Jeremiah 27

Ieremia ese boromakau ena maduna ia huaia

Sedekaia, Iuda ena king, ia lohia hamatamaia neganai, inai hereva be Lohiabada dekena amo ia mai, lau Ieremia dekenai ia ginidae. Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Boromakau kopina varodia bona boromakau ena maduna auna do oi karaia, bona oiemu aiona dekenai do oi kwatua. Unai neganai hereva be do oi siaia, Edoma bona Moaba edia king taudia, bona Turo bona Sidono edia king taudia dekenai. Inai hereva be unai king edia hereva gwauraia taudia dekena amo do oi siaia lao, badina unai hereva gwauraia taudia be hari Ierusalema dekenai idia noho, king Sedekaia do idia itaia totona. Inai hereva be unai taudia dekenai do oi henia, edia biagudia king taudia dekenai do idia abia lao, do idia gwauraia, do idia gwau, ‘Siahu Ibounai Lohiabada, Israela ena Dirava be inai bamona ia hereva:

“ ‘Egu siahu badana bona goada dekena amo tanobada lau karaia, taunimanima bona tanobada ena boroma idauidau danu, bona lau ura henidia taudia dekenai tanobada lau henia. Harihari inai tano ibounai be egu hesiai tauna Nebukanesa, Babulonia ena king, ena siahu henunai lau atodia vadaeni, bona tanobada boromadia danu lau henia vadaeni, idia ese iena hesiai gaukara do idia karaia totona. Bese ibounai ese Nebukanesa, bona iena natuna bona tubuna edia hesiai gaukara do idia karaia, ia lao bona Nebukanesa ena tano korikori ena moru nega do ia ginidae. Unai neganai iena bese, Babulonia taudia, be basileia badadia bona king badadia ese do idia halusia, bona do idia guia. Vadaeni Babulonia taudia ese hesiai gaukara mai guia danu do idia karaia.

“ ‘To harihari, bema bese ta o basileia ta ese inai Nebukanesa, Babulonia ena king, ena hesiai gaukara do idia karaia lasi, o iena siahu henunai do idia noho lasi neganai, lau ese unai bese ena davana do lau henia, tuari bona hitolo bona hanaia gorere dikana dekena amo, ela bona Nebukanesa dekena amo unai bese do lau hadikaia ore momokani. Lau Lohiabada lau hereva inai. Unai dainai, emui peroveta taudia, o emui laki gwauraia taudia, o emui nihi taudia, o mase taudia edia lauma dekenai idia nanadaia taudia, o emui meamea taudia ese, bema umui idia hamaoroa, idia gwau, “Babulonia ena king ena hesiai gaukara do umui karaia lasi,” neganai, umui ese idia dekenai do umui kamonai henia lasi. 10 Badina idia be peroveta koikoi taudia umui dekenai, bona idia dainai, umui be emui tano dekena amo daudau do umui lao, lau ese umui do lau lulua lao, bona do umui mase. 11 To bema bese ta ese Babulonia ena king ena siahu henunai do ia noho, bona iena hesiai gaukara do ia karaia neganai, lau ese unai bese be sibona edia tano korikori dekenai do lau atodia lou, bona tano do idia birulaia, bona unai edia tano dekenai do idia noho. Lau Lohiabada lau hereva inai.’ ”

12 Vadaeni lau Ieremia ese inai hereva Sedekaia, Iuda ena king dekenai lau hamaoroa, lau gwau, “Babulonia ena king ena siahu henunai do oi lao. Ia bona iena bese taudia edia hesiai gaukara do umui karaia, bona unai neganai do umui mauri noho. 13 Anina be dahaka oi bona oiemu bese taudia be tuari, o hitolo, o hanaia gorere dikana dekena amo do umui mase? Badina Lohiabada ia gwau unai bamona do ia vara bese ta dekenai, bema unai bese ese Babulonia ena king ena siahu henunai ia lao lasi neganai. 14 Inai peroveta taudia idia gwau, ‘Babulonia king ena siahu henunai do umui lao lasi’ taudia, edia hereva do oi kamonai lasi, badina idia ese peroveta hereva koikoi oi dekenai idia gwauraia noho. 15 Lohiabada ia hereva vadaeni, ia ese unai peroveta taudia ia siaia lasi, bona idia ese iena ladana dekenai hereva koikoi oi dekenai idia gwauraia noho. Unai dainai ia ese oi do ia lulua murimurina dekenai, bona do oi mase, oi bona oi idia koia noho peroveta taudia danu.”

16 Unai neganai lau ese hahelagaia taudia bona taunimanima ibounai lau hamaoroa, lau gwau, “Lohiabada be inai bamona ia hereva, ia gwau: Emui peroveta taudia be idia peroveta noho, idia gwau, ‘Kamonai, Lohiabada ena Dubu Helaga ena kohu be nega sisina lalonai Babulonia dekena amo do idia mailaia lou,’ to edia hereva do umui kamonai lasi, badina idia ese peroveta hereva koikoi umui dekenai idia gwauraia noho. 17 Idia do umui kamonai henia lasi, to Babulonia king ena hesiai gaukara do umui karaia, vadaeni do umui mauri noho. Anina be dahaka inai hanua be do idia hadikaia ore momokani? 18 Bema idia be peroveta taudia korikori, bona bema Lohiabada ena hereva be idia dekenai, namona be idia ese Siahu Ibounai Lohiabada do idia noia, Lohiabada ena Dubu do noho kohudia, bona king ena ruma bona Ierusalema dekenai do noho kohu be Babulonia dekenai do idia abia lao lasi.”

19 Badina be King Nebukanesa ese Iuda ena king Iehoiakini, Iehoiakimi ena natuna, bona Iuda bona Ierusalema edia lohia taudia be Babulonia dekenai ia abidia lao neganai, ia ese du badadia, auri laboralabora tanika, treila, bona Dubu Helaga ena kohu ma haida ia rakatania. 20 Ierusalema dekena amo Nebukanesa ese ia abidia lao lasi.

21 To Siahu Ibounai Lohiabada, Israela ena Dirava ese iena Dubu Helaga dekenai, bona Iuda king ena ruma dekenai, bona Ierusalema dekenai do noho kohudia be inai bamona ia herevalaia noho, ia gwau, 22 “Inai kohu be Babulonia dekenai do idia abia lao, bona unuseni do idia noho, ela bona dina ta lau ese do lau lalodia lou. Unai neganai lau ese idia do lau abidia lou, inai gabu dekenai ma do lau atodia lou. Lau inai Lohiabada lau hereva vadaeni.”

Copyright information for `HMO