Job 21

Iobu ia haere: Badina dahaka dika taudia idia noho namo?

Vadaeni Iobu ia haere, ia gwau,

“Egu hereva dekenai do umui kamonai namonamo.
Inai sibona lau noia do umui karaia,
vadaeni goada sisina do lau davaria.
Lau dekenai nega sisina do umui henia,
do lau hereva totona.
Unai murinai, bema umui ura,
umui ese lau dekenai umui hereva dika diba.

“Lau ese taunimanima dekenai lau badu henia lasi,
to egu maumau Dirava dekenai,
be mai badina momokani danu.
Mai emui hoa danu lau do umui itaia noho,
bona emui imadia dekena amo emui ududia do umui koua.
Inai lau dekenai ia vara gauna lau laloa neganai,
lau hoa mai gari danu,
bona egu tauanina ia heudeheude noho.
Badina dahaka kara dika taudia idia mauri noho,
ela bona idia buruka?
Bona badina dahaka edia siahu be ia bada lao noho?
Edia natudia be edia vairana dekenai,
idia tubu namonamo noho.
Edia tubudia danu edia noho namo,
be inai dika taudia ese idia itaia noho.
Dirava ese edia rumadia ia hadikaia lasi,
bona edia noho be mai gari danu lasi.
10 Edia boromakau tau ese nega ibounai natuna idia havaraia,
bona edia boromakau hahine ese natuna idia abia noho,
nega ta idia mara dika lasi.

11 “Edia natuna maragidia idia siaia lao,
mamoe oreana bamona.
Edia maragidia idia mavaru noho.
12 Tareko bona gita ane idia abia,
bona ivilikou ena regena dekenai idia moale noho.
13 Mai moni bona kohu momo, edia noho dinadia be namo,
ela bona mai maino danu, mase gabuna dekenai idia diho.
14 Idia ese Dirava dekenai idia hereva, idia gwau,
‘Ai do oi rakatania!
Ai ura lasi oiemu dala do ai diba.
15 Siahu Ibounai Dirava be daika,
be ai ese iena hesiai gaukara do ai karaia?
Bona bema ia dekenai ai guriguri neganai,
dahaka namo do ai davaria?’
16 Idia gwau edia goada sibona dekena amo,
mauri mai kwalimu danu idia davaria noho.
To inai edia laloa dalana lau ura lasi momokani.

17 “To nega hida kara dika taudia edia lamepa,
be Dirava ese ia habodoa?
O nega hida hisihisi bada,
be idia dekenai ia ginidae?
Nega hida Dirava ese,
iena badu dekena amo ia hisihisi henidia?
18 Nega hida idia be rei kaukau,
lai ese ia hodaia lao bamona,
o uiti momoru, lai guba ese ia hodaia ore bamona?
19 Momokani umui gwau,
‘Dirava ese natuna ta do ia panisia,
iena tamana ena kara dika dainai.’
To lau gwau,
namona be Dirava ese,
kara dika ia karaia tauna sibona ena davana do ia henia,
ia sibona ese mamina do ia abia totona.
20 Ia sibona ena matana ese,
iena matakani dikana do ia itaia be namo.
Siahu Ibounai Dirava ena badu ena siahu ena mamina,
be unai dika tauna sibona do ia abia be namo.
21 Tau ta ena mauri dinadia idia ore neganai,
ia ese iena natuna edia moale ia laloa, a?

22 “Tau ta ese Dirava ia hadibaia diba, a?
Lasi, badina Dirava be guba ena Kota Biaguna Badana,
bona ia ese guba ena aneru ia kota henidia noho.
23 Tau haida edia tauanidia be goada neganai idia mase,
edia noho be namo,
bona mai edia gari ta lasi.
24 Edia tauanidia be digara dekenai idia honu,
bona edia turiadia mai goadadia danu.
25 To ma haida,
edia laumadia be mai moale lasi danu neganai idia mase,
nega ta gau namona ta idia davaria lasi.
26 To idia mase neganai,
idia ibounai be hegeregere.
Idia ibounai be biluga ese idia ania ore.

27 “Umui emui laloa be lau diba.
Lau diba umui ura lau do umui hadikaia.
28 Badina umui gwau,
‘Inai lohia tauna ena ruma harihari be edeseni?
Unai kara dika ia karaia tauna ena ruma be edeseni?’
29 Dala dekenai idia laolao noho taudia,
be umui nanadaidia lasi, a?
Edia hereva umui kamonai lasi, a?
30 Idia gwau Dirava ia badu dinana ia ginidae neganai,
kara dika tauna be do ia mauri noho.
Badu dinana dekenai,
kara dika tauna ese ia heau mauri noho.
31 Daika ese kara dika tauna ia samania henia,
iena kara dika dainai?
Daika ese iena dika davana ia henia noho?
32 Guria gabuna dekenai,
iena tauanina idia huaia lao noho,
bona iena guria gabuna idia gimaia namonamo danu.
33 Taunimanima momo herea,
be unai tau do idia guria totona,
ena guriguri hebou dekenai do idia hedinarai,
bona tano namona momokani ese,
iena tauanina do ia koua.

34 “To umui emui hereva anina lasi ese,
edena bamona lau idia durua diba?
Emui haere hereva ibounai be koikoi sibona.”
Copyright information for `HMO