Jeremiah 19

Iuda taudia be do idia dika, uro ia makohia neganai ia dika bamona

Lohiabada be lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Oi lao, uro karaia tauna ena uro ta do oi hoia. Vadaeni hanua tau badadia haida, bona hahelagaia taudia haida danu do oi haboua. Vadaeni umui be Hinoma Koura dekenai do umui lao, emui dala dekenai Ierusalema magu iduara ta do umui hanaia. Inai iduara ena ladana be, ‘Ia Makohia Urona ena Iduara’. Unuseni lauegu hereva do oi gwauraia, inai bamona: Lohiabada ia gwau, ‘Umui Iuda ena king taudia, bona Ierusalema umui noho taudia e, lauegu hereva do umui kamonai. Lau be Israela taudia edia Dirava, lau be Siahu Ibounai Lohiabada. Lau ese inai gabu do lau hadikaia momokani. Bona lauegu kara ena sivarai idia kamonai taudia be do idia hoa bada mai gari danu.

“ ‘Lau ese inai bamona do lau karaia, badina be taunimanima ese lau idia rakatania vadaeni, bona inai gabu be dirava idaudia tomadiho kara dekena amo idia hamiroa vadaeni. Inai dirava be idia ese idia diba lasi, edia sene taudia bona Iuda king taudia danu idia diba lasi inai dirava. Idia ese rara dekenai inai gabu idia hahonua, kerere lasi taudia edia rarana. Bona Bala dirava totona boubou patadia idia karaia vadaeni, edia natudia be boubou totona do idia gabua ore gwauraia. Lau ese inai bamona kara totona lau oda henidia lasi. Inai bamona kara be lau laloa lasi momokani.’ ”

Unai dainai Lohiabada ma ia gwau, “Negana be do ia mai, ‘Topete’ bona ‘Hinoma ena Koura’ do idia gwauraia lou lasi, to ‘Taunimanima Alaia ena Koura’. Iuda taudia bona Ierusalema noho taudia ese idia laloa vadaeni kara idauidau momo inai gabu dekenai do idia karaia. To lau ese edia dala do lau koua, do idia karaia diba lasi. Lau ese tuari taudia do lau siaia, idia ese Iuda taudia do idia alaia mase. Bona inai murinai ataiai manu bona uda boroma momo do lau siaia, unai mase tauanidia do idia ania ore.

“Lau ese inai hanua badana Ierusalema do lau hadikaia momokani, vadaeni idia raka hanaia taudia ibounai be do idia hoa, mai gari bada danu.

“Tuari taudia ese Ierusalema do idia koua hagegea, bona idia ese hanua taudia do idia alaia gwauraia. Bona tuari taudia idia koua dainai, hanua taudia be aniani lasi. Unai dainai idia ta ta ese taunimanima ta ta do idia ania. Idia ese edia natudia danu do idia alaia mase, bona do idia ania.”

10 Vadaeni Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Ieremia e, inai uro, oi ese oi dogoatao noho gauna, be oi danu idia noho taudia edia vairanai do oi hamakohia. 11 Bona idia dekenai inai lauegu hereva do oi hamaoroa, oi gwau, ‘Lau, Siahu Ibounai Lohiabada lau hereva inai: Inai Iuda taudia bona inai hanua, Ierusalema, be do lau hamakohia, inai uro ia makohia hegeregerena, bona tau ta ese do ia hanamoa lou diba lasi. Bona Topete be Iuda taudia edia mase guria gabuna do ia lao, bona edia mase tauanidia ese inai gabu do idia hahonua momokani. 12 Lau Lohiabada, lau hereva momokani inai: Inai hanua Ierusalema, mai iena noho taudia danu, be Topete hegeregerena do lau halaoa. 13 Vadaeni Ierusalema taudia edia ruma, bona Iuda king taudia edia ruma, edia guhi dekenai idau dirava dekenai bonana namo muramura idia gabua rumadia, be do idia miro momokani, Topete hegeregerena. Ma ruma momo danu dekenai be uaina idia bubua, idau dirava dekenai, boubou idia henia totona. Unai ruma danu do idia miro, Topete hegeregerena.’ ”

14 Vadaeni, lau Ieremia ese Lohiabada ena oda hegeregerena, iena hereva lau gwauraia haorea Topete dekenai murinai, lau toreisi, lau lao, Lohiabada ena Dubu Helaga ena ariara gabu ena magu lalonai lau gini, bona taunimanima ibounai lau hamaoroa, lau gwau, 15 “Siahu Ibounai Lohiabada, Israela ena Dirava, be inai bamona ia gwau, ‘Kamonai! Lau ese inai hanua badana Ierusalema, bona ia kahirakahira idia noho hanua danu be do lau hadikaia ore momokani! Oibe, emui kerere davana, lau gwauraia guna gauna, be do lau henia, badina be umui hekokoroku noho, bona lauegu hereva umui kamonai henia lasi noho dainai.’ ”

Copyright information for `HMO