Job 37

“Unai guba boiboi dainai,
egu kudouna ia hekwarahi bada noho,
bona iena gabu dekena amo ia roho noho.

“Umui ibounai e,
Dirava ena gadona do umui kamonai.
Iena uduna dekena amo ia mai guba boiboi,
be do umui kamonai.
Dirava ese iena kevaru,
be guba ena henuna dekena amo ia siaia lao,
tanobada ena kahana ibounai,
bona kona ibounai dekenai ia tubu noho.
Kevaru murinai,
Dirava ena gadona ia boiboi bada noho.
Unai boiboi be King ena siahu ena regena momokani,
bona unai neganai danu kevaru be ia diaridiari noho.
Dirava ena gadona ia boiboi neganai,
ita hoa bada noho.
Kara badadia, ita diba lasi karadia,
danu ia ese ia karaia noho.
Ia ese sinou ia hamaoroa,
ia gwau, ‘Tano dekenai do oi diho.’
Bona medu danu ia hamaoroa,
ia gwau, ‘Medu bada, metau herea do oi diho.’
Inai kara dekena amo Dirava ese,
taunimanima ibounai edia gaukara ia hadokoa noho,
idia ibounai be iena gaukara do idia diba totona.
Unai neganai uda boroma ibounai ese,
edia kohua lalonai idia hunia noho.
Ia giroagiroa lai badana,
be diho kahana dekena amo ia mai noho,
bona mirigini kahana dekena amo,
lai keru herea ia mai noho.
10 Dirava ese iena hahodi dekena amo,
aisi ia havaraia noho,
bona gohu badadia edia kopina,
be aisi ese ia koua.
11 Dirava ese ori be ranu dekena amo ia hahonua,
bona kevaru,
be unai ori dekena amo idia diaridiari noho.
12 Inai ori be Dirava ena ura hegeregerena,
idia marere bona idia giroagiroa noho.
Tanobada ena kahana ibounai dekenai idia lao noho,
Dirava ena oda hegeregerena.
13 Dirava ese iena ori ia siaia,
taunimanima do ia matakani henia totona,
o tano ese ranu do ia abia totona,
o iena lalokau be,
taunimanima dekenai do ia hedinaraia totona.

14 “Iobu e, inai hereva do oi kamonai:
Do oi gini,
bona Dirava ena hoa karadia do oi laloa.
15 Dirava ese ori ia biagua bona ia hamarerea dalana,
be oi diba, a?
Kevaru ia havaraia dalana be oi diba, a?
16 Ori be guba dekenai idia heau lao, idia moru lasi,
edia dala be oi diba, a?
Inai be Dirava ena aonega bada,
bona iena diba bada momokani, ani?
17 Lai be diho kahana dekena amo ia toa neganai,
tano ena gau ibounai idia marere lasi,
bona oiemu kopina ia siahu noho, ani?
Inai kara ena badina be oi diba, a?
18 Oi ese guba oi karaia diba,
Dirava ese ia karaia hegeregerena,
bona guba do oi ha-aukaia,
auri laboralabora hevarivari ena toana bamona, a?

19 “Iobu e, ai do oi hadibaia,
edena bamona Dirava dekenai do ai hereva henia,
badina be aiemai lalodia idia dibura noho,
bona ai hereva henia diba lasi.
20 Lau ese Dirava do lau hamaoroa, do lau gwau,
‘Lau ura oi dekenai do lau hereva henia, a?’
Lasi momokani, Dirava ese,
lau do ia hadikaia dalana do lau kehoa garina.
21 Bona harihari tau ta ese,
dina ia itaia noho diba lasi,
badina be guba dekenai ia diaridiari noho,
lai ese ori ia doria lao ore dainai.
22 Mirigini kahana dekena amo,
dina ena diari ia hedinaraia noho,
iena toana be golo bamona.
Momokani Dirava ena hairaina ia hedinaraia neganai,
ita be ita hoa bada noho.
23 Siahu Ibounai Dirava be bada herea dainai,
ita be ia kahirakahira ita lao diba lasi.
Ia be mai kara maoromaoro bona momokani danu,
taunimanima ia kara henidia noho,
bona mai maoromaoro danu,
ia ese taunimanima ia kota henidia noho.
24 Unai dainai taunimanima be Dirava dekenai idia gari noho,
badina be ia ese,
sibodia edia aonega dekenai idia hekokoroku taudia,
be ia ura henidia lasi.”
Copyright information for `HMO