Jeremiah 26

Ieremia be kota dekenai idia mailaia

Iehoiakimi, Iuda ena king tauna, Iosaia ena natuna be Iuda edia king dagi ia abia hamatamaia neganai, Lohiabada ese lau dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Ieremia e, Dubu Helaga ariara gabu ena magu lalonai do oi gini, bona Iuda hanua ibounai dekena amo tomadiho totona idia mai taudia do oi hereva henia. Lau ese oi dekenai lau oda hereva ibounai do oi gwauraia, hereva ta do oi hunia lasi. Sedira taunimanima be do idia kamonai, bona edia kara dika do idia hadokoa. Bema unai bamona idia karaia neganai, lauegu laloa do lau senisia, bona idia do lau hadikaia ore palani do lau karaia lasi. Edia kara dika davana do lau karaia lasi.”

Lohiabada ese lau ia hamaoroa, taunimanima dekenai do lau hereva henia, do lau gwau, “Lohiabada ia gwau: Lau Lohiabada, be guna lau gwau umui ese lau do umui kamonai henia, bona umui lau henia vadaeni hadibaia hereva do umui badinaia. Bona umui dekenai lau siaia noho hesiai taudia, peroveta taudia edia hereva do umui kamonai namonamo. To umui ese edia hereva nega ta umui kamonai henia lasi. Bema lauegu hereva do umui kamonai henia lasi noho neganai, lau ese inai Dubu Helaga dekenai, be Silo dekenai lau karaia hegeregerena do lau karaia. Bona unai neganai, tanobada bese idauidau taudia ese inai hanua, be do idia kirikirilaia noho gauna, do lau halaoa!”

Hahelagaia taudia, peroveta taudia, bona taunimanima ibounai, be Dubu Helaga lalonai inai lau Ieremia egu hereva idia kamonai. Unai Lohiabada ese ia oda henia, do lau gwauraia hereva ia ore neganai, unai taudia ibounai ese lau idia dogoatao, bona idia boiboi, idia gwau, “Inai hereva oi gwauraia dainai oi be do oi mase!” Ma idia gwau, “Badina dahaka oi ese Lohiabada ena ladana dekenai oi hereva, inai Dubu Helaga be do idia hadikaia ore, Silo idia hadikaia ore bamona, bona tau ta do ia noholaia lasi?” Unai neganai, taunimanima ibounai ese lau idia hagegea noho.

10 Iuda ena lohia taudia ese inai kara ena sivarai idia kamonai neganai, king ena ruma dekena amo idia daekau mai haraga, Dubu Helaga dekenai. Vadaeni, idia ese Iduara Matamata, Dubu raka vareai gabuna dekenai idia helai diho. 11 Unai neganai hahelagaia taudia bona peroveta taudia ese lohia taudia bona taunimanima idia hamaoroa, idia gwau, “Inai tau ese iseda hanua ia hereva dika henia. Umui ese iena hereva umui kamonai vadaeni. Namona be hereva ita gwauraia, ia be do ia mase.”

12 Vadaeni lau Ieremia ese idia dekenai lau haere henia, lau gwau, “Lohiabada ese lau ia siaia, unai umui kamonai vadaeni hereva ibounai do lau gwauraia totona, Dubu Helaga bona inai hanua hadikaia totona hereva be unai. 13 Umui ese emui noho mauri do umui haidaua, bona Lohiabada emui Dirava do umui kamonai henia. Bema unai bamona umui karaia neganai, ia ese iena laloa do ia giroa, bona unai hadikaia kara, ia gwauraia umui emui latanai do ia atoa gauna, be do ia karaia lasi. 14 To lau be umui emui siahu henunai lau noho. Umui emui laloa namona bona laloa maoromaoro hegeregerena, lau dekenai do umui karaia. 15 To lau ura do umui diba namonamo, bema lau umui alaia mase neganai, umui ese kerere lasi tauna do umui alaia. Bona inai kara kerere be inai hanua ena latanai, bona inai hanua ena taudia edia latanai do ia noho. Badina be Lohiabada ese momokani lau ia siaia, umui dekenai do lau sisiba henia totona.”

16 Vadaeni hanua lohia taudia bona taunimanima ibounai ese hahelagaia taudia bona peroveta taudia idia hamaoroa, idia gwau, “Namo lasi inai tau do ita gwauraia ia mase, badina be ia ese Lohiabada iseda Dirava ena ladana dekenai ita dekenai ia hereva vadaeni.”

17 Unai murinai taubadadia haida idia toreisi, hebou taudia idia hamaoroa, idia gwau. 18 “Hesekaia be Iuda ena king neganai, peroveta tauna Mika, Moresete hanua tauna ese Iuda taudia ia hamaoroa, ia gwau,

‘Siahu Ibounai Lohiabada ia gwau:
Ierusalema be momoru kava gabuna do ia lao,
bona Siona be anina lasi tano bamona do ia lao,
uma totona do idia geia ore.
Bona hari Dubu Helaga ena ororo be uda gabuna do ia lao.’
19 “King Hesekaia ese inai Mika ena hereva ia kamonai, to ia ese Mika ia alaia lasi. Lasi momokani! Hesekaia ese Lohiabada ia gari henia, bona ia ese Lohiabada ena laloa namona do ia abia dalana ia tahua. Unai neganai Lohiabada sibona ese iena laloa ia giroa, bona idia ia hadikaia kara, ia gwau do ia karaia gauna, be ia ese ia karaia lasi. To ita ese dika badana be ita sibona iseda latanai ita atoa gwauraia noho.”

20 Ma tau ta danu Lohiabada ena ladana dekenai ia peroveta. Iena ladana be Uria Semaia, Kiriata Iarimi hanua tauna. Ia ese inai hanua, bona inai bese hadikaia hereva ia gwauraia, Ieremia ia gwauraia hegeregerena.

21 Vadaeni king Iehoiakimi bona iena tuari taudia bona iena opesa taudia be Uria ena hereva gauna idia kamonai neganai, king ese Uria do ia alaia dalana ia tahua. To Uria ia kamonai, vadaeni mai gari danu ia heau mauri Aigupito dekenai. 22 To king Iehoiakimi ese iena tau haida Aigupito dekenai ia siaia lao. Idia be Elanatana Akaboro bona tau haida ia danu. 23 Idia ese Uria idia mailaia lou king Iehoiakimi dekenai. Vadaeni Iehoiakimi ese Uria ia alaia mase, bona iena tauanina be hanua taudia idia guria gabuna dekenai idia negea.

24 To Ahikama Sapana ese lau, Ieremia, ia durua dainai, idia ese taunimanima dekenai lau idia henia lasi, vadaeni lau idia alaia lasi.

Copyright information for `HMO