Job 3

Iobu ena maumau Dirava dekenai

Unai murinai Iobu ese iena uduna ia kehoa, ia ese iena vara dinana ia gwauraia be dika. Iobu ia gwau,

“Lauegu vara dinana lau gwauraia dika.
Lau ia havaraia totona,
egu sinana ia rogorogo ena hanuaboi lau gwauraia be dika!
Unai dina be Dirava ese dibura do ia halaoa.
Unai dina be Dirava ese do ia laloatao lasi,
bona iena diari ese, unai dina do ia hadiaria lasi.
Dirava e,
unai dina be dibura masemase dekena amo do oi koua.
Ori koremakorema dekena amo do oi koua,
bona dina ena diari do oi hadokoa.
Unai hanuaboi danu,
be unai lagani dekena amo do oi kokia.
Unai hanuaboi be do idia duahia lasi.
Unai hanuaboi danu be natuna havaraia diba lasi hahine bamona.
Moale ena regena ta ia lalonai,
be tau ta do ia kamonai lasi.
Meamea taudia ese unai hanuaboi do idia hadikaia.
Leviatano koboni idia biagua diba taudia ese,
unai hanuaboi do idia gwauraia dika.
Unai hanuaboi ena daba hisiu do idia dibura,
bona daba ena diari be do ia hedinarai lasi.
10 Dirava e, unai hanuaboi do oi gwauraia dika,
ia ese egu vara ia havaraia dainai.

11 “Badina dahaka lauegu vara neganai lau mase lasi?
Badina be dahaka egu sinana ena bogana,
dekena amo lau mai neganai lau mase lasi?
12 Badina dahaka egu sinana ese,
iena mamuna dekenai lau ia atoa, lau mahuta?
Badina dahaka egu sinana ese,
iena ratana dekenai lau ia ubua?
13 Unai neganai bema lau mase,
lau be harihari lau hekure diho mai maino danu,
bona lau be mai laga-ani namona danu.
14 Lau be king bona lohia taudia danu do lau mahuta.
Guna idia ese ruma dikadia idia haginia lou.
15 Ma unai neganai lau be king ena natudia tau danu lau mahuta.
Idia ese guna edia ruma be golo bona siliva dekenai idia hahonua.
16 Badina dahaka lau be mase dekenai lau vara lasi,
tanobada ena diari idia itaia lasi memero bamona?
17 Guria gabuna lalonai,
kara dika taudia ese edia dika idia hadokoa,
bona gaukara auka dainai idia manoka taudia,
ese laga-ani idia davaria.
18 Guria gabuna dekenai danu,
be guia taudia ese maino idia davaria,
edia biaguna ena dagedage dekena amo,
laga-ani namona idia davaria.
19 Ibounai be unuseni idia noho,
dagi bada, bona dagi maragi taudia danu.
Bona hesiai mai guia danu taudia,
edia biagudia dekena amo idia noho siri,
mai edia ura kwalimu danu.

20 “Badina dahaka hisihisi lalonai idia noho taudia,
be idia mauri noho?
Badina dahaka lalohisihisi taudia dekenai diari ia noho?
21 Idia be mase idia ura dikadika,
to idia davaria lasi.
Idia ese mase idia tahua goadagoada noho,
to davana bada kohu,
tano lalonai ia hunia gauna, idia ura lasi.
22 Guria gabuna dekenai idia vareai neganai,
moale idia davaria,
bona idia moale momokani.
23 Bema tau ta ese iena mauri dala ia davaria lasi,
bona ia laloa Dirava ese iena mauri dala ia koua vadaeni,
unai tau do ia mauri noho, ena badina be dahaka?
24 Lauegu taitai dainai lau aniani diba lasi.
Egu lalohisihisi ena regena be,
ia heau lao noho ranu bamona.
25 Lau gari henia gaudia be lau dekenai idia ginidae vadaeni,
bona dika bada, lau gari dikadika gauna,
be lau dekenai ia vara momokani vadaeni.
26 Lau noho namonamo lasi, lau noho maino lasi,
bona egu hekwarahi idia doko lasi.”
Copyright information for `HMO