Jeremiah 41

Gedalaia idia alaia mase

Unai lagani ena hua namba 7 lalonai Isamaela, Netanaia Elisama ena natuna, Iuda king edia iduhu tauna, bona ia be king ena lohia tauna ta, be tau ibounai 12 danu Gedalaia Ahikama dekenai idia mai, Misipa dekenai. Vadaeni idia ibounai idia aniani hebou neganai, Isamaela Netanaia bona unai tau 12 idia toreisi, bona edia tuari kaia dekena amo idia ese Gedalaia Ahikama idia alaia mase. Unai be idia ese Babulonia ena king ia abia hidi, tano ena gavana, idia alaia mase. Isamaela ese Iuda taudia ibounai Gedalaia danu Misipa dekenai idia noho taudia danu ia aladia mase, bona unuseni idia noho Babulonia tuari taudia danu.

Gedalaia idia alaia dina ena murina dina dekenai, tau ta ese unai sivarai do ia kamonai lasi neganai, tau ibounai 80 be Sekema bona Silo bona Samaria dekena amo idia mai. Edia auki huidia idia kakasia ore vadaeni, edia dabua idia darea vadaeni, bona edia kopidia be kaia dekenai idia utua kava. Idia ese paraoa boubou gaudia, bona muramura mai bonana idia mailaia, Lohiabada ena Dubu Helaga lalonai Lohiabada dekenai do idia henia totona. Vadaeni Isamaela Netanaia be Misipa dekena amo mai tai danu ia raka lao, idia danu hedavari totona. Idia danu ia hedavari neganai Isamaela ese idia ia hamaoroa, ia gwau, “Gedalaia Ahikama hedavari totona do umui raka vareai.” Vadaeni hanua lalonai idia raka vareai neganai, Isamaela Netanaia, mai iena taudia danu ese unai taudia idia aladia mase, bona edia tauanidia be ranu guri lalonai idia negea.

To unai tau 80 edia huanai tau 10 ese Isamaela idia hamaoroa, idia gwau, “Mani emu kara ai do oi alaia lasi. Ai ese uiti, bali, olive dehoro, bona hani be uma gabuna lalonai ai hunia vadaeni.” Unai dainai unai tau 10 ia aladia lasi. Unai ranu guri, Isamaela ese ia aladia mase taudia edia tauanidia be ia lalonai ia negea diho gauna, be guri badana, King Asa ese guna ia geia gauna. Ia ese ia geia, Basa, Israela ena king ia tuari henia neganai. Isamaela Netanaia ese mase taudia edia tauanidia dekena amo unai guri ia hahonua.

10 Vadaeni Isamaela ese Misipa dekenai idia noho taudia ibounai ia abia mauri, king ena natuna hahine ibounai, bona Misipa dekenai idia do noho taudia ibounai. Unai taudia be Nebusaradana, gima taudia edia biaguna ese Gedalaia Ahikama ena naria henunai ia atodia taudia ibounai. Isamaela Netanaia ese ia abidia mauri, bona idia danu ia toreisi, Amono taudia edia tano dekenai do idia hanaia gwauraia.

11 To Iohanana Karea bona ia danu Iuda tuari biagudia ese Isamaela Netanaia ena kara dikadia ibounai ena sivarai idia kamonai neganai, 12 idia ese edia orea taudia ibounai idia haboua, bona Isamaela idia lulua, do idia tuari henia totona. Idia be Gibeona ena gohu badana ta ena badibadinai Isamaela idia davaria. 13 Vadaeni Isamaela danu idia noho abia mauri taudia ese Iohanana Karea bona iena bamona Iuda tuari biagudia idia itaia neganai idia moale. 14 Vadaeni unai Isamaela ese Misipa dekenai ia abia mauri taudia be Iohanana Karea dekenai idia hanaia lao. 15 To Isamaela Netanaia be Iohanana dekena amo ia heau mauri, tau ibounai 8 danu, bona idia be Amono taudia dekenai idia lao.

Aigupito dekenai idia lao

16 Isamaela Netanaia ese Gedalaia Ahikama ia alaia mase murinai, do mauri noho taudia be Misipa dekena amo ia abidia lao. Inai taudia be tuari taudia, hahine, memero, kekeni, bona hesiai taudia. Isamaela ia heau murinai Iohanana Karea bona Iuda tuari biagudia ese unai taudia, be Gibeona dekena amo idia abidia lao. 17 Idia be idia lao, Gerutu Kimuhamu dekenai idia noho, Betelehema kahirakahira. Idia laloa be Aigupito dekenai do idia lao gwauraia. 18 Unai bamona idia laloa, badina idia ese Babulonia taudia idia gari henidia dainai. Badina be Gedalaia Ahikama, Babulonia ena king ese tano ena gavana ia halaoa tauna, be Isamaela Netanaia ese ia alaia mase dainai.

Copyright information for `HMO