Job 15

Elipasa ena hereva iharuana: Dika taudia edia davana be dika

Vadaeni Elipasa, Temana tauna, ia haere, ia gwau,

“Iobu e, oiemu hereva be anina lasi momokani.
Oiemu hereva be lai ta,
ena ladana laurabada ena regena bamona.
Aonega tauna ese hepapahuahu hereva kava,
o namo idia havaraia diba lasi hereva,
oi ese oi gwauraia gaudia bamona,
do ia gwauraia noho, a?
To oi ese Dirava gari henia kara oi ura hadokoa,
bona Dirava dekenai guriguri henia kara oi ura koua.
Badina be oiemu kara kerere ese,
oiemu uduna ena hereva ia hadibaia noho,
bona oiemu hereva be aonega koikoi,
dekena amo oi gwauraia noho.
Oi sibona oiemu uduna ese oi ia gwau henia noho,
lau be lasi.
Oi sibona oiemu uduna ese oi ia samania noho.

“Oi laloa oi be taunimanima ginigunana, a?
Ororo idia do karaia lasi neganai oi vara, a?
Dirava ena palani,
hunia gaudia, be oi ese oi kamonai, a?
Oi laloa oi tamona sibona be mai aonega, a?
Dahaka gaudia oi diba,
to ai diba lasi, a?
Dahaka aonega oi davaria,
to ai davaria lasi, a?
10 Aiemai aonega,
be huina kurokuro buruka taudia dekena amo ai davaria.
Idia vara guna, oiemu tamana be gabeai ia vara.
11 Dirava ese hagoadaia hereva oi dekenai ia henia noho,
badina dahaka oi negea noho?
Iena hereva manadadia be hegeregere lasi oi dekenai, a?
12 Badina dahaka oiemu laloa ia siahu noho?
bona badu dainai oiemu matana idia hururu noho, a?
13 Oi ese Dirava dekenai oi badu henia noho,
bona Dirava hadikaia hereva oi gwauraia noho.

14 “Taunimanima be edena bamona do idia goevagoeva diba?
Hahine ena bogana dekena amo ia vara tauna,
be edena bamona ia maoromaoro diba?
15 Oi kamonai:
Dirava ese iena aneru danu ia abidadama henia lasi,
bona idia be goevagoeva lasi iena vairana dekenai.
16 Unai bamona dainai,
Dirava ena vairanai taunimanima be edena bamona?
Idia be kara dika bona kara bodaga taudia.
Idia ese dika idia inua noho, ranu bamona!

17 “Iobu e, kamonai.
Lau itaia, bona lau diba gauna do lau gwauraia,
be do oi kamonai.
18 Aonega taudia ese,
aonega hereva momokani lau dekenai idia hadibaia,
edia tamadia dekena amo idia davaria gaudia.
Idia ese aonega hereva ta idia hunia lasi.
19 Edia tano dekenai idau bese taudia idia noho lasi.
Dirava dekena amo do idia hakaua kerere taudia ta,
be ia noho lasi.
20 Kara dika tauna,
ia ese haida ia dagedage henia tauna,
be iena mauri dinadia ibounai lalonai,
hisihisi do ia abia noho.
21 Iena taiana dekenai,
gari bada gaudia edia regena do ia kamonai,
bona ia laloa maino dekenai ia noho neganai,
tuari taudia ese ia do idia tuari henia.
22 Inai dika tauna,
be dala lasi dibura dekena amo do ia heau mauri,
badina be tuari kaia dekena amo do idia alaia mase.
23 Ia be ia loaloa kava, loaloa kava noho,
bona galo manu ese iena mase tauanina idia naria noho.
Unai tau ia diba dibura gabuna dekenai do ia lao.
24 Lalohisihisi bona laloa hekwarahi bada ese,
unai tau idia hagaria noho.
Idia ese unai tau idia halusia noho,
king ese ia tuari henidia taudia ia halusia bamona.
25 Badina be unai tau ese iena imana ia lokua noho,
Dirava do ia heatu henia totona.
Ia ese Siahu Ibounai Dirava ia gwau henia,
mai ena hekokoroku danu.
26 Ia ese Dirava tuari henia totona ia heau lao,
mai ena kesi aukana danu.

27 “Inai tau dikana be, iena digarana ese,
iena vairana ena kopina ia habadaia,
bona iena bogana danu ia habadaia bada herea.
28 Ia ese tuari dekena amo hanua ia abidia,
bona tuari dainai,
taunimanima idia noho diba lasi rumadia lalonai ia noho.
To tuari ese inai hanua bona ruma ibounai,
ma do ia hadikaia ore.
29 Unai dainai unai tau dikana ena kohu momo,
be do idia boio.
Ia ese ia biagua gaudia ibounai do idia boio ore.
Ia hadoa gaudia danu be do idia tubu lasi.
30 Unai tau dikana ese,
dibura dekena amo do ia heau mauri lasi.
Ia be au ta bamona,
iena rigi be lahi ese ia gabua ore,
bona lai ese iena herahera ia hodaia lao ore.
31 Bema unai tau be kavakava dainai,
ia ese dika ia abidadama henia neganai,
iena davana be dika sibona do ia davaria.
32 Iena nega do ia ore lasi neganai,
davana dika do ia abia,
bona ia be do ia mauri lou lasi,
au rigina kaukau bamona.
33 Ia be do ia moru,
vain ena mage lasi huahua idia moru kava bamona,
olive auna ena herahera idia moru kava bamona.
34 Badina Dirava idia gari henia lasi taudia be anina lasi,
idia danu turana karaia taudia danu be anina lasi.
Bona kerere do idia karaia totona moni idia abia taudia,
be lahi ese edia ruma do ia gabua ore.
35 Inai taudia ese dika do idia karaia dalana idia laloa guna,
bona edia laloa ena anina, dika,
be idia ese idia havaraia.
Idia edia lalodia,
be koikoi dekenai idia honu noho nega ibounai.”
Copyright information for `HMO