Jeremiah 22

Ieremia ena sisiba Iuda ena king dekenai

Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Oi lao, Iuda ena king ena ruma do oi raka vareai, bona king mai iena hesiai taudia do oi hereva henia, do oi gwau, ‘Iuda ena king e, Davida ena terona dekenai oi helai noho. Oi ese Lohiabada ena hereva do oi kamonai, oi bona oiemu hesiai taudia, bona oiemu bese taudia, inai iduara lalonai idia raka vareai noho taudia danu. Lohiabada be inai bamona ia hereva noho: Kota maoromaoro bona kara maoromaoro danu do umui karaia, bona bema tau ta ena gau be ma tau ta ese ia henaoa noho neganai, unai tau be, ia hisihisi henia tauna dekena amo do umui hamauria. Idau bese tauna bona tamana sinana lasi maragi taudia, bona vabu do umui kara dika henia lasi, bona dagedage henidia lasi. Bona kerere lasi taudia do umui alaia lasi inai gabu dekenai. Badina be inai hereva bema umui kamonai henia momokani neganai, Davida ena bese taudia be iena king siahuna do idia dogoatao noho. Bona idia ese inai king ena ruma ena iduara badadia lalonai do idia vareai noho, kariota dekena amo bona hosi dekena amo danu. To bema inai egu hereva umui kamonai henia lasi neganai, lau be egu ladana dekenai lau gwauhamata inai, inai ruma badana be do ia dika momokani.’ ”

Ma Lohiabada ia gwau, “Lau Lohiabada dekenai inai Iuda king ena ruma be mai ena hairaina, Gileada tano, bona Lebanona Ororo tano edia hairaina bamona, to gabu dikana, tau ta ia noho lasi gabuna do lau halaoa. Lau ese tuari orea lau siaidia noho, idia ese inai king ena ruma namona do idia hadikaia ore totona. Idia ese ira momo do idia mailaia, inai ruma ena sida audia namodia do idia utua diho, bona lahi dekenai do idia gabua ore.

“Gabeai, idau bese taudia momo do idia hanaia mai, bona idia ta ta dekenai do idia nanadaia, do idia gwau, ‘Badina dahaka Lohiabada ese inai hanua bada herea dekenai be inai bamona ia karaia vadaeni?’ ” Vadaeni haida be do idia haere, do idia gwau, “Badina be edia Dirava, Lohiabada, ena taravatu idia rakatania, dirava idaudia idia tomadiho henia, bona edia hesiai gaukara idia karaia.”

Ieremia ena hereva king Iehoahasa totona

10 Iuda taudia e, king Iosaia totona do umui taitai lasi.
Ia mase dainai do umui tai lasi.
To iena natuna Iehoahasa totona do umui taitai,
badina idia ese ia do idia abia lao,
bona do ia giroa mai lasi.
Ia vara tanona be nega ta do ia itaia lou lasi.

11 Badina be Iosaia ena natuna Iehoahasa, iena tamana ena gabu ia abia king dagi dekenai tauna, be Lohiabada ese ia herevalaia, ia gwau, “Ia be inai gabu dekena amo ia lao vadaeni, bona do ia giroa mai lasi. 12 Ia be hesiai mai guia danu dekenai idia abia lao tano dekenai do ia mase, bona ia be inai tano nega ta do ia itaia lou lasi.”

Ieremia ena hereva king Iehoiakimi totona

13 Kara gagevagageva dekena amo,
iena ruma ia haginia noho,
bona kara koikoi dekena amo,
unai ruma ia habadaia noho,
bona iena tano taudia ia fosia,
davana lasi dekenai do idia gaukara.
Unai bamona dikadia ia karaia tauna,
be dika momokani do ia davaria.
14 Badina unai tau be ia gwau,
“Lau ese ruma badana ta do lau haginia,
iena ataiai daiutudia be bada momokani.”
Vadaeni ia ese uindo haida ia karaia,
bona sida audia namodia dekena amo,
be haba ia koua namonamo,
bona peni ena kala kakakaka dekena amo ia penia namonamo.

15 To oi ese ruma namona,
mai sida audia danu oi karaia diba dainai,
oi be oi laloa oi be king namona ta, a?
Oiemu tamana be aniani bona inuinu hegeregerena ia abia vadaeni,
bona kota maoromaoro,
bona kara maoromaoro ia karaia, ani?
Bona unai dainai iena kara ibounai lalonai anina idia vara.
16 Ia ese ogogami taudia bona gau lasi taudia,
be kota lalonai ia durudia.
Unai dainai iena namo ia vara.
Inai bamona ia karaia noho tauna ese,
Lohiabada ia diba, ani?
Lohiabada diba kara ena anina be unai, ani?
17 To oiemu matana ese,
gau ta ia itaia noho lasi,
bona oiemu lalona ese,
gau namona ta ia laloa lasi,
to koikoi dekena amo oi abia kohu sibona oi laloa noho.
Kerere lasi taudia alaia mase kara,
bona taunimanima dagedage henidia kara danu oi laloa momo noho.
Lohiabada ena hereva be unai.

18 Unai dainai,
Lohiabada ese Iehoiakimi,
Iuda king Iosaia ena natuna,
be inai bamona ia herevalaia, ia gwau,
“Iehoiakimi do ia mase neganai,
tau ta be ia totona do ia taitai lasi,
do idia gwau lasi, ‘Egu tadikakana e!’ o, ‘Egu taihuna e!’
Bona ta be do ia gwau lasi,
‘Egu lohia e,’ o ‘Egu king e!’
19 To Iehoiakimi do idia guria,
be doniki do idia guria hegeregerena.
Do idia veria lao,
Ierusalema ena magu iduara murimurinai do idia negea lao.”

Ieremia ena hereva, Ierusalema ena dika davana totona

20 Ierusalema taudia e,
Lebanona dekenai do umui daekau lao,
bona do umui boiboi.
Basana dekenai do umui lao, do umui tai bada.
Abarima dekena amo do umui taitai mai boiboi danu,
badina be umui idia durua taudia ibounai idia mase ore vadaeni.
21 Umui noho namo neganai,
Lohiabada ese umui ia sisiba henia,
to iena sisiba umui kamonai henia lasi.
Umui be eregabe taudia ia mai bona hari,
emui dala be inai bamona.
Umui ese Lohiabada umui kamonai henia lasi momokani.
22 Emui lohia taudia be lai ese do ia hodaia oho.
Umui do idia durua gwauraia taudia,
be tuari taudia ese do idia abia lao,
hesiai gaukara mai guia danu do idia karaia.
Emui hanua be hemarai bada do ia davaria,
emui kara dika ibounai dainai.
23 Umui ese sida audia,
Lebanona dekena amo gaudia,
edia huanai umui noho namonamo noho,
to hisihisi do umui abia,
natuna ia havaraia noho hahine ena hisihisi bamona.
Unai neganai emui tai,
be do ia bada herea momokani.

Dirava ese Iehoiakini ena dika davana do ia henia

24 Lohiabada ese king Iehoiakini, Iuda ena king Iehoiakimi ena natuna tau ia hamaoroa, ia gwau, “Lau be Mauri ena Dirava, bona inai ladana dainai lau gwauhamata inai, oi be egu imana idibana ena rini namona momokani, to lau ese oi do lau kokia ore. 25 Bona oiemu mauri haorea dalana idia tahua noho taudia, idia dekenai oi gari taudia dekenai, oi do lau henia. Io, Babulonia ena king, Nebukanesa bona iena tuari taudia dekenai oi do lau henia. 26 Lau ese oi bona oiemu sinana, oi ia havaraia hahine, be idau tano, ia lalonai umui ruaosi umui vara lasi tano, dekenai umui do lau negea lao. Unuseni umui ruaosi do umui mase. 27 Umui ese inai emui tano korikori dekenai giroa mai do umui ura henia bada, to nega ta do umui giroa mai lasi.”

28 Inai tau Iehoiakini be negea gauna ta,
ia makohia vadaeni urona ta,
tau ta ia ura henia lasi gauna ta, a?
Badina dahaka ia,
mai iena natuna danu idia negea lao?
Idia diba lasi tano dekenai idia negedia vadaeni.
29 Tano e, tano e, tano e,
Lohiabada ena hereva do umui kamonai.
30 Lohiabada be inai bamona ia hereva noho, ia gwau,
“Inai tau ena sivarai be inai bamona do umui torea:
‘Ia ese iena natudia do ia haboioa,
bona iena mauri dinadia lalonai,
namo ta do ia davaria lasi.
Badina be iena bese tauna ta ese,
Davida ena terona dekenai do ia helai lasi,
bona idia ta be Iuda dekenai do ia lohia karaia lou lasi.’ ”
Copyright information for `HMO