Job 18

Biledada ena hereva iharuana: Dirava ese dika taudia do ia hadikaia

Vadaeni Biledada, Suhu tauna, ia haere, ia gwau,

“Iobu e, inai hereva do oi gwauraia noho,
ela bona edena negai?
Do oi laloa namonamo,
unai neganai ai be oi dekenai do ai hereva.
Badina dahaka oi laloa ai be boromakau bamona?
Badina dahaka oi laloa ai be kavakava?
Oiemu badu ese oi sibona do ia hadikaia noho.
To oiemu hisihisi dainai,
taunimanima ibounai ese tanobada do idia rakatania, a?
Dirava ese oi totona ororo do ia kokia, a?

“Momokani, kara dika tauna ena diari be ia bodo vadaeni.
Iena lahi ena hururu be ia diari lasi.
Iena palai ruma lalonai diari be ia dibura.
Iena ataiai ia noho lamepa be ia bodo vadaeni.
Ia raka neganai,
iena aena edia goada idia manoka lao.
Ia sibona ia palania gauna ese,
iena noho do ia hadikaia.
Badina ia sibona ena aena ese,
reke dekenai idia hakaua vareai.
Ia loaloa kava, bona reke lalonai ia moru.
Ia ese tarapu ia moia,
bona tarapu ese iena aena ia dogoatao auka.
10 Tano dekenai tarapu idia hunia vadaeni.
Unai tarapu gauna,
be unai tau ena raka dala dekenai ia noho,
tau do ia abia totona.
11 Kahana ibounai dekena amo,
gari gaudia ese unai tau idia hagaria noho.
Iena raka gabudia ibounai dekenai idia lulua noho.
12 Guna ia be kohu momo tauna,
to hari ia be ia hitolo bada noho,
bona ia moru neganai,
hisihisi bada herea do ia davaria.
13 Gorere ese iena kopina ia haorea noho.
Gorere, ladana be ‘mase ena vara guna’,
ese iena imana bona aena ia haorea noho.
14 Ia ese iena ruma bona kohu ia abidadama henia,
mauri namona do ia abia noho totona,
to ia be ia mase,
bona gari bada ena king dekenai do ia lao.
15 Idau taunimanima be iena ruma dekenai do idia noho.
To salipa dekenai unai ruma do idia hagoevaia guna.
16 Unai tau dikana be au dikana bamona,
iena ramuna be kaukau, henuna dekenai,
bona iena rigina danu be kaukau, ataiai dekenai.
17 Unai tau,
be tanobada taudia do idia laloa lou lasi.
Iena ladana be do idia laloaboio momokani.
18 Mauri taudia edia gabu dekena amo do idia lulua siri.
Diari gabuna dekena amo,
dibura gabuna dekenai do idia lulua lao.
19 Ia be natuna ta lasi,
bona tubuna ta lasi, iena bese edia huanai.
Guna ia noho gabunai,
be iena varavara ta do ia noho lasi.
20 Dina diho kahana taudia ese,
unai tau ena mase dekenai do idia hoa bada.
Dina daekau kahana taudia ese danu,
be do idia hoalaia mai gari bada danu.
21 Momokani tau dikadia edia dokona be unai bamona.
Dirava idia laloa sisina lasi taudia,
edia mase be unai bamona.”
Copyright information for `HMO