Job 5

“Iobu e, do oi boiboi neganai,
tau ta o dirava ta ese do ia haere oi dekenai, a?
Edena aneru do oi noia,
durua do oi abia totona?
Momokani, sibona ena badu ese kavakava tauna ia hamasea noho,
bona sibona ena mama ese aonega lasi tauna ia alaia noho.
Kavakava taudia haida lau itaia,
edia toana be goada momokani,
to karaharaga meamea dekena amo,
edia famili ese dika idia davaria.
Edia natuna taudia ese mauri idia davaria diba lasi,
bona kota dekenai tau ta ese ia durudia lasi.
Hitolo taudia ese,
kavakava tauna ena uma anina idia ania noho,
ava edia huanai idia noho uiti danu do idia ania,
bona iena kohu momo dainai,
ranu mase taudia ese kavakava tauna do idia mama henia.
Badina hisihisi be kahu dekena amo ia vara lasi,
bona hekwarahi be tano dekena amo ia tubu lasi.
To taunimanima ese idia sibona edia hekwarahi idia havaraia,
lahi ena kimore idia roho daekau bamona.”

Nega dika neganai, Dirava ese iena taudia ia naridia noho

Elipasa ma ia hereva, ia gwau,

“To lau ura oi ese Dirava do oi noinoi henia,
bona oiemu mauri be iena imana dekenai do oi atoa.
Dirava ese kara badadia,
ita diba lasi gaudia, ia karaia noho,
iena hoa kara danu idia doko lasi.
10 Ia ese tanobada dekenai medu ia hadihoa,
bona ranu danu uma edia latanai.
11 Manau taudia be Dirava ese ia abia isi,
bona taitai taudia dekenai moale bona mauri ia henia.
12 Kara koikoi taudia edia laloa ia koua noho,
unai dainai edia kara ibounai be anina lasi.
13 Aonega taudia be edia diba momo lalonai,
Dirava ese ia hakereredia,
bona koikoi diba momo taudia edia laloa,
be Dirava ese ia hadokoa haraga.
14 Dina neganai idia dekenai dibura ia vara.
Dina tubua neganai idia raka kerere,
hanuaboi neganai idia raka bamona.
15 To Dirava ese ogogami taudia,
be mase dekena amo ia hamauria.
Ia ese ogogami taudia,
be siahu dika taudia dekena amo ia hamauria.
16 Unai dainai ogogami taudia,
be Dirava ese edia dala ia kehoa,
bona ia ese kerere taudia edia uduna ia koua.

17 “Oi kamonai:
Dirava ese ia hamaoromaoroa tauna be do ia moale.
Dirava ese oi ia matakani henia neganai,
do oi badu lasi.
18 Badina be ia ese bero oi dekenai ia henia,
to unai bero be ia ese do ia kumia.
Dirava ese oi ia hadikaia,
to ma ia ese oi do ia hanamoa lou.
19 Nega momo doko lasi,
Dirava ese dika dekena amo oi do ia hamauria.
20 Hitolo bada neganai,
ia ese mase dekena amo oi do ia hamauria.
Tuari neganai,
tuari kaia ena siahu dekena amo oi do ia hamauria.
21 Taunimanima edia hereva dika dekena amo,
Dirava ese oi do ia gimaia,
bona dika bada do ia ginidae neganai,
ia ese oi do ia hamauria.
22 Oi ese dika bada bona hitolo dekenai do oi kiri,
bona tanobada ena dagedage gaudia dekenai do oi gari lasi.
23 Tano oi geia neganai nadi do oi davaria lasi,
bona dagedage gaudia ese oi do idia hadikaia lasi.
24 Vadaeni oiemu palai ruma lalonai,
do oi noho mai maino danu,
bona oiemu mamoe do oi itaia,
be ta ia boio lasi.
25 Oiemu natuna be do idia momo herea,
bona oiemu bese be bada,
tanobada ena rei idia momo bamona.
26 Uiti ena anina idia mage momokani neganai idia utua bamona,
oi be buruka momokani neganai,
guria gabuna dekenai do oi ginidae.

27 “Iobu e, ai ese inai diba ai tahua vadaeni,
bona ia be momokani.
Unai dainai oi kamonai,
bona oiemu mauri lalonai do oi abia dae.”
Copyright information for `HMO