Job 31

Iobu ia gwau iena kara be maoromaoro

Iobu ia gwau,

“Lauegu matana dekenai taravatu lau atoa vadaeni,
nega ta kekeni do lau itaia noho lasi,
matabodaga kara totona.
Badina taunimanima edia kerere davana,
be dahaka Dirava dekena amo?
Dahaka do ita abia Siahu Ibounai Dirava dekena amo?
Ia ese kerere idia karaia taudia dekenai,
hisihisi bona mase ia henidia, ani?
Dirava ese egu kara ta ta ibounai ia diba,
bona egu raka daladia ta ta ibounai ia itaia noho.

“Lau hereva momokani inai:
Koikoi dalana dekenai be nega ta lau raka lasi,
bona nega ta lau ese tau ta lau koia lasi.
Lau ura Dirava ese egu kara,
be sikele maoromaoro dekenai do ia tohoa,
unai neganai egu laloa maoromaoro do ia diba.
Bema egu aena be dala dekena amo idia raka siri,
o bema egu lalona ese,
egu matana ena ura dika ia karaia,
o bema egu imana be kara dika dekenai idia miro,
bema unai bamona neganai,
namona be haida ese lau hadoa aniani do idia ania,
bona namona be lau hatubua gaudia,
be tau ta ese do ia kokia ore.

“Bema egu badibadinai ia noho tauna,
ena adavana lau ura henia dikadika,
bona lau ese hunia dekenai, lau abia totona,
iena iduara badinai lau naria,
10 unai neganai namona be egu adavana ese,
idau tauna ena aniani do ia nadua,
bona idau tauna ena geda dekenai do idia mahuta.
11 Badina be unai bamona kerere be metau herea.
Unai be kara dika momokani,
ena davana be mase namo.
12 Unai mase be lahi lalonai,
ia gabua noho ela bona hel ena dobu masemase gabunai,
bona egu gaukara ena anina ibounai,
be do ia gabua ore namo.

13 “Bema nega ta egu hesiai tauna ta ese,
lau dekenai ia maumau neganai,
lau ese ia dekenai lau kamonai,
bona kara namona ia dekenai lau karaia vadaeni.
14 Bema inai bamona lau karaia lasi neganai,
edena bamona Dirava ena vairanai do lau gini diba?
Bema Dirava ese lau do ia kota henia neganai,
ia dekenai edena bamona do lau hereva?
15 Lau ia karaia Diravana ese,
lauegu hesiai taudia danu ia karaia, ani?

16 “Ogogami tauna ese lau dekenai ia noinoi neganai,
lau be nega ta lau durua lasi, a?
O vabu ta ia ogogami neganai,
lau ese gau ta lau henia lasi, a?
17 O tamana sinana lasi memero idia hitolo neganai,
nega ta aniani lau henidia lasi, a?
18 Lau be mero negana ia mai bona harihari,
be lau ese idia lau naria bona durua.
19 Bema ogogami tauna ta lau itaia,
ia be dabua lasi dainai kahirakahira ia mase,
20 lau ese mamoe huina dabua lau henia.
Unai mamoe huina be egu mamoe orea dekena amo lau abia,
bona unai tau ese lau ia hanamoa bada.
21 Bema nega ta tamana sinana lasi maragidia lau koia,
badina lau diba edia kota lalonai lau be do lau kwalimu,
22 unai bamona lau karaia neganai,
namona be egu imana ruaosi idia hamakohia,
bona egu imana be,
egu pagana dekena amo do idia darea bona kokia.
23 Lau be Dirava dekenai lau gari dainai,
unai bamona kara lau karaia lasi momokani.

24 “Lau ese golo dekenai lau abidadama henia lasi,
25 bona egu kohu momo dainai lau hekokoroku lasi.
26 Lau ese dina, mai ena diaridiari,
dekenai lau tomadiho henia lasi.
Hua danu mai ena hairaina be lau tomadiho henia lasi.
27 Nega ta lasi, tau ta ese egu lalona ia veria,
vadaeni egu uduna ese egu imana ia kisi henia,
dina bona hua matauraia totona.
28 Inai bamona lau karaia lasi momokani,
badina unai be kara dika bada, ena davana be mase.
Inai kara ese Siahu Ibounai Dirava ia hadikaia noho.

29 “Lau dekenai idia tuari taudia idia hisihisi neganai,
lau be nega ta lau moale lasi,
o bema idia dekenai dika ia ginidae neganai,
lau be nega ta lau kiri lasi.
30 Lau dekenai idia tuari taudia do idia mase totona,
nega ta lau guriguri lasi.
31 Lau dekenai idia gaukara taudia ibounai idia diba,
lau ese idau taudia be nega ibounai lau abia dae.
32 Lau ese laolao taudia egu ruma dekenai lau boiria,
idia be dala badinai idia mahuta lasi.
33 Taunimanima haida ese edia kara dika idia hunia,
haida idia diba lasi totona,
to lau ese egu kara dika lau hunia lasi.
34 Taunimanima edia hereva dekenai,
nega ta lau gari lasi,
bona idia dekenai lau gari lasi dainai,
mai regerege lasi,
nega ta egu ruma dekenai lau hunia lasi.
35 Lauegu hereva ibounai be koikoi lasi,
lau hereva momokani inai.
Tau ta be egu hereva ia kamonai lasi, a?
Siahu Ibounai Diravana ese lau dekenai ia haere diba.
Namona be lau ia samania noho tauna ese,
iena samani hereva do ia torea,
lau ese lau itaia totona.
36 Momokani samani pepa be lau ese,
egu pagana dekenai do lau huaia,
bona egu kwarana dekenai do lau atoa, korona bamona.
37 Egu kara ibounai Dirava dekenai do lau hamaoroa,
bona iena vairanai do lau raka,
king ena natuna bamona.

38 “Bema lau ese lau birulaia tanona lau henaoa,
o iena biaguna korikori dekena amo,
unai tano lau abia kava,
39 bema unai tano ese ia havaraia aniani,
be lau ania davana lasi,
bona bema biru taudia idia hitolo neganai,
aniani lau henidia lasi, lau be kerere.
40 Bona unai dainai,
namona be egu tano ena uiti gabuna dekenai,
au ginigini sibona do ia vara, uiti lasi,
bona bali gabuna dekenai,
ava dikadia do idia tubu, bali lasi.”

Iobu ena hereva be idia doko iniseni.

Copyright information for `HMO