Job 32

Elihu ese Iobu dekenai ia haere

Vadaeni unai tau toiosi ese edia hereva Iobu dekenai idia hadokoa, badina be ia sibona ia hereva goada, ia gwau ia be maoromaoro. To Elihu Barakele, Busu tauna, Ramu iduhu tauna be ia badu. Ia ese Iobu ia badu henia, badina be ia sibona maoromaoro ia gwauraia, to ia ese Dirava be maoromaoro ia gwauraia lasi. Elihu ese danu Iobu ena turana toiosi dekenai ia badu, badina idia gwau Iobu be kerere, to ia dekenai idia haere henia dalana idia diba lasi.

Elihu ese Iobu haere henia totona ia naria, badina idia ibounai be tau badadia, to ia be eregabe sibona. Elihu ese unai tau toiosi ia itaia, Iobu dekenai idia haere henia diba lasi neganai ia badu.

Unai dainai Elihu Barakele, Busu tauna, ia hereva, ia gwau,

“Lau be eregabe,
to umui be tau badadia.
Unai dainai lau be lau hemarai,
bona egu laloa umui dekenai lau gwauraia be lau gari.
Lau gwau, ‘Tau badadia do idia hereva be namo.
Buruka taudia ese edia aonega do idia hadibaia be namo.’
To Siahu Ibounai Dirava ena Lauma,
be taunimanima dekenai ia mai,
bona aonega ia henia noho idia dekenai.
Tau buruka sibona mo ese aonega idia davaria lasi.
Tau buruka sibona mo,
be hereva maoromaoro idia diba lasi.

10 “Unai dainai lau gwau: Egu hereva do umui kamonai.
Lau danu egu laloa mani do lau gwauraia hedinarai.
11 Umui ese umui hereva neganai lau naria noho.
Umui ese aonega hereva umui tahua noho,
be lau kamonai.
12 Lau kamonai namonamo, bona lau itaia,
umui ta ese,
Iobu ena hereva umui haere henia maoro diba lasi,
bona Iobu ena hereva umui koua lasi.
13 Edena bamona umui gwauraia diba,
‘Ai ese aonega ai davaria vadaeni?’
Dirava ese Iobu do ia haere henia be namo,
badina umui karaia diba lasi.
14 Iobu ese umui dekenai ia hereva henia,
lau dekenai lasi.
To umui haere henia dalana be maoro lasi,
bona egu haere be do ia idau.

15 “Iobu e, oiemu turana edia hereva idia ore,
idia daradara noho.
Edia haere dalana be hegeregere lasi.
16 Idia hereva lasi noho,
idia gini kava noho, haere ta lasi.
Unai dainai lau be do lau naria noho, a?
17 Lasi, lau danu be oi dekenai do lau haere.
Egu laloa be oi dekenai do lau gwauraia,
18 badina egu lalona be hereva dekena ia honu,
bona egu lalona dekenai ia noho lauma ese,
lau ia oda henia do lau hereva.
19 Bema lau hereva lasi neganai,
lau be kopina ta,
uaina matamata dekenai ia honu bamona,
bona do lau pou.
20 Mani lau be do lau hereva,
unai neganai egu lalona do ia keru.
Mani, egu uduna do lau kehoa, do lau hereva.
21 Lau be maka tamona dekenai umui do lau hereva henia,
bona tau ta do lau hanamoa koikoi lasi,
22 badina be hanamoa koikoi dalana lau diba lasi,
bona bema unai bamona lau karaia,
lau ia karaia Dirava ese lau do ia hamasea haraga.”
Copyright information for `HMO