudoudia lau tahua noho,
bona edia lalodia danu lau tohoa noho.
Taunimanima ta ta edia dala,
edia dala lau itaia noho.
Bona idia ta ta edia kara anina danu lau tahua noho,
idia ta ta dekenai,
edia davana korikori do lau henidia totona.”

11 Kara koikoi dekena amo,
moni ia haboua noho tauna,
be manu ta bamona,
ia ese ia havaraia lasi gatoi be ia haboua noho.
Unai tau be do buruka lasi neganai,
iena kohu bona moni do idia boio,
bona iena mauri dokona dekenai,
ia be kavakava tauna do ia lao.

12 Iseda Dubu Helaga,
be terona mai hairaina bada bamona.
Hamatamaia dekena amo,
unai terona be ororo ena ataiai ia gini noho.

13 Lohiabada e, Israela ena namo badina e,
oi idia rakatania taudia ibounai ese,
hemarai do idia davaria.
Oi dekena amo idia raka siri taudia edia ladadia,
be tanobada sibona dekenai do idia torea.
Badina be Lohiabada,
mauri ranu ena lohilohi gabuna,
idia rakatania vadaeni.

Ieremia ese Lohiabada ena durua ia noia

14 Lohiabada e, lau do oi hanamoa,
vadaeni do lau namo.
Lau do oi hamauria,
vadaeni do lau mauri.
Badina lau hanamoa noho Diravana,
be oi tamona sibona.
15 Lohiabada e, taunimanima ese lau idia hamaoroa, idia gwau,
“Lohiabada ese ita ia hagaria hereva be momokani, a?
Bema ia ese ia gwauraia dika,
be do ia vara momokani,
harihari ia ese do ia karaia be namo.”
16 Lohiabada e, lau ese oi lau noia lasi,
egu bese do oi hadikaia ore.
Lau ura lasi hekwakwanai idia edia latanai do oi atoa.
Lohiabada e, oi diba inai be momokani,
lau gwauraia vadaeni hereva oi diba.
17 Oi ese lau do oi hagaria lasi,
oi be egu heau mauri gabuna,
dika ia ginidae neganai.
18 Lohiabada e,
lau idia hisihisi henia noho taudia,
idia dekenai hemarai do oi henia.
To mani oi ese lau do oi naria,
hemarai do lau abia lasi.
Unai taudia do oi hagaria,
to mani emu kara,
lau do oi hagaria lasi.
Unai dika taudia do oi hadikaia ore,
idia do oi hamakohia ore momokani.

Sabati Dina naria kara

19 Lohiabada ese lau dekenai ma ia hereva, ia gwau, “Oi lao, Ierusalema ena magu iduara, ena ladana Beniamina, Iuda king taudia idia raka vareai, bona idia raka murimurinai gauna, dekenai do oi gini, bona Ierusalema magu iduara ibounai dekenai danu. 20 Bona do oi gwau, ‘Iuda king taudia bona Iuda taudia ibounai, bona Ierusalema dekenai noho taudia ibounai, inai iduara umui raka vareai taudia e, Lohiabada ena hereva do umui kamonai. 21 Lohiabada ese inai bamona ia hereva, ia gwau: Bema emui mauri do umui naria namonamo neganai, Sabati Dina dekenai, maduna ta do umui huaia lasi, o Ierusalema magu iduara dekenai do umui mailaia vareai lasi. 22 Bona Sabati Dina dekenai, maduna ta be emui ruma dekena amo do umui huaia lasi. To Sabati do umui hahelagaia, lau ese emui sene taudia lau oda henidia hegeregerena. 23 To edia sene taudia ese egu oda idia kamonai henia lasi, idia laloa lasi. Lasi, to idia edia aiodia idia ha-aukaia, lau do idia kamonai henia lasi, bona lau dekena amo hadibaia hereva do idia tahua lasi totona.’ ”

24 Lohiabada ma ia gwau, “To bema umui ese lau umui kamonai henia namonamo, bona Sabati Dina dekenai inai hanua ena magu iduara dekena amo maduna ta do umui huaia lasi, bona bema Sabati Dina do umui hahelagaia, bona Sabati lalonai gaukara ta do umui karaia lasi, 25 unai neganai, emui king taudia ese inai hanua ena magu iduara dekena amo do idia raka vareai, bona Davida ena king siahuna hegeregerena do idia abia. Idia ese, Iuda bona Ierusalema taudia danu, kariota bona hosi dekenai do idia guia mai, mai edia tuari lohiadia danu. Bona nega hanaihanai taunimanima momo be Ierusalema dekenai do idia noho. 26 Taunimanima be Iuda hanuadia dekena amo, bona Ierusalema idia hagegea hanuadia bona Beniamina tano, bona tano palaka gabudia, bona ororo tanodia, bona diho kahana tano dekena amo do idia mai, idia gabua bouboudia, bona boubou idauidau gaudia, bona paraoa boubou gaudia, bona mai bonana muramura do idia mailaia, tanikiu totona harihari gaudia danu do idia mailaia, lau Lohiabada, egu Dubu Helaga lalonai do idia atoa vareai.

27 “To bema lau umui kamonai henia lasi, Sabati Dina do umui hahelagaia lasi neganai, bona Sabati Dina dekenai maduna ta do umui huaia, Ierusalema ena magu iduara dekena amo umui abia vareai, unai neganai, lau ese lahi dekenai, Ierusalema ena magu iduara do lau gabua. Inai lahi ese danu Ierusalema ena king bona lohia taudia edia rumadia do ia gabua ore. Tau ta ese do ia habodoa diba lasi.”

Copyright information for `HMO