Jeremiah 24

Mata hanai: fig au huahua bosea ruaosi

Nebukanesa, Babulonia ena king ese Iehoiakini, king Iehoiakimi ena natuna, bona Iuda lohia taudia, bona imadia gaukara diba momo taudia, bona auri idia gaukaralaia diba taudia, be Ierusalema dekena amo ia abidia lao, bona gabu daudau, Babulonia dekenai ia atodia murinai, Lohiabada ese mata hanai be lau Ieremia dekenai ia hedinaraia. Fig au huahua bosea rua Lohiabada ena Dubu Helaga ena vairanai lau itaia. Bosea ta lalonai fig huahuadia be namo herea, idia mage haraga gaudia bamona. To bosea iharuana lalonai be fig dikadia, idia dika momokani dainai, tau ta ese idia ia ania diba lasi.

Vadaeni Lohiabada ese lau ia nanadaia, ia gwau, “Ieremia e, oi be dahaka oi itaia noho?”

Lau gwau, “Fig huahuadia, namodia be namo momokani, to dikadia be dika momokani, idia ania diba lasi gaudia.”

Vadaeni Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau, Lohiabada, Israela ena Dirava be inai bamona lau gwau: Inai fig au huahuadia namodia hegeregerena, lau ese Iuda tano dekena amo Babulonia dekenai idia abia lao taudia lau gwauraidia, idia be namo herea, bona idia do lau bogahisihisi henia. Lau ese idia do lau naria bona hanamoa, bona do lau hakaudia lou mai, inai edia tano dekenai. Lau ese idia do lau haginia, do lau negedia diho lasi. Lau ese idia do lau hadoa, bona idia do lau kokia lasi. Lau ese laloa kehoa, bona laloa namodia do lau henidia, bona do idia diba lau be Lohiabada. Unai neganai idia be egu bese do idia lao, bona lau be edia Dirava do lau lao, badina be idia ese lau dekenai do idia giroa mai, mai edia kudoudia ibounai danu.

“To Sedekaia, Iuda ena king, iena lohia taudia, bona Ierusalema dekenai idia naria noho, o Aigupito dekenai idia lao taudia be lau Lohiabada ese lau gwauraidia, idia be fig dikadia, ania diba lasi gaudia hegeregerena. Bona lau ese edia dika hegeregerena, idia dekenai do lau karaia. Lau ese idia edia latanai dika bada do lau havaraia dainai, tanobada basileia ibounai taudia be do idia gari bada herea. Taunimanima ese inai Iuda taudia dainai do idia kirikiri, bona do idia hevaseha henidia, do idia hereva dika henidia, bona edia bese ena ladana do idia hadikaia, do lau luludia lao gabudia ibounai edia lalonai.

10 “Lau Lohiabada ese tuari, hitolo, bona hanaia gorere dikadia idia edia latanai do lau siaia, ia lao bona idia bona edia sene taudia dekenai lau henia tano dekenai idia ta do ia mauri noho lasi.”

Copyright information for `HMO