Jeremiah 6

Tuari taudia ese Ierusalema idia koua hagegea

Beniamina taudia e,
Ierusalema dekena amo do umui heau mauri!
Tekoa dekenai kibi do umui hiriria!
Bete Hakereme dekenai pepe do umui abia isi!
Badina be dika bada,
be mirigini kahana dekena amo ia mai noho.
Hanua ena gau ibounai hadikaia ore kara,
be kahirakahira do ia vara.
Siona hanua be mai ena hairaina,
to tuari taudia ese do idia hadikaia ore.
King taudia mai edia tuari taudia danu,
be Ierusalema dekenai do idia mai.
Edia palai rumadia do idia haginia,
bona unai palai ruma ibounai dekena amo,
Ierusalema do idia hagegea.
Palai rumadia ta ta, edia gabu, edia gabu dekenai,
edia aniani do idia abia.

Inai tuari taudia do idia gwau,
“Ierusalema tuari henia totona do ita karaia hegaegae.
Do ita toreisi, dina tubua neganai,
do ita tuari hamatamaia.”
To haida do idia gwau,
“Dina be ia diho noho,
bona adorahi ena laulau idia lata lao noho.
Namona be hanuaboi dekenai do ita toreisi,
hanua ena lohia rumadia do ita hadikaia ore.”

Siahu Ibounai Lohiabada ese unai king taudia,
be inai bamona ia oda henidia noho:
“Ierusalema ena audia do umui utua diho,
bona hanua magu ena badibadina dekenai tano momo do umui haboua,
Ierusalema do umui koua hagegea totona.”
Lohiabada ia hereva vadaeni, ia gwau,
“Lau ese inai hanua do lau panisia,
badina ia be dagedage karadia dekenai ia honu.
Ranu guri ese iena ranu ia hamatamataia bamona,
Ierusalema ese danu iena kara dika,
be unai bamona ia hamatamataia noho.
Dagedage bona hadikaia ore karadia edia regena,
be unai hanua lalonai lau kamonai noho.
Gorere bona bero be nega ibounai lau itaia noho.
Ierusalema e, do oi naria namonamo.
Lau ese oi dekena amo do lau raka siri,
bona oiemu tano do lau hadikaia momokani garina.
Vadaeni tau ta ese oiemu gabu dekenai do ia noho lasi.”

Israela taudia idia dagedage noho

Siahu Ibounai Lohiabada ese lau Ieremia ia hamaoroa, ia gwau,
“Vain huahua haboua murinai,
do noho gaudia idia kokia ore bamona,
Israela taudia danu,
tuari murinai do mauri noho taudia,
be do idia alaia mase.
Unai dainai nega do noho lalonai,
namona be oi ese haida do oi veria mauri.”

10 Lau haere, lau gwau,
“Bema lau hereva henidia bona sisiba henidia neganai,
idia edia huanai daika do ia kamonai?
Idia edia lalodia be auka,
bona oiemu hereva idia kamonai henia lasi momokani.
Momokani, idia ese Lohiabada ena hereva,
lau dekenai oi henia gauna dekenai idia kirikirilaia.
11 Unai dainai lau be Lohiabada ena badu dekenai lau honu noho,
bona inai badu lau hakerua diba lasi.”

Vadaeni Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau,
“Egu badu be ariara dekenai idia noho memero bona kekeni,
edia latanai do oi bubua lao,
ma eregabe taudia edia hebou edia latanai danu do oi bubua.
Tau mai edia adavadia danu,
be tuari taudia ese do idia abidia lao,
tau badadia bona buruka taudia danu.
12 Edia ruma be tau haida dekenai do idia henia,
edia uma bona edia adavadia danu.
Badina be lau Lohiabada ese egu imana do lau abia isi,
inai tano ena taudia do lau panisia totona.
13 Idia ibounai,
maragidia ela bona badadia,
ese koikoi dekena amo,
moni idia abia noho.
Peroveta taudia bona hahelagaia taudia danu ese,
taunimanima idia koia noho.
14 Idia ese egu bese taudia edia bero idia kumia noho,
to idia gwau unai bero,
be kopina kakasia gaudia sibona.
Idia gwau, ‘Maino, maino,’
to maino be ia noho lasi.
15 Kara dika bada idia karaia neganai,
idia be idia hemarai noho, a?
Idia be idia hemarai lasi,
lasi bona lasi momokani.
Hemarai ena mamina idia diba lasi.
Unai dainai do idia mase taudia edia huanai,
idia danu do idia mase hebou.
Lau ese idia do lau panisia neganai,
do idia mase momokani.
Lau inai Lohiabada,
lau hereva vadaeni.”

Israela besena ese Dirava ena dala idia rakatania

16 Lohiabada ia hereva, ia gwau, “Israela besena e, umui emui vairana dekenai idia noho daladia edia huanai, do umui laloa namonamo edena dala do umui raka. Umui ese emui tubuna taudia edia dala do umui tahua, bona unai dala do umui badinaia. Oibe, unai dala gunana dekenai do umui raka, vadaeni maino do umui davaria.”

To Israela taudia idia gwau, “Lasi, ai be unai dala dekenai do ai raka lasi.”
17 Vadaeni Lohiabada be ma ia hereva, ia gwau, “Lau ese gima taudia lau abia hidi, vadaeni dika ia mai noho neganai, idia ese kibi do idia hiriria. Umui ese kibi ena regena do umui kamonai namonamo.” To Israela taudia idia gwau, “Ai ese gima taudia edia hereva do ai kamonai henia lasi.”

18 Unai dainai Lohiabada ia gwau, “Umui idau bese taudia e, umui kamonai. Umui haboua mai, lau ese Israela taudia dekenai dahaka do lau karaia, be umui dekenai do lau hadibaia. 19 Tanobada e, oi danu do oi kamonai! Lau ese inai egu bese do lau hadikaia, edia kerere davana, badina be idia ese egu hadibaia hereva idia negea vadaeni, bona egu hereva idia kamonai henia lasi. 20 Idia ese bonana namo muramura, Sieba dekena amo gauna idia gabua, bona aniani ena muramura mai bonana namo danu daudau gabuna dekena amo idia mailaia, lau dekenai idia henia, boubou totona. To lau ese edia boubou lau moalelaia lasi, bona idia lau abia dae lasi.”

21 Unai dainai Lohiabada be inai bamona ia hereva, ia gwau, “Lau ese inai bese taudia edia vairana dekenai hekwakwanai gaudia do lau atoa, vadaeni do idia moru momokani. Tamadia mai edia natudia memero danu do idia mase. Edia turana taudia, bona edia gado tamona taudia danu be do idia mase ore.”

Tuari taudia be mirigini kahana dekena amo do idia mai

22 Lohiabada ia hereva, ia gwau, “Kamonai! Bese ta be mirigini kahana dekena amo ia mai noho. Basileia badana ta be ia toreisi noho. Inai taudia ese harihari, tuari totona tuari gaudia idia karaia hegaegae noho. 23 Idia ese peva bona diba bona io be edia imana dekenai idia abia noho. Idia be dagedage taudia, bona idia bogahisihisi henia diba lasi. Edia hosi idia guia lao neganai, edia regerege be davara ena hurehure bada bamona. Idia be hegaegae noho, Ierusalema do idia tuari henia totona.”

24 Ierusalema dekenai idia noho taudia be inai bamona idia hereva, idia gwau, “Ita ese tuari taudia idia mai noho sivarai ita kamonai vadaeni mai gari danu, bona iseda imana be goada lasi momokani. Iseda lalona idia hisihisi bada, bona iseda tauanina idia hisihisi, natuna ia havaraia gwauraia hahine ena hisihisi bamona.” Ma idia gwau, 25 “Ita diba unai tuari taudia be tau dikadia, bona idia be iseda kahana kahana ibounai dekenai idia noho. Idia edia imana dekenai edia tuari gaudia idia dogoatao hegaegae noho. Unai garina dainai, ita be uma o dala dekenai do ita lao lasi.”

26 Lohiabada ese iena bese taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Umui ese puse dabua do umui kwatua, bona lahi kahu ena latanai do umui hekure. Mai lalohisihisi do umui taitai, hegeregere emui natuna tamona ia mase dainai umui taitai bamona. Badina be inai tuari taudia be karaharaga umui emui huanai do idia hedinarai, idia ese nega tamona umui do idia tuari henia.”

27 Lohiabada ma ia hereva, ia gwau, “Ieremia, oi be hanua ta mai ena magu goadana hegeregerena. Lau ese gaukara ta oi dekenai lau henia inai. Lauegu bese taudia do oi tohoa, edia kara do oi diba totona, hegeregere tau ta ese siliva ena goada lahi dekenai ia tohoa bamona. 28 Idia ibounai be mai dagedage taudia, edia lalona be auka, auri labora bona auri idia auka bamona. Idia ibounai ese haida idia samania koikoi, bona edia lalona be maoromaoro lasi. 29 Lahi hiriria masini ese lahi ia hasiahua bada herea noho, to unai auri hagoevaia gaukara be hekwarahi kava, badina auri ena miro ia veve lao lasi. Lauegu bese do lau hagoevaia gaukara be anina lasi, badina be edia kara dika taudia be idia kokia lao lasi. 30 Idia be hegeregere siliva ena momoru sibona bamona. Oibe, unai bamona do lau gwauraidia, badina be lau, Lohiabada, ese idia lau negea vadaeni.”

Copyright information for `HMO