Jeremiah 31

Israela taudia do idia giroa mai edia gabu korikori dekenai

Lohiabada ia hereva, ia gwau, “Nega be ia mai noho, lau be Israela ena iduhu ibounai edia Dirava do lau lao, bona idia be lauegu bese do idia lao. Idaunegai, Israela taudia be taunimanima noho lasi tano dekenai, tuari dekena amo idia heau mauri dainai, idia be laga-ani gabuna idia tahua. Unai neganai lau Lohiabada ese idia dekenai lau bogahisihisi henia. Unai neganai lau be idia dekenai lau hedinarai, daudau herea dekena amo. Israela taudia e, nega ibounai lau ese umui lau ura henia vadaeni, bona inai noho hanaihanai lalokau be umui dekenai do lau henia noho, doko lasi.

“Lau ese umui do lau haginia lou, bese goadana do umui gini lou. Unai neganai do umui moale bada, kekeni ese mai mavaru bona moale danu edia tareko idia botaia hegeregerena. Umui ese vain umadia do umui hadoa lou, Samaria ena ororo dekenai, bona unai uma idia hadoa taudia ese tano ena anina do idia ania.

“Oibe, nega ia mai noho, hanua gimaia taudia be Eparaima Ororo dekena amo do idia boiboi, do idia gwau, ‘Israela taudia e, umui toreisi, namona be Siona dekenai do ita lao, Lohiabada, iseda Dirava dekenai.’ ”

Lohiabada ma ia gwau,
“Ane do umui abia,
mai moale danu, Israela dainai,
badina Iakobo ena bese taudia ese,
bese idauidau ibounai idia hereaia noho.
Hanamoa ane do umui abia, inai bamona,
‘Lohiabada ese iena bese taudia ia hamauria vadaeni.
Idia do mauri noho taudia ibounai,
be ia ese ia hamauria vadaeni.’
Lau ese mirigini kahana dekena amo,
idia do lau mailaia,
bona tanobada kahana kahana daudaudia dekena amo,
idia do lau haboua mai.
Matakepulu taudia bona aena dika taudia,
be idia danu do idia mai.
Rogorogo noho hahine taudia,
bona natuna kahirakahira idia havaraia hahine.
be idia danu do idia raka mai hebou noho.
Bese badana do idia giroa mai iniseni.
Mai taitai danu,
lauegu bese taudia do idia giroa mai.
Lau hakaudia lou neganai,
idia be do idia guriguri noho.
Sinavai namodia edia badinai do lau hakaudia.
Idia raka dalana be do ia manada,
bona do idia hekwakwanai o moru lasi.
Lau be Israela ena tamana,
bona Eparaima be lauegu vara guna natuna.”

10 Lohiabada ma ia gwau,
“Bese idauidau taudia e,
lau dekenai do umui kamonai,
bona lauegu hereva,
be kone tanodia dekenai do umui gwauraia hedinarai.
Lauegu bese taudia lau luludia,
gabu idauidau momo idia lao,
to lau ese idia do lau haboua lou.
Lau ese idia do lau naria,
mamoe naria tauna ese iena mamoe ia naridia bamona.
11 Lau ese Israela taudia lau ruhaia vadaeni.
Bese badana momokani dekena amo,
Israela lau hamauria vadaeni.
12 Do idia mai,
bona Siona Ororo dekenai ane do idia abia,
mai moale bada danu.
Bona lau ese lau hanamodia dainai,
edia vairana be do idia diaridiari.
Lau henidia gaudia, koni,
bona uaina, bona olive dehoro,
mamoe bona boromakau danu dainai,
do idia moale bada.
Lauegu bese be uma namona bamona,
mai ena ranu momo,
bona idia edia noho be do ia namo momokani.
13 Unai neganai Israela kekeni,
be do idia mavaru mai edia moale bada danu,
bona uhau, bona tau buruka danu do idia moale bada.
Lau ese edia taitai be moale do lau halaoa.
Edia lalohisihisi do lau hadokoa,
bona moale idia dekenai do lau henia.
14 Hahelagaia taudia dekenai,
aniani bada do lau henia,
idia boga kunu,
bona egu bese dekenai gau namodia,
edia ura gaudia, do lau henia.
Lau inai Lohiabada lau hereva vadaeni.”

Lohiabada ese Israela dekenai ia bogahisihisi henia

15 Lohiabada ia gwau,
“Regena ta Rama dekenai idia kamonai noho,
taitai bada ena regena.
Unai be Rahela ese,
iena natuna dainai ia taitai noho,
idia mase vadaeni dainai.
Bona Rahela ia ura lasi haida ese,
ia do idia hamoalea,
badina be iena natuna idia boio vadaeni.”

16 To lau Lohiabada, lau gwau,
“Rahela e, oi taitai lou lasi.
Oiemu matana ena ranu do oi dahua ore.
Oiemu natuna totona kara namodia oi karaia vadaeni dainai,
davana dikana do oi abia, a?
Lasi momokani.
Idia ese idia dagedage henia taudia edia tano do idia rakatania,
do idia giroa mai iniseni.
17 Unai dainai oiemu noho be dohore ia namo.
Oiemu natuna be edia gabu korikori dekenai,
do idia giroa mai.
Lau inai Lohiabada lau hereva vadaeni.

18 “Lau be Israela taudia edia lalohisihisi hereva lau kamonai,
idia gwau,
‘Lohiabada e, ai be boromakau,
idia do hamanadaia lasi gauna bamona,
to oi ese kamonai henia dala ai dekenai oi hadibaia.
Ai do oi hakaua mai lou.
Ai ura oi dekenai do ai giroa mai,
badina oi be Lohiabada, aiemai Dirava.
19 Ai ese oi dekena amo ai raka siri,
to hari aiemai lalona ai giroa vadaeni.
Oi ese aiemai kerere davana oi henia murinai,
ai ese mai lalohisihisi danu,
aiemai kwarana ai atoa diho.
Ai be ai hemarai, bona taunimanima ese ai idia matauraia lasi,
badina ai be eregabe taudia neganai,
ai ese ai kara dika dainai.’

20 “Lau Lohiabada, lau hereva inai:
Oi Israela, be lauegu natuna lalokauna,
oi be lau lalokau henia bada merona.
Oiemu ladana lau gwauraia neganai,
mai lalokau danu oi lau laloa noho.
Mai egu kudouna ibounai oi lau ura henia noho,
vadaeni oi dekenai do lau bogahisihisi henia.
21 Israela taudia e,
emui raka dala ena toa gaudia do umui haginia,
emui dala do umui diba totona.
Emui gabu umui rakatania neganai,
emui raka dalana do umui laloa lou,
bona unai dala dekena amo ma do umui giroa mai.
Israela taudia e, umui rakatania hanua ibounai,
dekenai do umui giroa mai.
22 Umui be lauegu natuna kekeni,
to umui ese lau dekena amo umui raka siri.
Edena negai emui laloa rua kara do umui rakatania,
bona lau dekenai umui giroa mai?
Badina be lau Lohiabada ese,
kara matamatana ta tanobada dekenai do lau havaraia vadaeni,
ia be idau momokani,
hahine ta ese tau ta do ia gimaia.”

Dirava ena bese taudia ese noho mauri namona do idia davaria

23 Siahu Ibounai Lohiabada, Israela ena Dirava ia hereva, ia gwau, “Iuda taudia be idia edia tano dekenai do lau hakaudia lou neganai, idia be hereva gunana ma Iuda tano, bona Iuda hanua ibounai lalonai do idia gwauraia lou, do idia gwau,

‘Lohiabada ese Siona,
Ierusalema ena ororo helagana,
do ia hanamoa.
Inai Siona be Lohiabada ia noholaia gabu helagana.’
24 “Taunimanima be Iuda, bona Iuda hanua ibounai dekenai do idia noho. Biru taudia, bona mamoe naria taudia mai edia mamoe danu do idia noho. 25 Lau ese manoka taudia do lau hagoadaia, bona hitolo taudia dekenai aniani do lau henia, idia boga kunu. 26 Unai dainai taunimanima be do idia gwau, ‘Lau mahuta, vadaeni lau noga neganai, egu mahuta ena mamina be ia namo lau dekenai.’ ”

27 Lohiabada ma ia gwau, “Kamonai, nega be ia mai noho, lau ese taunimanima momo bona ubua gaudia momo do lau havaraia, bona idia ese Israela bona Iuda tano do idia hahonua. 28 Guna lau ese idia lau kokia, lau hamakohia, lau veridia diho, bona lau hadikaia. To inai neganai, lau ese idia do lau hadoa lou, bona do lau haginidia. 29 Unai neganai taunimanima ese inai hereva gunana do idia hereva lou lasi, do idia gwau lasi,

‘Tamana taudia ese vain huahua,
kasiri gaudia idia ania vadaeni,
bona edia natudia ese unai huahua,
edia mamina dikana idia abia.’
30 Lasi momokani. To inai neganai, bema tau ta ese vain huahua, kasirina ia ania neganai, ia sibona ese mamina dikana do ia abia. Badina inai neganai, bema tau ta ese kara dika ia karaia neganai, ia sibona be do ia mase.”

31 Lohiabada ia gwau, “Nega be ia mai noho, lau ese Israela bona Iuda danu gwauhamata taravatu matamatana do lau karaia. 32 Inai gwauhamata be edia sene taudia danu lau karaia gwauhamata taravatuna bamona lasi, unai be Aigupito dekena amo lauegu imana dekena amo idia lau hakaua neganai. Unai neganai lau be adavana bamona idia dekenai, to idia ese unai gwauhamata idia hamakohia.

33 “To gwauhamata taravatu matamatana, Israela taudia danu do lau karaia gauna be inai bamona: Lau ese lauegu taravatu edia lalodia dekenai do lau atoa, bona edia kudouna dekenai do lau torea. Lau be edia Dirava do lau lao, bona idia be lauegu bese do idia lao. 34 Unai neganai idia ta ese iena bese tamona tauna be Lohiabada diba dalana do ia hadibaia lou lasi, badina idia ibounai be lau do idia diba, ladana maragi taudia, bona ladana bada taudia danu. Lau ese edia kara dika do lau gwauatao, bona edia kerere do lau laloa lou lasi. Lau, Lohiabada ese lau hereva vadaeni.”

35 Lohiabada ese dina ia henia noho,
diari ia havaraia totona.
Bona hua bona hisiu ia henia,
hanuaboi neganai diari do idia henia totona.
Ma ia ese davara ia hatoreisia,
bona hurehure ese regena bada idia karaia.
Iena ladana be inai bamona:
Siahu Ibounai Lohiabada.
36 Ia ese gwauhamata ia gwauraia noho, ia gwau,
“Israela besena be nega ibounai do ia noho,
hegeregere dina bona hua bona hisiu idia noho bamona.
Bema dina, hua, bona hisiu ese,
dina ta edia gaukara do idia hadokoa,
unai neganai sibona be Israela besena do ia doko.”

37 Lohiabada ma ia gwau,
“Bema taunimanima ese guba idia davaria diba,
bona idia ese tanobada ena dobu gabudia ibounai,
idia itaia namonamo diba,
unai neganai sibona lau ese Israela taudia do lau negea,
edia kara dika ibounai dainai.
Lau inai Lohiabada, lau hereva vadaeni.”
38 Lohiabada be inai bamona ma ia gwau, “Nega be ia mai noho, Ierusalema hanua ena kahana ibounai be lauegu hanua totona do idia haginia lou. Do idia haginia gabuna be Hananele Kohoro dekena amo ela bona Kona ena Iduara. 39 Vadaeni unuseni dekena amo, hetoa gabuna be do ia lao maoromaoro ela bona Gareba Ororo, ma do ia giroa, ia lao Goa dekenai. 40 Unai koura ibounai, mase taudia idia guria, bona momoru idia negea gabuna, bona Kiderona Sinavai maragina ena tano ia lao bona Hosi idia vareai Iduarana, dina ia daekau kahanai. Inai gabu ibounai be helaga, lau Lohiabada egu. Inai hanua be do idia veria diho lou lasi, bona do idia hadikaia lou lasi.”

Copyright information for `HMO