Job 33

Matakani dekena amo Dirava ese taunimanima ia hamauria diba

Ma Elihu ia hereva, ia gwau,

“Iobu e, harihari egu hereva do oi kamonai.
Egu hereva ibounai do oi kamonai henia.
Egu laloa gwauraia totona lau noho hegaegae inai.
Egu hereva be mai laloa maoromaoro danu,
bona hereva momokani sibona lau gwauraia noho.
Dirava ena Lauma ese lau ia karaia,
bona Siahu Ibounai Dirava ena hahodi ese,
lau dekenai mauri ia henia noho.
Bema lau dekenai oi haere diba neganai,
mani do oi haere.
Lauegu hereva dekenai haere dalana,
be do oi karaia hegaegae.
Oi bona lau be hegeregere momokani,
Dirava ena vairana dekenai.
Ita ruaosi be raro dekena amo ita ia karaia.
Unai dainai lau dekenai do oi gari lasi.
Lau ese, egu siahu henunai oi do lau atoa lasi.

“To momokani,
oi gwauraia hereva be lau kamonai vadaeni.
Oi gwau: ‘Lau be goevagoeva, lau be kerere lasi,
lau be kara maoromaoro,
lau ese kara dika lau karaia lasi.
10 To Dirava ese,
lau do ia heatu henia daladia ia tahua noho.
Ia laloa lau ese ia dekenai lau tuari henia noho.
11 Dirava ese egu aena,
be auri seini dekenai ia kwatua,
bona egu lao dala ibounai ia itaia noho namonamo.’
12 To Iobu e,
oi dekenai lau hamaoroa inai, oi be kerere,
Dirava be namo herea momokani,
ia ese taunimanima ibounai ia hereaia noho.
13 Badina dahaka Dirava dekenai oi samania noho?
Badina dahaka oi gwau Dirava ese,
taunimanima edia maumau hereva ia kamonai henia lasi?
14 Dirava ese hereva ia gwauraia lou, gwauraia lou,
to taunimanima ese idia kamonai henia lasi.
15 Hanuaboi neganai,
taunimanima idia mahuta noho neganai,
Dirava be nihi,
bona mata hanai dekena amo ia hereva noho.
16 Dirava ese iena hereva, be
taunimanima dekenai ia gwauraia hedinarai noho,
bona iena sisiba hereva dekenai idia gari noho.
17 Kara dika do idia hadokoa totona,
Dirava ese taunimanima dekenai,
sisiba hereva ia gwauraia noho,
bona edia hekokoroku do idia hadokoa totona danu.
18 Hereva dekena amo ia ese taunimanima edia lauma,
be mase gabuna dekena amo ia hamauria noho,
bona tuari kaia ena mase dekena amo danu,
ia hamauridia noho.
19 Dirava ese danu tau ta dekenai gorere ia siaia,
do ia matakani henia totona.
Unai tau ese hisihisi bada do ia davaria.
20 Unai gorere tauna ese aniani do ia ura henia lasi,
do ia negea.
Aniani namo herea danu,
be ia dekenai ia dika momokani.
21 Iena tauanina be do ia maragi lao,
bona iena turiana,
guna taunimanima ese idia itaia diba lasi,
to hari idia hedinaraia noho.
22 Iena lauma be kahirakahira guri lalonai do ia lao,
bona iena mauri be mase taudia edia gabu,
kahirakahira do ia vareai.

23 “To sedira aneru ta ese unai tau do ia durua,
Dirava ena aneru momo herea edia huanai,
edia aneru ta ese,
unai tau dekenai dala maorona do ia hamaoroa.
24 Mai bogahisihisi danu aneru do ia gwau,
‘Unai tau do umui hamauria,
guri lalonai do ia diho lasi.
Lau ese iena davana karaia totona,
dala ta lau davaria vadaeni.’
25 Unai neganai unai tau ena tauanina,
be do ia matamata lou, eregabe tauna bamona,
bona iena uhau ena goada dinadia be ia davaria lou.
26 Ia be Dirava dekenai do ia guriguri,
bona Dirava ese do ia kamonai henia.
Ia ese mai moale danu Dirava do ia tomadiho henia.
Dirava ese unai tau dekenai iena noho gunana,
mai maoromaoro danu, ma do ia henia lou.
27 Vadaeni unai tau ese taunimanima do ia hamaoroa,
do ia gwau,
‘Lau ese kara dika lau karaia vadaeni,
to Dirava ese unai egu dika ena davana ia henia lasi.
28 Ia ese egu lauma ia hamauria,
bona mase ena guri dekenai lau diho lao lasi,
bona lau mauri noho inai.’

29 “Iobu e,
Dirava ese inai bamona taunimanima dekenai ia karaia noho,
ma ia karaia noho, nega ibounai.
30 Ia ese tau ena lauma ia hamauria noho,
bona mauri ena moale ma ia henia lou.
31 Iobu e, egu hereva do oi kamonai namonamo.
Do oi regerege lasi, bona do lau hereva noho.
32 To bema oi ese egu hereva ta do oi haere henia diba,
mani do oi hereva goada,
badina bema oi be maoro,
lau ura bada oiemu maoromaoro do lau gwauraia.
To bema lasi neganai,
mai regerege lasi danu lau dekenai do oi kamonai,
bona lau ese,
aonega davaria dalana oi dekenai do lau hadibaia.”
33 

Copyright information for `HMO