Job 30

Taunimanima ese Iobu idia hevaseha henia bona badu henia

Ma Iobu ia hereva, ia gwau,

“To harihari egu mauri lagani henunai taudia,
ese lau dekenai idia hevaseha noho.
Edia tamadia be anina lasi taudia dainai,
egu mamoe naria sisia naria taudia,
edia gaukara karaia totona idia hegeregere lasi.
Idia edia goada be ia ore vadaeni momokani.
Unai dainai bema lau dekenai idia gaukara neganai,
dahaka namo do lau abia?
Idia be ogogami, bona mai hitolo bada danu,
unai dainai hanuaboi neganai idia ese tano kaukau,
taunimanima lasi gabudia dekenai aniani idia tahua.
Idia ese tano kaukau avadia idia ania,
au maragidia edia ramudia danu idia ania.
Taunimanima ese mai boiboi danu,
edia huanai dekena amo,
unai ogogami orea idia luludia lao.
Edia toana be henaoa taudia bamona dainai,
unai taunimanima ese idia dekenai idia boiboi.
Edia noho gabudia be,
dadaira kaukaudia edia nadi matudia lalonai,
bona ororo edia nadi badadia,
bona tano dekenai idia geia guri lalonai.
Uda lalonai idia boiboi,
dagedage gaudia bamona,
bona au ginigini edia henunai idia haboua,
keru do idia koua gwauraia.
Idia be kavakava besena,
edia sivarai be dika,
bona tano dekena amo,
taunimanima ese idia lulua ore.

“To harihari lau dekenai idia mai,
lau dekenai idia kirikiri totona.
Idia dekenai lau be hevaseha gauna sibona.
10 Idia ese lau idia hereva dika henia noho,
bona lau kahirakahira idia raka mai lasi.
Idia ese egu vairana dekenai idia kanudi noho.
11 Dirava ese lau ia hamanokaia,
bona lau ia hisihisi henia dainai,
idia ese lau idia dagedage henia noho,
mai siahu danu.
12 Inai bese taudia ese,
egu idiba kahana dekenai lau idia heatu henia noho.
Idia ese lau idia lulua lao,
bona lau alaia mase dalana idia karaia hegaegae noho.
13 Idia ese egu lao dalana idia hadikaia noho,
egu heau mauri dalana idia koua totona.
Tau ta ese edia kara ia koua diba lasi.
14 Kahana ibounai dekena amo lau idia heatu henia noho,
bona lau ese idia lau koua diba lasi.
Lau moru diho neganai,
idia ese lau idia botaia momo.
15 Gari bada dainai, egu laloa ia ore.
Egu lalona goada be gari ese ia lulua ore,
lai ese bema ia hodaia ore bamona.
Egu noho namo be ia boio,
ori ia boio bamona.

16 “Hari egu mauri be kahirakahira ia ore.
Hisihisi ese dina ibounai lau ia dogoatao noho.
17 Hanuaboi neganai egu turiana idia hisihisi,
bona egu hisihisi be nega ta ia doko lasi.
18 Mai ena siahu bada danu,
Dirava ese egu dabua ia dogoatao.
Ia ese lau ia guia,
muko ese egu aiona ia guia bamona.
19 Dirava ese kopukopu dekenai lau ia negea vadaeni.
Lau be tano ena kahu hegeregerena lau lao vadaeni.

20 “Dirava e, lau ese oi dekenai lau boiboi,
to lau dekenai oi haere lasi,
bona oi dekenai lau guriguri neganai,
oi kamonai henia lasi.
21 Dirava e,
mai dagedage danu lau dekenai oi kara henia.
Oiemu siahu dekena amo lau oi hisihisi henia noho.
22 Oi ese lai oi siaia,
lau do ia hodaia lao totona.
Lai guba dekena amo lau oi negea lao, negea mai noho.
23 Lau diba oi ese lau do oi alaia mase,
bona taunimanima ibounai edia dokona gabuna dekenai,
lau do oi siaia lao.

24 “To badina dahaka ia makohia vadaeni tauna,
be oi heatu henia noho?
Lau ese oiemu bogahisihisi totona,
oi dekenai lau noinoi noho sibona.
25 Guna mai edia hisihisi bada taudia danu,
idia durua totona lau taitai lasi, a?
Bona ogogami taudia dainai,
egu lalona ia hisihisi lasi, a?
26 To namo lau tahua neganai,
dika be lau dekenai ia ginidae,
bona diari lau naria noho neganai,
dibura be ia ginidae.
27 Egu lalona ia hekwarahi noho,
ia laga-ani diba lasi.
Dina ibounai lau hisihisi noho, doko lasi.
28 Egu kopina be ia korema lao,
to dina ena siahu dekena amo lasi.
Taunimanima edia hebou lalonai lau toreisi,
durua totona lau noinoi.
29 Egu gadona be mai lalohisihisi,
bona ena tai regena,
be uda sisia bona kokokoko edia tai bamona.
30 Egu kopina be ia korema vadaeni,
tauanina siahu gorere lau davaria dainai.
31 Egu gita ena moale anena,
be taitai regena ia lao vadaeni,
bona egu ivilikou ena regena,
be taitai taudia edia gadodia bamona ia lao vadaeni.”
Copyright information for `HMO