Jeremiah 49

Lohiabada ena peroveta hereva Amono taudia totona

Lohiabada ese inai bamona hereva ia gwauraia Amono tano totona:

“Israela be mai ena natuna tau lasi, a?
Edia tano gimaia totona,
Israela taudia idia noho lasi, a?
Badina dahaka Milikoma dirava idia tomadiho henia taudia,
ese Gado iduhu edia tano idia abia,
bona idia noholaia?
Kamonai! Dina do idia mai noho,
lau Lohiabada ese haida do lau hagoadaia,
vadaeni tuari kibi do idia hiriria,
Raba, Amono taudia edia hanua,
do idia hadikaia ore.
Raba be momoru haboua gabuna do idia halaoa,
bona iena hanua maragidia,
be lahi dekena amo do idia gabua.
Vadaeni Israela taudia idia luludia taudia,
be Israela taudia ese do idia luludia.
Lau inai Lohiabada lau hereva noho.
Hesebona e, do oi tai,
badina be Ai hanua idia hadikaia ore vadaeni.
Raba taudia e, do umui tai mai boiboi danu.
Puse dabua do umui kwatua,
do umui taitai,
mai kopina kakasia kara danu.
Badina Milikoma dirava be do idia abia lao,
tano idauna ta dekenai do idia atoa, do ia noho,
mai iena hahelagaia taudia,
bona lohia taudia danu.
Umui kara koikoi taudia e,
badina dahaka emui koura namodia dainai,
umui hereva mai hekokoroku danu?
Emui goada ia maragi lao noho.
Badina dahaka emui siahu umui abidadama henia noho,
bona umui gwau, ‘Edena bese taudia ese,
ai do idia tuari henia diba’?

“Lau, Siahu Ibounai Lohiabada lau hereva inai:
Kamonai, lau ese gari bada,
be umui emui latanai do lau atoa,
inai gari be umui idia hagegea noho taudia ibounai dekena amo.
Idia ese umui do idia lulua lao,
umui ibounai be do umui heau,
ta ta sibodia edia mauri, edia mauri, totona do idia heau,
bona tau ta ese heau taudia do ia haboua lou lasi.”
Lohiabada ese ma ia hereva lou, ia gwau,

“To gabeai lau ese Amono taudia edia noho namo,
ma do lau havaraia lou.”

Lohiabada ena peroveta hereva Edoma taudia totona

Siahu Ibounai Lohiabada ese inai bamona hereva ia gwauraia Edoma tano totona:

“Aonega be ia ore vadaeni Temana dekenai, a?
Laloa kehoa taudia edia sisiba hereva,
be idia hadokoa vadaeni, a?
Edia aonega ibounai be ia boio vadaeni, a?
Dedana dekenai noho taudia e,
do umui heau, do umui giroa lou,
nadi kohua dobudia lalonai do umui hunia.
Lau ese Esau ena bese taudia,
be do lau hadikaia ore,
badina be nega ia ginidae vadaeni,
edia dika davana do lau henidia ena nega.
Vain huahuadia idia haboua neganai,
haboua taudia ese huahua haida,
be vain dekenai idia rakatania.
Bona henaoa taudia be hanuaboi lalonai idia mai neganai,
idia ese idia ura ania gaudia sibona do idia abia.
10 To lau ese Esau ena bese taudia edia kohu,
be lau henaoa haorea vadaeni.
Edia hunia gabudia danu,
be be lau ese lau kehoa hedinarai,
vadaeni idia be mai edia hunia dalana ta lasi.
Edoma taudia ibounai be do idia mase ore.
Idia ta do ia mauri noho lasi.
11 Emui maragidia, tamana sinana lasi maragidia,
be do umui rakatanidia, lau ese do lau hamauridia.
Emui vabu ese lau idia abidadama henia diba.”
12 Badina be Lohiabada be inai bamona ia gwau. “Bema mai edia kerere lasi taudia ese kerere davana ena kapusi do idia inua neganai, umui laloa emui dika ena davana do umui abia lasi, a? Dika davana do umui abia momokani, bona dika davana ena kapusi do umui inua momokani. 13 Lau Lohiabada ese lau gwauhamata metau momokani vadaeni, Bosera hanua be gari bada bona anina lasi gabuna do lau halaoa. Taunimanima ese Bosera do idia kirikirilaia, bona iena ladana be edia hereva dika gauna ta do idia halaoa. Bosera kahirakahira idia noho hanua ibounai be do idia dika noho ia lao bona hanaihanai.”

14 Edoma taudia e, lau Ieremia ese,
Lohiabada dekena amo hereva lau abia vadaeni:
Ia ese iena hereva ia gwauraia tauna ta ia siaia lao vadaeni,
bese idauidau edia huanai ia lao, ia gwau:
Lohiabada ese ia gwau:
“Emui tuari taudia do umui haboua,
bona Edoma tuari henia totona do umui mai.
Do umui toreisi, do umui tuari.
15 Badina Edoma e, lau Lohiabada ese,
bese idauidau edia huanai oi do lau hamaragia,
bona taunimanima ese oi do idia negea.
16 Oiemu hekokoroku bona dagedage karadia ese,
oi sibona idia koia vadaeni.
Oi be nadi badadia edia matudia lalonai oi noho,
bona ororo edia ataiai momokani dekenai oi noho.
Momokani oi be ataiai oi noho,
ugava manu ia noho hegeregerena,
to unai gabu dekena amo,
lau ese oi do lau veria diho.
Lau inai Lohiabada lau hereva noho!”

17 Lohiabada ia gwau: “Edoma dekenai do ia vara hadikaia kara be do ia dika momokani. Unai dainai do idia raka hanaia taudia ibounai do idia itaia, mai hoa bona mai gari bada danu. 18 Sodoma bona Gomora bona edia hanua maragidia ese dika idia davaria neganai, tau ta ese unuseni ia noho lou lasi. Inai bamona kara danu be Edoma dekenai do ia vara. Lau inai Lohiabada, lau hereva vadaeni. 19 Kamonai, laiona ta be Ioridane Sinavai ena isena ena uda gabuna dekena amo mamoe edia magu aukana do ia hadikaia totona ia mai noho hegeregerena, lau ese do lau toreisi, bona karaharaga Edoma taudia ibounai do lau lulua lao, edia tano dekena amo. Unai neganai lau ese do lau abia hidi tauna ese edia tano do ia biagua. Badina daika be lau hegeregerena? Daika ese lau dekenai ia hepapahuahu diba? Edena tano ena king be egu vairana dekenai do ia gini diba? 20 Unai dainai, lau Lohiabada ese Edoma do lau hadikaia dalana ena palani do oi kamonai, bona Temana taudia dekenai do lau karaia gwauraia gaudia danu. Edoma taudia edia natudia danu be tuari taudia ese do idia guidia, do idia abidia lao, bona taunimanima ibounai do idia gari bada, mai hoa danu.

21 “Edoma do ia moru neganai, regena bada do ia vara, bona tanobada be do ia heudeheude, bona Edoma taudia edia tai regena be Davara Kakakaka ena kone dekenai noho taudia do idia kamonai. 22 Unai bese ena tuari taudia ese karaharaga Bosera hanua do idia tuari henia, ugava manu ese guba dekena amo ia heau diho haragaharaga bamona, mai ena hanina badadia danu. Unai neganai Edoma ena tuari taudia be do idia gari bada, natuna ia havaraia noho hahine ia gari bada noho hegeregerena.”

Lohiabada ena peroveta hereva Dameseko hanua totona

23 Lohiabada ese inai bamona hereva ia gwauraia Damaseko hanua totona:

“Hamata bona Arapada be idia laloa momo noho,
bona idia laloa hekwarahi noho danu,
badina be sivarai dikana idia kamonai.
Gari ese idia edia laloa ia botaia noho,
davara ena hurehure ese,
kone ia botaia noho bamona,
lai guba neganai.
24 Damaseko taudia be idia manoka momokani.
Idia ese mai gari bada danu,
idia heau lao vadaeni.
Idia be mai hisihisi bada bona lalohisihisi danu,
natuna kahirakahira do ia havaraia gwauraia hahine bamona.
25 Inai hanua mai ena sivarai namona,
hanua mai ena moale, madi ia dika noho.
Taunimanima ibounai ese idia rakatania vadaeni.
26 Unai dina dekenai,
hanua ena eregabe taudia,
be iena ariara dekenai tuari dekena amo do idia mase,
bona Damaseko ena tuari taudia ibounai,
be bese ta taudia ese do idia alaia ore.
27 Lau ese Damaseko ena maguna,
be lahi dekenai do lau gabua ore.
Inai lahi ese king Benehadada ena ruma badadia do ia gabua ore.
Lau inai, Siahu Ibounai Lohiabada, lau hereva vadaeni.”

Lohiabada ena peroveta hereva Kedara iduhu bona Hasoro hanua totona

28 Lohiabada ese inai bamona hereva ia gwauraia Kedara iduhu, bona Hasoro hanua ese ia naria gabudia totona. Nebukanesa, Babulonia ena king ese unai gabudia ia halusia:

Lohiabada ia gwau:
“Do umui toreisi, Kedara hadikaia totona do umui lao.
Unai dina ena daekau kahana idia noho taudia,
be do umui hadikaia ore.
29 Edia palai rumadia,
bona edia mamoe do umui abia.
Edia palai ruma koua dabua,
bona edia palai ruma,
ma edia lalonai idia noho kohu ibounai do umui abia.
Edia kamelo be edia biagudia dekena amo,
do umui hakaudia siri,
bona taunimanima do umui hamaoroa, umui gwau,
‘Umui emui tano ena kahana ibounai dekenai,
gari bada sibona ia noho.’
30 Hasoro hanua taudia e,
lau Lohiabada ese umui lau sisiba henia inai:
Do umui heau,
daudau gabuna do umui lao,
do umui hunia.
King Nebukanesa, Babulonia ena king ese,
umui hadikaia dalana ia laloa vadaeni,
bona iena tuari taudia ia hamaoroa noho, ia gwau,
31 ‘Umui toreisi, idia laga-ani noho bese taudia,
ia noho namonamo noho besena,
do ita tuari henia, do ita hadikaia.
Edia hanua be mai ena magu iduara lasi,
mai edia loka lasi.
Ia sibona ia noho, iena taudia danu,
be mai edia durua taudia lasi.’

32 “Edia kamelo bona edia boromakau ibounai do umui abia.
Edia huina idia utua kwadagi noho taudia,
be lau ese gabu idauidau dekenai do lau luludia,
bona hisihisi gaudia be kahana ibounai dekena amo,
idia dekenai do lau mailaia.
33 Hasoro be uda sisia edia noho gabuna do lau halaoa.
Tano kaukau gabuna bona anina lasi tano do ia lao.
Tau ta be unuseni do ia noho lou lasi,
ia lao bona hanaihanai.
Lau inai Lohiabada lau hereva vadaeni.”

Lohiabada ena peroveta hereva Elama totona

34 Lohiabada ena hereva, lau peroveta tauna Ieremia dekenai ia mai, Elama totona, Sedekaia, Iuda ena king ese Iuda ia naria hamatamaia neganai.

35 Siahu Ibounai Lohiabada ia gwau: “Kamonai, lau ese Elama ena peva diba momo taudia, Elama ena goada badina, do lau aladia ore. 36 Bona lau ese lai ibounai 4 do lau hatoreisia, idia be guba ena kahana 4 dekena amo do idia toa, Elama do idia hadikaia. Inai lai ese Elama taudia do idia lulua lao gabu ibounai dekenai, bona Elama taudia be bese ibounai edia huanai do idia heau lao. 37 Lau Lohiabada ese Elama taudia do lau hagaria, vadaeni idia ese edia mase dalana idia tahua taudia, bona Elama idia hadikaia gwauraia taudia dainai do idia gari. Bona egu badu siahu bada dainai, lau ese dika bada idia edia latanai do lau siaia diho. Tuari do lau siaia, bona do lau luludia lao, ia lao bona lau hadikadia ore momokani. 38 Edia king bona lohia taudia do lau alaia ore, bona egu terona be Elama dekenai do lau haginia. Lau Lohiabada, lau hereva inai.”

39 To Lohiabada ma ia gwau: “Gabeai dinadia lalonai lau ese Elama ena noho namo do lau havaraia lou.”

Copyright information for `HMO