Job 22

Elipasa ena hereva ihatoina: Bema Iobu ese iena lalona ia giroa, Dirava ese do ia hanamoa

Vadaeni Elipasa, Temana tauna, be ia haere, ia gwau,

“Tau ta ese gau ta Dirava dekenai do ia henia diba, a?
Aonega tauna ese Dirava ia durua diba, a?
Oiemu kara maoromaoro dainai,
Siahu Ibounai Dirava ia moale, a?
Oiemu kara namodia ese,
Dirava idia durua sisina diba, a?

“Oi ese Dirava oi gari henia noho dainai,
ia ese oi ia sisiba henia noho,
bona ia ese oi ia kota henia noho, a?
Lasi momokani,
oiemu kara dika bona kerere bada dainai,
sisiba bona matakani oi dekenai ia henia noho.
Badina be oiemu tadikakana ese,
iena abiatorehai ena davana ia henia lasi neganai,
oi ese iena dabua oi abia, ia be dabua lasi.
Manoka bona ranu mase taudia dekenai ranu oi henia lasi,
bona hitolo taudia dekenai aniani oi henia lasi.
To oiemu siahu bona oiemu dagi be idia bada dainai,
oi ese tano ibounai oi abia, oiemu.
Oi ese vabu taudia oi siaia lao, oi durua lasi.
Tamana bona sinana lasi maragidia danu,
be oi dagedage henia,
bona idia dekena amo oi henaoa.
10 Unai dainai tarapu momo ese oi idia hagegea noho,
bona gari bada ese karaharaga oi dekenai ia ginidae.
11 Dibura ese danu oi ia koua noho,
gau ta oi itaia diba lasi.
Abata ese danu oi ia koua noho.

12 “Dirava be guba ataiai ia noho lasi, a?
Ataiai idia noho hisiu oi itaia,
idia be ataiai momokani, ani?
13 To oi ese oi nanadaia, oi gwau,
‘Dirava be dahaka ia diba?
Ia be ori ese idia koua noho,
edena bamona ai do ia kota henia diba?’
14 Oi laloa unai ori ese Dirava idia koua,
vadaeni ia ese guba dekenai ia raka noho neganai,
tanobada gauna ta ia itaia lasi, a?
15 Dala gunadia,
kara dika taudia ese idia raka guna vadaeni dalana,
be unai dala dekenai oi danu oi raka ani?
16 Edia mauri negana do ia ore lasi neganai,
abata ese ia kokidia lao, ia aladia ore.
17 Inai taudia be Dirava dekenai idia gwau,
‘Oi ese ai do oi rakatania.’
Ma danu idia gwau,
‘Siahu Ibounai Dirava be dahaka do ia karaia diba ai dekenai?’
18 To Dirava ese edia ruma,
be gau namodia momo dekena amo ia hahonua.
Unai dainai kara dika taudia edia laloa,
be lau ura lasi momokani.

19 “Kara dika taudia edia kerere davana idia abia neganai,
tau namodia idia moale noho,
bona kerere lasi taudia idia kiri noho, idia gwau,
20 ‘Momokani kara dika taudia ese,
dika idia davaria vadaeni,
bona idia rakatania gaudia,
be lahi ese ia gabua ore vadaeni.’

21 “Iobu e, Dirava danu maino do oi karaia,
bona iena ura do oi karaia.
Unai neganai Dirava ese oi do ia hanamoa.
22 Dirava ena hadibaia hereva danu do oi abia dae,
bona iena hereva,
be oiemu kudouna ena lalonai do oi dogoatao noho.
23 Io, bema Siahu Ibounai Dirava dekenai oi giroa lou,
bona bema oiemu ruma dekenai,
oiemu bese idia karaia noho dika do oi koua neganai,
Dirava ese oi do ia haginia lou.
24 Oiemu golo be tano ena kahu dekenai do oi negea,
bona oiemu Opiri golo,
be sinavai maragina ena nadi edia huanai do oi negea lao.
25 Siahu Ibounai Dirava be oiemu golo do oi halaoa,
bona Dirava be oiemu siliva namo herea danu,
do oi halaoa.
26 Unai neganai,
oi ese nega ibounai Dirava do oi abidadama henia,
bona do oi davaria,
ia be oiemu moale ena badina momokani.
27 Oi be ia dekenai oi guriguri neganai,
ia ese do ia kamonai henia,
bona oi ese oiemu gwauhamata,
be do oi karaia momokani.
28 Do oi karaia gaudia ibounai dekenai do oi kwalimu.
bona oiemu dala ibounai,
be diari ese do ia hadiaria.
29 Badina be Dirava ese,
hekokoroku tauna ia atoa diho noho,
to hekokoroku lasi tauna ia hamauria noho.
30 Bema oi be kerere lasi neganai,
Dirava ese oi do ia hamauria.
Oiemu kara be goevagoeva dainai, do oi heau mauri.”
Copyright information for `HMO