Jeremiah 4

Dirava ese ia boiridia, edia lalodia do idia giroa

Lohiabada ia gwau,
“Israela e,
bema lau dekenai do umui giroa mai,
bona bema emui kaivakuku,
dika rohoroho gaudia,
be egu vairana dekena amo umui kokia,
bona bema lau dekenai umui abidadama henia neganai,
umui ese egu ladana dekenai emui gwauhamata do umui gwauraia diba.
Unai neganai bese idauidau taudia ese,
egu hanamoa totona lau do idia noia,
bona idia ese egu ladana dekenai hairai do idia henia.”

Lohiabada ese Iuda bona Ierusalema taudia ia hamaoroa inai,
ia gwau,
“Emui noho kava tano do umui geia,
emui uhe be au ginigini gabudia dekenai do umui hadoa lasi.
Iuda bona Ierusalema taudia e,
emui kopina utua ena gwauhamata,
lau Lohiabada dekenai umui karaia gauna do umui badinaia.
Emui kudoudia danu be egu vairana dekenai do umui hahelagaia.
Bema lasi neganai,
egu badu do ia siahu, lahi bamona,
emui kara dikadia dainai.
Inai egu lahi be do ia gabua noho,
bona tau ta ese do ia habodoa diba lasi.

Idau bese taudia ese Iuda do idia tuari henia

“Iuda dekenai do umui gwauraia,
bona Ierusalema dekenai do umui gwauraia hedinarai.
Tano ena kahana ibounai dekenai,
kibi do umui hiriria.
Do umui boiboi mai goada danu, do umui gwau,
‘Hanua mai edia magudia lalonai do ita heau vareai.
Pepe ta do ita abia isi,
Siona dekenai do ita lao totona!
Do ita heau, mauri do ita tahua,
gini kava lasi!’
Badina be tuari bona dika,
be mirigini kahana dekena amo,
lau Lohiabada ese lau mailaia noho,
bona inai dika ese gau ibounai do ia hadikaia ore.”

Laiona ese iena nadi matuna dekena amo ia raka mai bamona,
inai tuari orea,
basileia momo ia hadikaia ore noho orea ia mai noho.
Inai orea ese Iuda hadikaia totona ia mai noho.
Iuda ena hanua ibounai be do idia dika momokani,
bona taunimanima ta be idia lalonai do idia noho lasi.
Unai dainai puse dabua do umui kwatua,
bona do umui tai,
do umui tai,
mai boiboi bada danu.
Badina be Lohiabada ena badu mai siahu bada,
be Iuda dekena amo tau ta ese ia abia siri diba lasi.
Lohiabada ma ia gwau, “Unai dina dekenai king bona lohia taudia edia laloa goada do ia ore. hahelagaia taudia be do idia gari bada, bona peroveta taudia do idia hoa bada.”

10 Unai neganai lau Ieremia lau gwau, “Dirava Lohiabada, oi ese Ierusalema taudia oi koia momokani vadaeni. Oi hereva vadaeni, oi gwau, ‘Ierusalema be mai maino danu do ia noho,’ to harihari, tuari ese Ierusalema taudia ia alaia ore gwauraia inai.”

11 Ma Lohiabada ia gwau, “Unai neganai tau haida ese Ierusalema taudia do idia hamaoroa, lai siahuna be tano kaukau ena au lasi ororo dekena amo do ia toa idia dekenai. Inai lai be do ia manada lasi, ia be uiti momoru sibona hodaia ore gauna lasi. 12 To inai lai be lau Lohiabada dekena amo do ia mai, bona do ia goada herea, egu bese taudia do lau kota henidia totona.”

Iuda idia tuari henia gwauraia taudia ese Iuda hanuadia idia koua hagegea

13 Umui itaia! Tuari taudia idia mai noho,
ori koremakorema idia heau mai bamona.
Edia kariota be koehirihiri bamona.
Edia hosi be haraga herea,
idia ese ugava manu edia haraga idia hanaia noho.
Madi, ita ese dika ita davaria vadaeni!
14 Ierusalema e,
oiemu kudouna dekena amo,
dika do oi huria ore.
Unai neganai mauri do oi davaria diba.
Oiemu lalona dekenai laloa dikadia do idia noho,
ela bona edena negai?
15 Dano dekena amo taunimanima idia mai noho,
bona Eparaima ena ororo dekena amo danu,
dika do ia vara ena sivarai idia gwauraia noho.
16 Lohiabada ese unai taudia ia hamaoroa, ia gwau,
“Umui ese bese idauidau do umui sisiba henia,
tuari taudia be Iuda dekenai idia ginidae vadaeni.
Umui ese danu Ierusalema hanua taudia do umui hadibaia,
umui gwau,
‘Umui dekenai tuari henia totona,
tuari taudia be tano daudau dekena amo idia mai noho.
Idia ese Iuda hanuadia do idia tuari henia,
mai boiboi bada danu.’
17 Idia ese danu Ierusalema do idia koua hagegea,
gima taudia ese uma tano ta idia gimaia noho bamona.
Badina be Ierusalema taudia ese,
lau Lohiabada idia dagedage henia vadaeni.
Lau inai Lohiabada ese lau hereva vadaeni.”

18 Iuda taudia e,
emui mauri dala bona emui kara ese,
inai dika be emui latanai ia mailaia diho vadaeni.
Emui kara dika ese,
emui hisihisi ia havaraia vadaeni.
Inai emui kara dika ese emui kudouna ia gwadaia vadaeni.

Ieremia ese iena bese taudia ia bogahisihisi henidia

19 Hisihisi bada!
Inai hisihisi ena metau,
be lau huaia diba lasi!
Egu kudouna e! Egu kudouna ia gari!
Unai dainai ia marere haraga noho, mai hisihisi danu!
Lau ese egu uduna hereva lau koua diba lasi,
badina be kibi edia regena lau kamonai noho,
bona tuari taudia edia boiboi danu.
20 Dika ta be dika ta ena latanai ia vara noho,
ela bona tano ena kahana ibounai,
be do idia dika momokani.
Nega tamona egu palai rumadia idia hadikaia ore.
Nega tamona egu uindo koua dabua idia darea maragimaragi.
21 Pepe do idia abia isi noho,
do lau itaia ela bona edena negai?
Tuari kibi edia regena do lau kamonai ela bona edena negai?

22 Lohiabada ia gwau,
“Egu bese taudia be kavakava.
Idia be lau idia diba lasi.
Idia be mai edia laloa lasi memero bamona,
mai edia laloa kehoa lasi.
Idia ese kara dika idia karaia diba momo,
to kara namo karaia dalana idia diba lasi.”

Ieremia ese mata hanai ia itaia, tanobada dekenai dika do ia vara

23 Lau ese tanobada lau itaia,
ena tano be kaukau bona anina lasi.
Guba lau itaia,
ia be mai ena diari lasi.
24 Ororo badadia lau itaia,
idia be idia heudeheude.
Ororo maragidia lau itaia,
idia be kahana kahana idia marere lao.
25 Egu matana lau negea,
to tau ta lau itaia lasi,
bona ataiai manudia ibounai danu,
be idia roho boio vadaeni.
26 Ma egu matana lau negea lao,
tano namona lau itaia,
to tano kaukau dekenai ia halaoa vadaeni.
Bona tano ena hanua ibounai,
be idia dika momokani vadaeni,
badina be Lohiabada ena badu mai siahu danu,
be ia ginidae vadaeni.

27 Badina be Lohiabada ese lau ia hamaoroa vadaeni,
tanobada ena kahana ibounai be do idia dika,
to ia ese tanobada do ia hadikaia haorea momokani lasi.
28 Inai dainai tanobada be do ia taitai,
bona guba ataiai be do ia dibura.
Badina Lohiabada be ia hereva vadaeni,
bona ia ese iena laloa do ia senisia lasi.
Ia ese iena dala ia gwauraia vadaeni,
bona iena lalona do ia giroa lasi.

29 Hosi guia taudia bona peva taudia edia regena dainai,
hanua ibounai edia taudia ibounai do idia heau mauri.
Haida be uda lalonai do idia heau vareai,
ma haida be nadi badadia edia huanai,
be do idia daekau, do idia hunia.
Hanua ibounai be do idia rakatania,
edia lalodia dekenai tau ta do ia noho lou lasi.

30 Ierusalema e, oi be do oi dika momokani vadaeni!
Badina dahaka oi be dabua kakakaka oi karaia noho?
Badina dahaka golo herahera oi atoa noho,
bona oiemu matana be peni dekenai oi habadaia noho?
Inai herahera bona peni gaudia ese,
namo ta oi dekenai do idia havaraia lasi,
badina oi idia ura henia taudia ese,
oi idia negea vadaeni.
Idia ese oi do idia alaia mase dalana idia tahua noho.

31 Lau ese taitai ta ena regena lau kamonai,
natuna ia havaraia gwauraia hahine ena tai bamona,
iena vara guna natuna ia havaraia noho neganai,
hisihisi ia abia bamona.
Inai regena be, Ierusalema ia tai noho.
Ia ese mai hisihisi danu hahodi ia veria noho, veria noho,
bona iena imana ia abia isi noho, ia gwau,
“Lau be lau dika momokani vadaeni!
Lau alaia mase totona idia mai noho inai!”
Copyright information for `HMO