Jeremiah 36

Baruku Neraia ese Lohiabada ena hereva Dubu Helaga lalonai ia duahia

Iehoiakimi, Iuda ena king Iosaia ena natuna ese king dagi ia abia ena lagani namba 4 lalonai, inai hereva Lohiabada dekena amo Ieremia dekenai ia ginidae, ia gwau: “Pepa ta do oi abia, Israela bona Iuda, bona bese idauidau ibounai totona lau hereva gaudia ibounai do oi torea. Iosaia ia king neganai oi dekenai lau hadibaia hamatamaia gaudia, ia mai bona harihari oi lau hadibaia noho gaudia ibounai do oi torea. Sedira Iuda taudia be idia edia latanai do lau atoa dika do idia kamonai neganai, idia ese edia kara dikadia do idia rakatania. Unai neganai edia kerere bada bona edia kara dika do lau gwauatao.”

Vadaeni lau Ieremia ese Baruku Neraia lau boiria. Bona Lohiabada ese lau ia hamaoroa hereva ibounai, be Baruku dekenai lau gwauraia, bona ia ese pepa ta dekenai ia torea.

Vadaeni Ieremia ese Baruku ia oda henia, ia gwau, “Idia ese lau idia koua, Dubu Helaga lau vareai diba lasi. Unai dainai lau ura oi ese inai pepa, oi lau hadibaia, vadaeni oi torea gaudia ibounai be do oi abia, bona Dubu Helaga do oi raka vareai, inai pepa do oi duahia. Taunimanima ese aniani ania lasi taravatu idia karaia noho neganai, inai pepa do oi duahia. Mai gado bada do oi duahia, vadaeni idia ese Lohiabada ena hereva ibounai lau dekenai do idia kamonai diba. Iuda taudia ibounai, edia hanua ta ta dekena amo idia mai taudia danu dekenai inai pepa do oi duahia. Badina be Lohiabada ena badu inai taudia dekenai be bada, bona edia kerere davana ia gwauraia be bada herea. Sedira inai taudia ese Lohiabada do idia noia, bona edia dika dekena amo do idia siri momokani.”

Vadaeni Baruku ese Ieremia ena hereva ibounai ia karaia, bona Lohiabada ena hereva be Dubu Helaga lalonai ia duahia. Iehoiakimi, Iosaia ena natuna, be Iuda ena king lagani 5 bona hua 9 neganai, taunimanima ese aniani ania lasi taravatu idia karaia, Lohiabada ena laloa namo do idia davaria totona. Inai taravatu be Ierusalema noho taudia bona Iuda hanua dekena amo Ierusalema dekenai idia mai taudia ibounai idia karaia.

10 Vadaeni, unai taunimanima ibounai idia kamonai diba neganai, Baruku ese unai pepa, lau ese lau hadibaia gaudia, ia duahia. Unai bamona be Dubu Helaga lalonai ia karaia, Gemaraia Sapana ena daiutu lalonai. Gemaraia be toretore tauna badana. Iena daiutu be hebou daiutuna ta, ataiai gabuna dekenai ia noho, Dubu Helaga ena Iduara Matamatana raka vareai gabuna kahirakahira.

Baruku ese pepa ia duahia king ena opesa taudia dekenai

11 Mikaia, Gemaraia Sapana ena natuna, ese Lohiabada ena hereva ibounai, pepa dekenai Baruku ia duahia gauna, ia kamonai. 12 Vadaeni ia be king ena ruma dekenai ia lao, king ena toretore tauna ena daiutu dekenai ia raka vareai. Unai daiutu lalonai king ena opesa taudia ibounai idia helai, hebou idia abia noho. Idia haida edia ladana be inai: Toretore tauna Elisama, Semaia ena natuna Delaia, Akaboro ena natuna Elanatana, Sapana ena natuna Gemaraia, bona Hananaia ena natuna Sedekaia. Ma haida danu idia helai noho. 13 Vadaeni Mikaia ese ia kamonai hereva ibounai, Baruku ese taunimanima dekenai ia duahia gaudia, be unai hebou taudia dekenai ia hamaoroa. 14 Opesa taudia ese Mikaia ena hereva idia kamonai neganai, idia ese tau ta Baruku dekenai idia siaia. Idia siaia tauna ena ladana be Iehudi. Iehudi be Netanaia ena natuna, bona Netanaia be Selemaia ena natuna, Selemaia be Kusi ena natuna. Vadaeni Iehudi be Baruku dekenai ia lao, Baruku ia hamaoroa unai pepa, taunimanima dekenai ia duahia pepa, do ia mailaia. Vadaeni Baruku ese pepa ibounai opesa taudia dekenai ia mailaia.

15 Opesa taudia ese Baruku idia hamaoroa, idia gwau, “Oi helai diho, pepa do oi duahia.” Vadaeni Baruku ese pepa ia duahia. 16 Unai hereva ibounai idia kamonai neganai, idia be mai gari bada danu idia ta ta dekenai idia hereva, vadaeni Baruku idia hamaoroa, idia gwau, “Inai hereva ibounai be king dekenai do ai hamaoroa.”

17 Bona opesa taudia ese Baruku idia nanadaia, idia gwau, “Mani ai dekenai oi hamaoroa, inai pepa be edena bamona oi torea? Sedira Ieremia ese ia gwauraia, vadaeni oi torea, ani?”

18 Vadaeni Baruku ia haere, ia gwau, “Umui hereva maoro. Ieremia ese inai hereva ibounai lau dekenai ia gwauraia, vadaeni lau ese inka dekena amo lau torea, pepa dekenai.”

19 Vadaeni opesa taudia ese Baruku dekenai idia hereva henia, idia gwau, “Oi lao, gabu ta dekenai do oi hunia, oi bona Ieremia danu. Bona umui hunia gabuna be tau ta do umui hamaoroa lasi.”

King Iehoiakimi ese pepa ia gabua ore

20 Opesa taudia ese unai pepa be king ena toretore tauna Elisama ena daiutu lalonai idia atoa. Unai murinai opesa taudia be king ia helai gabuna dekenai idia lao, idia ese dahaka ia vara karadia ibounai king dekenai idia hamaoroa.

21 King be unai hereva ia kamonai, vadaeni ia ese Iehudi ia siaia lao, unai pepa do ia abia totona. Iehudi ese Elisama ena daiutu dekena amo pepa ia abia, king dekenai ia abia lao. Vadaeni Iehudi ese king bona king ena badibadinai idia gini opesa taudia edia vairanai pepa ia duahia.

22 Inai kara be hua namba 9 lalonai ia vara, keru neganai. Inai neganai king be iena ruma, keru neganai ia noho gabuna lalonai ia helai, lahi ena vairanai, iena kopina hasiahua totona. 23 Iehudi ese pepa kahana ibounai ia duahia noho, vadaeni kahana ta ta ia duahia haorea neganai king ese kaia maragina dekena amo pepa ia utua, bona lahi dekenai ia negea. King ese pepa ena kahana ibounai ia utua, bona lahi dekenai ia gabua ore. 24 To king bona iena opesa taudia, unai pepa ena hereva idia kamonai taudia, be idia gari lasi, bona lalohisihisi ena toana ta idia hedinaraia lasi.

25 Elanatana bona Delaia, bona Gemaraia ese king idia noia goada, ia ese pepa do ia gabua lasi, to ia ese idia ia kamonai henia lasi. 26 Vadaeni king ese iena natuna mero Ierahamele, bona Seraia, Asariela ena natuna, bona Selemaia, Abadele ena natuna, ia oda henidia, lau Ieremia bona egu toretore tauna Baruku do idia dogoatao. To Lohiabada ese ai ia hunia vadaeni.

Ieremia ese pepa ma ta ia torea

27 Lau Ieremia ese lau gwauraia, bona Baruku ese ia torea pepa be king Iehoiakimi ia gabua murinai, Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau, 28 “Pepa ma ta do oi abia, bona pepa gunana dekenai ia noho hereva ibounai, Iuda king Iehoiakimi ese ia gabua gaudia, ma do oi torea lou.”

29 Ma Lohiabada ese lau dekenai ia hamaoroa, iena hereva be king Iehoiakimi dekenai do lau hamaoroa, do lau gwau: “Oi ese unai pepa oi gabua, bona oi ese Ieremia oi nanadaia, badina dahaka pepa dekenai ia torea, Babulonia ena king be momokani do ia mai, inai tano do ia hadikaia, bona tano ena taunimanima bona ubua gaudia do ia alaia mase. 30 Unai dainai lau Lohiabada ese oi lau hamaoroa inai, oi king Iehoiakimi, oiemu kara dainai oiemu natuna o tubuna ta ese king dagi do ia abia diba lasi, bona Davida ena basileia do ia gunalaia diba lasi. Bona oi Iehoiakimi oi mase neganai, oiemu tauanina be tano dekenai do idia negea kava, bona dina lalonai, dina ena siahu do ia hadikaia, bona hanuaboi neganai, aisi ese danu do ia hadikaia.

31 “Lau Lohiabada ese oi, bona oiemu natuna, bona oiemu opesa taudia do lau panisia, emui kara dikadia dainai. Oi, bona Ierusalema taudia, bona Iuda taudia ibounai ese lauegu sisiba ibounai umui kamonai henia lasi. Unai dainai umui ibounai emui latanai dika bada, lau ese lau gwauraia vadaeni gauna do lau hadihoa momokani.”

32 Vadaeni Ieremia ese pepa ta ma ia abia, toretore tauna Baruku Neraia dekenai ia henia. Vadaeni king Iehoiakimi ia gabua vadaeni pepa dekenai ia torea hereva, be Ieremia ese ma ia gwauraia lou, bona Baruku ese inai hereva ibounai inai pepa matamata dekenai ia torea. Unai bamona hereva ma haida, Ieremia ese ma ia gwauraia gaudia, danu be pepa dekenai ia torea.

Copyright information for `HMO