Jeremiah 34

Lohiabada ese Sedekaia ia sisiba henia

Nebukanesa, Babulonia ena king, bona iena tuari taudia ibounai, bona tanobada ena basileia bona bese ibounai, Nebukanesa ena siahu henunai idia noho edia tuari taudia ibounai ese Ierusalema mai ena hanua ibounai idia tuari henia neganai, Lohiabada ena hereva be lau Ieremia dekenai ia mai, ia gwau, “Lohiabada, Israela ena Dirava ia gwau: Oi lao, Sedekaia, Iuda ena king do oi hereva henia, do oi gwau, ‘Lohiabada be inai bamona ia gwau: Kamonai, inai hanua be Babulonia ena king ena siahu henunai do lau atoa, ia ese lahi dekena amo do ia gabua ore. Oi be do oi heau mauri lasi, to tuari taudia ese oi do idia dogoatao, bona Babulonia ena king dekenai oi do idia henia. Oi ese Nebukanesa do oi itaia, umui ta ta dekenai emui vairana do umui henia, bona do umui herevahereva, bona idia ese Babulonia dekenai oi do idia siaia lao.

“ ‘Sedekaia, Iuda ena king e, Lohiabada ena gwauhamata hereva do oi kamonai. Lohiabada ena hereva be inai: Oi be tuari dekenai do oi mase lasi. Oi be maino ia noho neganai do oi mase. Oiemu sene taudia be king dainai, idia mase neganai, idia totona edia bese taudia ese muramura mai bonana idia gabua. Unai bamona danu, do oi mase neganai taunimanima ese muramura mai bonana be oi totona do idia gabua, bona do idia gwau: Aiemai biaguna e, madi o! Lau inai Lohiabada lau hereva vadaeni.’ ”

Inai Lohiabada ena hereva be lau Ieremia ese king Sedekaia lau hamaoroa, Ierusalema dekenai. Unai neganai Babulonia ena king ena tuari taudia ese Ierusalema bona Iuda lalonai sibodia mai magudia do noho hanua ruaosi, Lakisi bona Aseka, idia tuari henia noho.

Iuda taudia ese edia hesiai mai guia taudia idia koia

King Sedekaia bona Ierusalema taudia ese gwauhamata taravatuna idia gwauraia, edia hesiai mai guia danu taudia, Heberu taudia, do idia ruhaia negea. Inai hereva be lau Ieremia dekenai ia ginidae. Idia gwauraia hereva be inai: Idia ibounai ese edia hesiai mai guia danu taudia, Heberu taudia, tau bona hahine, be do idia ruhaia momokani. Vadaeni unai neganai, Heberu tauna ta ese iena tadikakana Heberu tauna ta do ia guia lasi, iena hesiai tauna do ia halaoa lasi. 10 Vadaeni idia laloa tamona, hanua lohia taudia bona hanua taudia ibounai ese inai taravatu idia abia dae, ibounai idia gwau edia hesiai taudia, tau o hahine do idia ruhaia, bona do idia guidia lou lasi. Idia laloa tamona, bona ibounai idia ruhaia negea.

11 To gabeai idia ese edia laloa idia giroa. Edia hesiai taudia, tau bona hahine, ma idia abidia lou. Idia ese idia guidia lou, bona edia hesiai taudia ma idia halaodia lou.

12 Vadaeni Lohiabada ena hereva be Ieremia dekenai ia mai, ia gwau: 13 Lohiabada, Israela ena Dirava ia gwau, “Emui sene taudia be Aigupito tano dekena amo bona hesiai mai guia danu dekena amo idia lau hamauria neganai, lau ese idia lau hamaoroa: 14 ‘Lagani 7 ibounai be idia ese edia hesiai taudia, Heberu taudia, lagani 6 lalonai idia totona idia gaukara vadaeni taudia, be do idia ruhaia.’ To emui sene taudia ese egu hereva idia kamonai lasi. 15 Vanegai sibona emui lalona umui giroa, bona kara maoromaoro egu vairana dekenai umui karaia. Umui ibounai umui gwauraia, emui varavara Heberu taudia, emui hesiai mai guia danu taudia do umui ruhaia, bona unai bamona gwauhamata taravatuna be egu ladana ia noho Dubu Helaga lalonai umui karaia. 16 To unai murinai emui lalona umui giroa lou, bona egu ladana umui hamiroa. Umui ibounai ese emui hesiai taudia, tau bona hahine, umui abidia lou, umui guidia lou.”

17 Unai dainai, Lohiabada ese inai bamona ia hereva: “Umui ese lau dekenai umui kamonai henia lasi. Emui tadikakadia Israela taudia umui ruhaia lasi. Unai dainai lau ese umui do lau ruhaia! Umui do lau ruhaia tuari totona, bona tuari ena mase totona, bona hanaia gorere dikana totona, bona hitolo totona. Lau ese gari dika gauna umui do lau halaoa, tanobada basileia ibounai edia vairana dekenai. 18 Bona egu taravatu idia utua, bona edia gwauhamata, egu vairana dekenai idia gwauraia gauna, idia badinaia lasi taudia, be lau ese do lau utua parara, umui ese boromakau ena natuna umui utua parara bamona. Badina umui ese unai gwauhamata taravatuna lau danu umui karaia neganai, umui ese boromakau natuna ta umui utua parara, bona iena kahana ruaosi edia huanai umui raka lao, emui gwauhamata do umui hametaua totona. 19 Io, unai bamona idia raka lao taudia be Iuda lohia taudia, Ierusalema lohia taudia, hesiai taudia, hahelagaia taudia, bona hanua taudia danu. Boromakau dekenai idia karaia hegeregerena, be lau ese unai bamona idia dekenai do lau karaia. 20 Bona lau ese edia mauri idia hadikaia ore gwauraia taudia edia imana dekenai idia do lau henia. Edia mase tauanidia be ataiai manudia bona tanobada boromadia ese do idia ania.

21 “Bona Sedekaia, Iuda ena king, bona iena lohia taudia, be lau ese edia mase dalana idia tahua taudia edia imadia dekenai do lau atodia. Io, lau ese Babulonia ena king ena tuari taudia, hari umui idia rakatania orea, edia imadia dekenai Sedekaia bona iena lohia taudia do lau atodia. 22 Lau ese idia do lau oda henia, bona unai Babulonia tuari orea ese inai hanua dekenai do idia giroa mai. Idia ese Ierusalema do idia tuari henia, do idia abia, bona lahi dekenai do idia gabua. Bona Iuda ena hanua ibounai do lau hadikaia, vadaeni taunimanima be unuseni do idia noho diba lasi. Lau inai Lohiabada, lau hereva vadaeni.”

Copyright information for `HMO