Jeremiah 9

Lau ura egu kwarana be ranu dekenai ia honu,
ranu guri bamona,
bona egu matana be ranu idia lohilohi gabudia.
Unai neganai lau be dina bona hanuaboi ibounai,
do lau tai, doko lasi,
egu bese taudia momo herea idia alaia mase dainai.
Lau ura egu noho gabuna be tano kaukau dekenai.
Unuseni egu bese taudia dekena amo,
daudau do lau noho.
Badina idia be kara koikoi idia karaia,
idia be Dirava dekenai kara koikoi oreana.

Idia be nega ibounai hereva koikoi idia gwauraia.
Kara koikoi ese tano ia biagua noho,
kara momokani be lasi.
Lohiabada ia gwau,
“Egu bese taudia ese kara dika edia latanai,
ma kara dika haida idia karaia noho,
bona edia Dirava be lau idia gwauraia lasi.
Taunimanima ibounai ese edia turadia idia gari henia noho,
bona tau ta ese iena tadikakana ia abidadama henia diba lasi.
Badina tadikaka taudia ibounai,
be idia koikoi noho, Iakabo bamona,
bona taunimanima ibounai ese,
edia turadia be edia hereva dekena amo idia hadikaia noho.
Idia ta ta ese edia badibadinai noho taudia idia koia noho,
bona tau ta lasi ese hereva momokani ia gwauraia noho.
Idia ese edia maladia dekenai,
koikoi dalana idia hadibaia vadaeni.
Idia kara dika momo dainai,
edia lalona giroa dalana idia karaia diba lasi.
Kerere be kerere ena latanai idia haboua noho,
bona koikoi be koikoi ena latanai.
Egu bese taudia idia ura lasi lau do idia diba.
Lau Lohiabada lau hereva noho inai.”

Unai dainai Siahu Ibounai Lohiabada ese,
inai bamona ma ia hereva, ia gwau,
“Lau ese egu bese taudia,
be auri idia hagoevaia bamona do lau hagoevadia,
bona lau ese idia do lau tohoa.
Egu bese taudia ese kara dika idia karaia vadaeni,
unai dainai idia do lau matakani henia be maoro.
Edia maladia be io dikadia,
mase gaudia bamona.
Mai koikoi danu idia hereva noho.
Idia ibounai ese edia badibadinai tauna dekenai,
idia hereva henia noho, turana bamona,
to idia ese hunia dekenai,
edia badibadinai tauna hadikaia dalana idia tahua noho.
Unai kara dikadia dainai,
edia davana do lau henia lasi, a?
Inai bamona idia karaia noho besena dekenai,
davana do lau atoa lasi, a?”

Lohiabada ese Iuda taudia edia kerere davana ia henia

10 Ieremia ia gwau,
“Lau ese ororo dainai,
bona uma gabudia dainai do lau taitai,
badina be kaukau idia lao vadaeni,
bona tau ta ese idia ia raka hanaia lasi.
Boromakau edia boiboi,
be tau ta ese ia kamonai lasi.
Ataiai manudia bona uda boroma idauidau,
be idia heau boio vadaeni.”

11 Lohiabada ia gwau,
“Lau ese Ierusalema do lau hadikaia momokani.
Ia be uda sisia idia noho gabuna do ia lao.
Iuda ena hanua be do lau hadikadia ore,
tano kaukau idia do lau halaoa.
Unai gabudia dekenai tau ta do ia noho lasi.”

12 Ieremia ese Lohiabada ia nanadaia, ia gwau, “Lohiabada e, badina dahaka unai tano be ia dika, bona tano kaukau ia lao vadaeni, bona tau ta ese ia raka hanaia lasi? Daika ese inai kara ena anina ia diba? Daika dekenai Lohiabada ese ia hereva henia vadaeni, bona unai tau ese haida ia hamaoroa diba?”

13 Lohiabada ia haere, ia gwau, “Inai kara ia vara vadaeni, badina be lauegu bese ese egu hadibaia hereva idia rakatania vadaeni. Idia ese lau dekenai idia kamonai henia lasi, bona egu hereva idia karaia lasi. 14 Idia ese, mai edia kudouna auka danu, Bala dirava idia tomadiho henia vadaeni, edia tamadia ese idia hadibaia hegeregerena.

15 “Unai dainai, lau, Siahu Ibounai Lohiabada, Israela ena Dirava, do lau karaia gauna do oi kamonai: Lau ese egu bese taudia dekenai mamina dika avadia do lau henia, do idia ania, bona poisini danu do lau henidia, do idia inua. 16 Lau ese idia do lau lulua, vadaeni bese idauidau ta ta dekenai do idia lao. Unai bese idauidau be idia bona edia sene taudia idia diba lasi besedia. Bona lau ese tuari taudia do lau siaia, idia ese egu bese do idia tuari henia, ela bona egu bese do lau hadikaia ore momokani.”

Ierusalema taudia ese durua totona idia boiboi

17 Siahu Ibounai Lohiabada ia hereva, ia gwau,
“Idia vara noho gaudia, do umui laloa!
Taitai taudia umui boiria, idia mai,
taitai ane idia diba hahine taudia do umui boiria mai.”

18 Ierusalema taudia idia hereva, idia gwau,
“Namo idia be karaharaga idia mai,
ai totona taitai ane do idia abia,
ela bona aiemai matana edia ranu do ia diho,
bona aiemai matana edia kopina,
be taitai dainai idia paripari momokani.”

19 Badina be taitai ena regena,
be Siona dekena amo ia mai noho, ia gwau,
“Madi, ita be dika vadaeni.
Ita ese hemarai bada ita abia vadaeni.
Iseda tano do ita rakatania,
badina iseda ruma be idia hadikaia ore vadaeni.”

20 Ieremia ia gwau,
“Hahine taudia e,
Lohiabada do umui kamonai henia.
Iena hereva do umui laloa namonamo.
Umui emui natuna kekeni dekenai,
taitai dalana do umui hadibaia,
bona emui turadia dekenai,
taitai ane abia dalana do umui hadibaia,
21 badina be, mase be ita dekenai ia ginidae vadaeni.
Iseda king taudia edia ruma dekenai,
mase ia ginidae vadaeni.
Mase ese ariara dekenai iseda natudia ia alaia ore,
bona hoihoi gabudia dekenai,
iseda uhau taudia be mase ese ia abidia vadaeni.
22 Mase taudia edia tauanidia,
be gabu idauidau dekenai idia hekure noho,
idia be hegeregere boromakau edia kukuri bamona,
bona koni idia utua taudia ese idia rakatania vadaeni koni bamona.
Tau ta lasi ese unai koni do ia haboua.
Inai hereva be Lohiabada ese lau ia hamaoroa, do lau gwauraia.”

23 Lohiabada ia gwau,
“Aonega taudia ese edia aonega dainai,
do idia hekokoroku lasi.
Goada taudia ese edia goada dainai,
do idia hekokoroku lasi,
bona kohu momo taudia ese edia kohu dainai,
do idia hekokoroku lasi.
24 Bema tau ta ia ura hekokoroku,
namona be inai sibona dekenai do ia hekokoroku:
Ia be lau, Lohiabada ia diba,
bona lauegu kara ena anina ia diba.
Badina be lauegu lalokau,
be noho hanaihanai lalokauna,
bona lauegu kara be namo,
bona maoromaoro danu.
Inai bamona karadia,
be lauegu kudouna ese ia ura henidia bada noho.
Lau Lohiabada ese lau hereva vadaeni.”
25 Lohiabada be ia hereva, ia gwau, “Nega be do ia ginidae, lau ese kopina utua kara idia abia momokani lasi taudia ibounai edia dika davana do lau henia, taudia inai: 26 Aigupito taudia, Iuda taudia, Edoma taudia, Amono taudia, Moaba taudia, bona tano kaukau dekenai noho taudia ibounai ese edia huina be bagudia dekenai idia utua kwadogi, badina be inai bese ibounai ese kopina utua kara idia abia lasi. Bona Israela taudia danu ese, momokani kopina utua sibona idia abia, to edia kudoudia lalonai idia abia momokani lasi, badina egu gwauhamata taravatuna idia badinaia noho lasi.”

Copyright information for `HMO