Jeremiah 33

Lohiabada ma ia gwauhamata, Ierusalema do ia hanamoa lou

Lau Ieremia be do gima taudia edia magu lalonai king ese lau ia koua noho neganai, Lohiabada ena hereva be lau dekenai ia ginidae lou, Lohiabada ia gwau, “Lau Lohiabada ese lau hereva inai: Lau ese tanobada lau karaia, iena toana lau henia, bona iena gabu dekenai lau haginia. Egu ladana be Lohiabada. Do oi boiboi lau dekenai, vadaeni lau ese oi dekenai do lau haere, bona gau badadia, hunia gaudia, oi do diba lasi gaudia, be oi dekenai do lau hamaoroa. Lau Lohiabada, Israela ena Dirava, lau gwau Ierusalema ena ruma, bona Iuda ena king ena ruma, be do idia veria diho, edia au bona nadi dekena amo hanua ena magu do idia hagoadaia totona, Babulonia taudia edia tano haboua kara bona edia tuari koua totona. To inai be hekwarahi kava, badina Babulonia taudia be hanua do idia raka vareai, hanua do idia tuari henia, bona hanua be mase taudia edia tauanidia dekenai do ia honu momokani. Egu badu bona egu laloa siahu dekena amo do lau alaia mase taudia edia tauanidia be unai. Badina be lau ese egu vairana be inai hanua dekena amo lau hunia vadaeni, edia kara dika ibounai dainai.

“To lau ese inai hanua Ierusalema ma do lau hanamoa lou, bona ena taudia be do lau hagoadaia lou. Lau ese maino momokani, bona noho namo idia dekenai do lau henia bada. Iuda bona Israela edia noho namo be do lau henidia lou, bona do lau haginidia lou, guna idia gini hegeregerena. Lau dekenai idia kara dika ena miro ibounai dekena amo lau ese idia do lau hagoevaia, bona edia kara dika bona dagedage lau dekenai, be do lau gwauatao. Unai neganai Ierusalema hanua be egu ladana hanamoa gabuna do lau halaoa. Ierusalema dainai, tanobada besedia ibounai edia vairanai, be moale, mataurai, bona ladana bada do lau abia. Bona tanobada besedia ibounai ese egu kara ibounai, Ierusalema taudia do lau hanamoa bada karadia idia kamonai neganai, do idia gari bada, bona do idia heudeheude, noho namo Ierusalema dekenai do lau henia dainai.”

10 Lohiabada ma ia gwau: “Umui ese inai gabu Ierusalema umui herevalaia noho, umui gwau, ‘Ia be anina lasi tanona, mai ena taunimanima lasi, bona ubua gaudia lasi danu.’ Momokani Iuda ena hanua ibounai bona Ierusalema ena ariara be mai taunimanima lasi, bona ubua gaudia lasi. 11 To inai gabudia dekenai kiri ena regena, bona moale ena regena do umui kamonai lou. Headava matamata tauna bona headava matamata hahine edia gadodia do umui kamonai lou. Ane abia taudia edia gadodia danu do umui kamonai, idia ese hanamoa bouboudia be Lohiabada ena Dubu dekenai do idia mailaia, do idia gwau,

‘Siahu Ibounai Lohiabada do umui hanamoa,
badina Lohiabada be namo,
bona iena lalokau be nega hanaihanai do ia noho.’
Badina be lau ese inai tano ena noho namo gunana ma do lau henia lou. Lau inai Lohiabada, lau hereva noho.”

12 Siahu Ibounai Lohiabada be inai bamona ia hereva, ia gwau: “Inai anina lasi gabuna, mai ena taunimanima ta lasi, bona ubua gauna ta lasi gabuna ena lalonai, bona ena hanua ibounai lalonai, be mamoe naria taudia ese edia mamoe do idia ubua loaloa gabudia do idia karaia lou. 13 Ororo kahana hanuadia dekenai, bona tano palaka hanuadia dekenai, bona diho kahana hanuadia dekenai, bona Beniamina tano dekenai, bona Ierusalema ena hanua maragidia dekenai, bona Iuda tano ena hanua ibounai dekenai danu, mamoe naria taudia ese edia mamoe ma do idia duahia lou. Lau inai Lohiabada, lau hereva noho.”

14 Lohiabada ma ia gwau, “Kamonai, nega do ia ginidae, lau ese Israela bona Iuda taudia dekenai lau henia gwauhamata be do lau hamomokania. 15 Unai dina dekenai bona unai nega dekenai lau ese kara maoromaoro ena Rigi ta, be do lau hatubua, Davida ena bese tauna. Bona ia ese kota maoromaoro bona kara maoromaoro danu inai tano dekenai do ia karaia. 16 Unai dinadia lalonai Iuda taudia do idia mauri, bona Ierusalema taudia do idia noho namonamo. Bona Ierusalema ena ladana be inai bamona do idia gwauraia: ‘Lohiabada be Iseda Kara Maoromaoro.’ ”

17 Badina be Lohiabada ia gwau, “Lau gwauhamata inai: Davida ena bese tauna ta, ena tubuna ta, be vaira negadia ibounai Israela ena king dagi do ia dogoatao noho, doko lasi, 18 bona hahelagaia taudia Levi ena orea dekena amo be nega ibounai egu vairana dekenai, gabua bouboudia, bona paraoa bouboudia, bona boubou idauidau do idia karaia, doko lasi, ia lao hanaihanai.”

19 Lohiabada ese lau Ieremia dekenai ma ia hereva lou, ia gwau, 20 “Lau ese gwauhamata taravatuna lau karaia vadaeni dina bona hanuaboi danu, idia ese nega ibounai edia nega korikori dekenai idia mai noho, bona inai gwauhamata be do ia makohia diba lasi. 21 Inai bamona danu lau ese egu hesiai tauna Davida danu gwauhamata taravatuna lau karaia, lau gwau, iena bese tauna, iena tubuna ta ese vaira negadia ibounai Israela ena king dagi do ia dogoatao noho, doko lasi. Bona lau ese gwauhamata taravatuna lau karaia, hahelagaia taudia Levi ena orea dekena amo ese nega ibounai egu hesiai gaukara do idia karaia. Inai gwauhamata taravatudia ruaosi be idia makohia diba lasi. 22 Lau ese egu hesiai tauna Davida ena bese, iena tubuna taudia edia namba do lau habadaia, Levi orea hahelagaia taudia edia namba danu do lau habadaia, vadaeni idia be momo herea, duahia diba lasi. Edia momo be dohore guba ena hisiu, o kone ena miri edia namba hegeregerena.”

23 Lohiabada ese lau dekenai ma ia hereva, ia gwau, 24 “Taunimanima edia hereva oi kamonai, idia gwau, lau ese Israela bona Iuda bese ruaosi lau abia hidi vadaeni, to hari idia ruaosi lau negea vadaeni? Unai dainai idia ese egu bese taudia idia negea vadaeni, idia gwau idia be bese ta lasi idia edia vairanai. 25 To lau Lohiabada ese gwauhamata taravatuna dina bona hanuaboi danu lau karaia vadaeni, bona egu taravatu ese tanobada bona guba edia kara ia biagua noho. 26 Bona unai bamona lau karaia hegeregerena, lau ese danu Iakobo ena bese taudia bona egu hesiai tauna Davida danu lau karaia gwauhamata taravatuna do lau badinaia. Lau ese Davida ena tubuna ta do lau abia hidi, ia ese Aberahamo, Isako, bona Iakobo edia tubudia do ia biagua. Badina be lau ese egu bese taudia do lau bogahisihisi henidia, bona noho namo idia dekenai ma do lau henia lou.”

Copyright information for `HMO