Jeremiah 30

Lohiabada ese iena bese taudia dekenai ia gwauhamata

Lohiabada, Israela ena Dirava ese lau Ieremia ia hamaoroa, ia gwau, “Lau ese oi lau hamaoroa vadaeni gaudia ibounai be buka ta lalonai do oi torea. Badina be nega ia mai noho, lau Lohiabada ese egu bese taudia, Israela taudia bona Iuda taudia danu do lau hanamoa lou. Edia hesiai mai guia danu dekena amo do lau hakaudia mai. Bona unai neganai, edia tano korikori, edia sene taudia lau henidia tano, dekenai do lau mailaidia lou, do idia abia lou. Lau inai Lohiabada, lau hereva vadaeni.”

Lohiabada ese Israela bona Iuda ia herevalaia, inai bamona: Lohiabada ia gwau,

“Gari ena boiboi lau kamonai,
gari bada ena boiboi,
maino gauna lasi.
Do umui henanadai,
vadaeni do umui diba:
Tau ta do ia rogorogo diba, a?
Lasi, ani?
To dahaka dainai tau ibounai lau itaia noho,
edia imadia be edia bogadia dekenai idia atoa noho,
natuna ia havaraia noho hahine ia karaia bamona.
Bona dahaka dainai idia ibounai,
edia vairadia edia toana be labora momokani?
Madi, unai dina be do ia dika bada momokani!
Ia hegeregerena ta be do ia vara lasi.
Unai dina be egu bese taudia,
Iakobo, edia hisihisi dinana.
To idia be unai hisihisi dekena amo do idia mauri.”
Siahu Ibounai Lohiabada ia gwau: “Unai dina ia ginidae neganai, lau ese egu bese taudia edia aiodia dekenai idia noho maduna metaudia do lau makohia, bona edia guia auridia do lau kokia, bona idau taudia ese edia hesiai taudia do idia halaodia lou lasi. To idia ese edia Dirava, Lohiabada, bona king Davida ena bese tauna ta edia hesiai gaukara do idia karaia. Lau ese unai Davida ena bese tauna do lau haginia king dagi dekenai.”

10 Lohiabada ma ia gwau,
“Egu hesiai taudia, Iakobo besena,
do umui gari lasi!
Israela taudia e,
do umui gari bada lasi!
Lau ese daudau gabuna dekena amo,
umui do lau hamauria momokani.
Emui natudia danu edia hesiai mai guia danu,
dekena amo do lau hamauridia.
Umui be emui gabu korikori dekenai do umui giroa mai lou,
bona maino dekenai do umui noho.
Do umui noho namo,
bona tau ta ese umui do ia hagaria lasi.
11 Badina lau be umui danu do lau noho,
bona umui do lau hamauria.
Guna idia dekenai umui lau lulua besedia ibounai,
be do lau hadikaia ore,
to lau ese umui do lau hadikaia ore lasi.
Lau ese emui dika ena davana korikori,
umui dekenai do lau henia.
Umui do lau matakani henia,
to mai egu kota maoromaoro bona laloa momokani danu.
Lau inai Lohiabada, lau hereva vadaeni.”

12 Lohiabada ese iena bese taudia ma ia hamaoroa, ia gwau,
“Emui hisihisi edia hanamoa dalana be lasi,
bona emui berodia danu be dika herea.
13 Tau ta ese umui do ia naria lasi,
ta ese umui do ia durua lasi.
Emui berodia totona muramura ta be lasi,
umui hanamoa dalana ta be lasi.
14 Guna umui idia lalokau henia taudia ese,
umui idia laloaboio vadaeni.
Idia ese umui idia laloa lasi,
badina be tuari tauna ia karaia bamona,
lau ese umui lau alaia mase.
Umui lau matakani henia vadaeni auka herea,
badina emui kerere be bada,
bona emui kara dikadia be maragi lasi momokani.
15 Badina dahaka emui berodia dainai umui hereva badubadu noho?
Emui berodia totona muramura ta be lasi,
badina emui kerere be bada,
bona emui kara dikadia be maragi lasi momokani.
Unai dainai inai bamona matakani umui dekenai lau henia.

16 “To umui idia hadikaia noho taudia,
be lau ese do lau hadikaia,
bona umui idia tuari henia taudia ibounai,
be mai guia danu do lau abidia lao.
Umui dekena amo idia henaoa taudia edia gau,
be lau ese do lau henaoa,
bona umui idia dagedage henia taudia,
be lau ese do lau dagedage henidia.
17 Badina be lau ese umui do lau hamauria lou,
bona emui berodia do lau hanamoa.
Sedira taunimanima ese umui do idia gwauraia,
‘Siona taudia be lulua ore taudia sibona,’
bona, ‘Siona be tau ta ia laloa lasi hanua.’
To lau ese umui do lau durua,
badina lau inai Lohiabada lau hereva vadaeni.”

18 Lohiabada ma ia gwau,
“Kamonai, lau ese egu bese taudia,
Iakobo ena bese do lau haginia lou,
edia tano do lau henidia lou,
bona edia bese ta ta ibounai do lau bogahisihisi henia.
Ierusalema hanua do idia haginia lou,
bona iena king ena ruma be ena gabu gunana dekenai,
ma do idia haginia lou.
19 Ierusalema noho taudia ese,
hanamoa anedia do idia abia,
bona mai moale danu do idia boiboi.
Lau ese natudia momo idia dekenai do lau henia,
edia bese do ia maragi lao lasi.
Lau ese idia do lau hanamoa,
vadaeni edia ladana do ia bada lao.
20 Israela ena siahu bona goada gunana,
be lau ese do lau haginia lou,
bona egu vairana dekenai, edia orea do ia gini goada lou.
Idia dekenai hisihisi idia henia taudia ibounai,
edia kerere davana do lau henia.
21 Israela taudia edia king,
be sibodia edia bese dekena amo do ia mai.
Edia gunalaia tauna,
be idia edia huanai dekena amo ia vara tauna.
Lau ese ia do lau boiria mai,
vadaeni ia be lau kahirakahira do ia raka mai.
Badina be daika ese mai gari lasi lau dekenai do ia mai,
bema lau boiria lasi neganai?
Lau inai Lohiabada, lau hereva noho.
22 Umui be lauegu bese do umui lao,
bona lau be emui Dirava do lau lao.”

23 Umui itaia, Lohiabada ena badu be lai gubana bamona.
Iena badu be koehirihiri ta bamona,
bona kara dika taudia edia kwaradia latanai do ia moru.
24 Lohiabada ena badu mai siahu danu,
be do ia doko lasi,
ela bona ia ese iena ura karadia ibounai,
be do ia karaia haorea momokani.
Inai gaudia do umui diba,
gabeai dinadia lalonai.
Copyright information for `HMO