Jeremiah 35

Rekaba taudia

Iehoiakimi, Iuda ena king Iosaia ena natuna ia king neganai Lohiabada ese lau Ieremia ia hamaoroa, ia gwau, “Rekaba taudia edia ruma dekenai do oi lao, do oi hereva henidia, bona do oi hakaudia mai, Dubu Helaga ena daiutu ta lalonai uaina do oi henidia, do idia inua totona.”

Vadaeni lau lao, Rekaba iduhu ibounai taudia lau haboua, Iasanaia, Ieremia Habasinaia ena natuna, mai ena tadikakana bona natuna ibounai danu, bona Dubu Helaga dekenai lau hakaudia mai. Hanana Igidalaia, Dirava ena peroveta tauna ena daiutu lalonai lau hakaudia vareai. Unai daiutu be lohia taudia edia daiutu ena badibadinai, bona Maseaia Salumu, Dubu raka vareai gabuna gimaia tauna, ena daiutu ena ataiai. Vadaeni hodu haida, uaina dekenai idia honu gaudia, bona kapusi haida be idia edia vairana dekenai lau atoa. Bona Rekaba taudia lau hamaoroa, lau gwau, “Uaina do umui inua.”

To idia be idia haere, idia gwau, “Ai ese uaina do ai inua lasi, badina be aiemai sene tauna Ionadaba Rekaba ese ai dekenai ia oda henia, ia gwau, ‘Uaina do umui inua lasi, umui bona emui tubudia ibounai danu, ia lao bona hanaihanai. Ruma do umui haginia lasi, uma do umui hadoa lasi, vain uma ta do umui hadoa lasi, bona ta do umui hoia o abia lasi. Inai gaudia do umui abia lasi, to emui mauri dinadia ibounai lalonai palai rumadia lalonai do umui noho. Unai bamona do umui karaia neganai, umui emui mauri dinadia do idia momo, inai umui noho tano dekenai.’

“Bona ai ese unai aiemai sene tauna Ionadaba Rekaba ena oda hereva ibounai ai kamonai henia vadaeni. Ai ese emai mauri dinadia ibounai lalonai uaina ai inua lasi momokani, ai bona aiemai adavadia, bona aiemai natudia tau bona hahinedia danu. Bona ruma ai haginia lasi, bona ruma edia lalonai ai noho lasi. Ai be mai emai vain umadia lasi, uma lasi, bona mai emai uhe lasi. 10 To ai be palai ruma edia lalonai ai noho, bona emai sene tauna Ionadaba ese ai dekenai ia oda henia karadia ibounai, be ai badinaia, bona ai karaia vadaeni. 11 To Nebukanesa, Babulonia ena king, be tano tuari henia totona ia mai neganai, ai ese Ierusalema dekenai ai mai, Babulonia bona Suria tuari taudia dekena amo do ai noho siri totona. Unai dainai ai be Ierusalema dekenai ai noho inai.”

12 Vadaeni Lohiabada ena hereva be Ieremia dekenai ma ia mai, ia gwau, 13 “Lau, Siahu Ibounai Lohiabada, Israela ena Dirava, be inai bamona lau hereva: Lau Lohiabada ese umui lau nanadaia inai, badina dahaka egu hereva umui kamonai henia lasi, a? 14 Ionadaba ena bese taudia, iena tubuna taudia ibounai ese iena oda hereva uaina totona idia kamonai henia namonamo, bona unai negana ia mai bona hari, idia ta ese uaina idia inua lasi momokani. To lau ese umui dekenai lau hereva noho, bona lau dekenai umui kamonai henia lasi. 15 Lau ese egu peroveta hesiai taudia ibounai umui dekenai lau siaia lou, siaia lou, bona idia ese umui idia hamaoroa emui kara dikadia do emui rakatania, bona kara maoromaorodia do umui karaia. Umui idia sisiba henia danu, dirava idaudia do umui tomadiho henidia lasi, bona edia hesiai gaukara do umui karaia lasi, unai neganai umui be emui sene taudia dekenai lau henia tano dekenai do umui noho diba. To umui ese egu hereva umui kamonai henia lasi, bona umui laloa lasi. 16 Ionadaba Rekaba ena bese taudia ese edia sene tauna ena oda idia kamonai henia vadaeni, to umui ese lau umui kamonai henia lasi. 17 Unai dainai, lau, Siahu Ibounai Lohiabada, Israela ena Dirava ese inai bamona lau hereva: Kamonai! Dika bada, Iuda bona Ierusalema dekenai noho taudia ibounai edia latanai lau gwauraia vadaeni gauna, be idia dekenai do lau havaraia, badina be lau hereva henia vadaeni, to idia kamonai lasi, bona idia dekenai lau boiboi, to idia haere lasi.”

18 To Rekaba ena iduhu taudia be Ieremia ese ia hereva henidia, ia gwau, “Siahu Ibounai Lohiabada, Israela ena Dirava, be inai bamona ia gwau: ‘Umui ese emui sene tauna Ionadaba ena oda hereva umui badinaia vadaeni, bona iena hadibaia hereva ibounai umui kamonai henia vadaeni, iena oda idauidau umui ese umui karaia vadaeni. 19 Unai dainai lau, Siahu Ibounai Lohiabada, Israela ena Dirava ese inai bamona lau gwauhamata: Ionadaba Rekaba be nega ibounai, doko lasi, iena bese taudia, iena tubuna taudia ese, egu hesiai gaukara do idia karaia noho.’ ”

Copyright information for `HMO