Jeremiah 3

Israela ese ia heudahanai bamona

Lohiabada ia gwau,
“Bema tau ta ese iena adavana ia negea neganai,
bona unai hahine ese,
bema unai tau ia rakatania,
bona tau ta ma bema ia adavaia neganai,
unai iena tau gunana ese,
unai hahine do ia abia lou, a?
Lasi, badina unai bamona kara ese tano do ia hamiroa, ani?
To Israela e, oi ese tau momo danu oi heudahanai vadaeni.
Bona hari oi ura lau dekenai oi giroa mai, a?
Oiemu matana do oi negea,
au lasi ororo do oi itaia.
Edena gabu dekenai oi be tau ta danu oi sihari lasi?
Oi ese dala ena isena dekenai oi helai, tau oi naridia,
Arabia hahine ese tano kaukau dekenai idia karaia bamona.
Oiemu sihari kava karadia dekena amo,
tano oi hamiroa vadaeni.
Unai dainai lau ese medu lau siaia lasi,
bona hadoa neganai medu be lau koua, ia diho lasi.
To oiemu vairana ena toana,
be ariara hahine ena vairana toana bamona,
bona oi hemarai lasi momokani.
To harihari oi ese lau dekenai oi boiboi noho, oi gwau,
‘Egu tamana e!
Lau be kekeni neganai ia mai bona hari,
oi ese lau oi lalokau henia.
Oi be nega ibounai lau dekenai do oi badu noho lasi.
Oiemu badu do ia siahu hanaihanai lasi.’
Israela e, inai bamona oi hereva vadaeni,
to oi ese, mai emu goada ibounai,
kara dika oi karaia vadaeni.”

Lohiabada ese Israela bona Iuda ia sisiba henia edia lalodia do idia giroa

King Iosaia ia king neganai, Lohiabada ese lau Ieremia dekenai ia hereva, ia gwau, “Unai heudahanai hahine, Israela, ese ia karaia kara oi itaia vadaeni, a? Ia be lau dekena amo ia raka siri, ororo badadia ibounai edia latanai, bona au namodia ibounai edia henunai lebulebu karadia ia karaia. Lau laloa, unai bamona ia karaia haorea murinai, lau dekenai do ia giroa mai. To ia giroa mai lasi, bona iena tadikakana hahine, koikoi hahine, Iuda, ese Israela ena kara ibounai ia itaia. Iuda ese danu ia itaia, Israela ese lau ia rakatania, bona heudahanai ia karaia dainai, lau negea bona lau siaia lao. To Iuda, Israela ena tadikakana koikoina, be ia gari lasi. Ia danu be ia toreisi, heudahanai karadia ia karaia. Ia danu be mai hemarai lasi. Ia ese nadi bona au dekenai ia tomadiho henidia dainai, ia danu ese heudahanai ia karaia.

10 “Inai bamona kara ibounai ia karaia haorea murinai Iuda, Israela ena tadikakana koikoina ese lau dekenai ia giroa mai koikoi sibona. Iena kara be momokani lasi. Lau inai Lohiabada, lau hereva vadaeni.”

11 Unai neganai Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Unai heudahanai besena Israela ese lau dekena amo ia siri, to iena kerere be sisina maragi. To unai koikoi bona heudahanai besena, Iuda, ena kerere be bada. 12 Do oi lao, inai hereva be mirigini kahana dekenai do oi gwauraia hedinarai, do oi gwau,

“Lohiabada ia gwau:
Kara koikoi Israela bese taudia e,
lau dekenai do umui giroa mai!
Lau be mai egu bogahisihisi,
bona umui dekenai do lau badu lasi.
Egu badu be do ia noho hanaihanai lasi.
13 Lohiabada ma ia gwau:
Emui kerere do umui gwauraia hedinarai sibona.
Lohiabada, emui Dirava umui dagedage henia vadaeni,
bona idau taudia danu umui siharisihari,
au namodia ibounai edia henunai,
bona egu oda hereva umui kamonai henia lasi kara,
be do umui gwauraia hedinarai.”

Israela be dohore mai ena hairai bada

14 Ma Lohiabada ia hereva, ia gwau, “Kara koikoi bese taudia e, lau dekenai do umui giroa mai, badina lau be emui Biaguna. Lau ese umui do lau abia hidi, hanua ta dekena amo ta, bona iduhu ta dekena amo rua, bona Siona dekenai umui do lau hakaua daekau lao.

15 “Lau ese gunalaia taudia namodia, lau idia kamonai henia noho taudia, be umui dekenai do lau henia. Idia ese umui do idia naria namonamo, mai edia aonega, bona mai edia laloa kehoa danu.”

16 Lohiabada ma ia gwau, “Emui tano dekenai natuna momo do umui havaraia, bona do umui momo herea. Unai neganai umui ese Lohiabada ena Taravatu Maua do umui herevalaia lou lasi. Emui bese taudia be inai Maua do idia laloa lou lasi, bona do idia laloatao lasi. Taravatu Maua totona do idia nanadaia lasi, bona ta ma do idia karaia lou lasi.

17 “Unai neganai Ierusalema hanua be do idia gwauraia ‘Lohiabada Ena Terona.’ Bona tanobada besedia ibounai be Ierusalema dekenai do idia haboua mai, lau Lohiabada do idia tomadiho henia totona. Idia ese sibodia edia laloa dikadia bona laloa aukadia dekena amo idia havaraia karadia do idia karaia lou lasi.

18 “Unai dinadia neganai Iuda besena be Israela besena danu do idia haboua tamona, bona mirigini kahana tano ta dekena amo do idia raka mai hebou, emui sene taudia dekenai lau henia tano dekenai ma do idia giroa mai.”

Israela ese Bala idia tomadiho henia

19 Lohiabada ia gwau,
“Israela e,
lau ura oi do lau abia hidi,
egu natuna korikori,
bona tano namona oi dekenai do lau henia,
tano mai ena hairaina,
basileia ibounai edia tano ia hereaia noho tano.
Bona lau ura oi ese lau do oi gwauraia, ‘Tamagu,’
bona lau dekena amo nega ta do oi raka siri lasi.
20 To Israela e,
oi ese tau ia koia hahine ta bamona,
be lau dekenai oi karaia vadaeni.
Lau inai Lohiabada,
lau hereva vadaeni.”

21 Ororo edia ataiai,
be taunimanima edia taitai regena idia kamonai.
Inai be Israela besena edia taitai bona edia noinoi.
Badina be edia dala idia hakererea vadaeni,
bona idia ese Lohiabada, edia Dirava,
idia laloaboio vadaeni.

22 Lohiabada ia gwau,
“Kara koikoi dekena amo,
lau umui rakatania besena e,
lau dekenai do umui giroa mai.
Lau ese emui kara koikoi dekena amo,
umui do lau hanamoa momokani.”

Umui gwau, “Lohiabada e, ai be oi dekenai ai mai noho inai, badina oi be aiemai Dirava.
23 Unai ororo dekenai tomadiho gabudia ese durua ta ai dekenai idia henia lasi. Bona unai ororo dekenai lebulebu karadia ese ai idia koia noho. To momokani, Israela ena durua dalana be tamona sibona, Lohiabada, aiemai Dirava.

24 “To unai Bala dirava, hemarai ena dirava, ai tomadiho henia dainai, ai ese aiemai sene taudia edia hekwarahi dekenai gunaguna idia abia gau namodia ibounai ai haboioa vadaeni. Edia mamoe orea, edia boromakau orea, bona edia natudia tau, bona natudia hahine momo herea danu ai ese ai haboioa. 25 Ai ese mai hemarai bada danu bema ai hekure diho be namo. Aiemai hemarai ese ai do ia koua momokani be namo, badina be ai ese Lohiabada, aiemai Dirava ena vairanai ai kara dika nega ibounai, ai bona aiemai tamadia danu, emai eregabe dinadia dekena amo ia mai bona hari dina. Bona Lohiabada, aiemai Dirava ena hereva ai kamonai henia lasi.”

Copyright information for `HMO