Jeremiah 47

Lohiabada ena peroveta hereva Pilistia taudia totona

Aigupito ena king, Farao, ese Gasa hanua ia do tuari henia lasi neganai, Lohiabada ese lau Ieremia dekenai ia hereva henia Pilistia totona.

Lohiabada ia gwau:
“Umui itaia, mirigini kahana dekena amo,
ranu ia daekau noho,
bona abata be sinavai ena isena do ia heau hanaia.
Ranu ese tano, bona tano ena latanai,
idia noho gaudia ibounai danu do ia koua,
hanua, bona edia lalonai noho taudia danu,
be ranu ese do ia koua.
Taunimanima be durua totona do idia boiboi,
bona tano dekenai noho taudia ibounai be do idia tai,
mai boiboi danu.
Badina idia ese hosi edia heau regena do idia kamonai,
kariota edia bamepa regena,
bona edia uili edia heau regena danu do idia kamonai.
Tamana taudia ese edia natudia durua totona,
do idia giroa mai lasi,
edia imadia be manoka momokani dainai.
Badina be nega ia ginidae vadaeni,
Pilistia taudia ibounai do lau hadikaia ore,
bona Turo bona Sidono taudia,
Pilistia durua totona idia mai taudia,
ibounai do lau utua bona negea.
Lau Lohiabada ese Pilistia taudia do lau hadikaia ore,
Kerete motumotu dekena amo idia mai taudia ibounai.
Gasa taudia ese lalohisihisi dainai,
edia kwaradia huina do idia kakasia ore.
Asakelona taudia be regena lasi.
Anakimi bese do noho taudia e,
umui sibona do umui utua, bona do umui tai,
ela bona edena negai?
Umui ese inai bamona umui boiboi noho,
‘Lohiabada ena tuari kaia e!
Do oi utua noho ela bona edena negai?
Oiemu udaia gabuna dekenai do oi vareai lou,
unuseni do oi noho, do oi laga-ani.’
To edena bamona do ia laga-ani?
Badina lau Lohiabada ese ia dekenai gaukara lau henia vadaeni.
Lau ese lau oda henia vadaeni,
Asakelona do ia tuari henia,
bona kone dekenai idia noho taudia do ia heatu henia.”
Copyright information for `HMO