Job 8

Biledada ena hereva

Vadaeni Biledada, Suhi tauna ia haere, ia gwau,

“Inai hereva do oi gwauraia ela bona edena negai?
Oiemu uduna ena hereva be lai bada herea bamona.
Dirava ese iena kota hereva ia hagagevaia noho, a?
Siahu Ibounai Dirava ese kara maoromaoro ia hagagevaia noho, a?
Oiemu natuna ese,
Dirava ena vairana dekenai idia kara dika,
vadaeni ia ese edia dika hegeregerena davana ia henidia.
To harihari, bema Dirava oi tahua,
bona bema oi ese Siahu Ibounai Dirava oi noia,
bona bema oi be goevagoeva bona maoromaoro neganai,
Dirava ese oi durua totona do ia toreisi momokani,
bona oiemu ruma, bona oiemu bese,
be oi dekenai ma do ia henia lou.
Momokani, hamatamaia neganai,
oiemu noho be namo sisina sibona,
to gabeai Dirava ese oiemu noho do ia hanamoa bada.

“Nega gunadia taudia edia sivarai do oi tahua,
bona sene taudia ese idia davaria aonega do oi laloa.
Badina ita be varani sibona ita vara,
bona gau ta ita diba lasi.
Iseda mauri tanobada dekenai be laulau ta bamona.
10 To inai sene taudia ese edia aonega,
be oi dekenai idia hadibaia bona hamaoroa diba.
Edia hereva mai diba bada danu,
be do oi kamonai henia.

11 “Siriho be paripari lasi tano dekenai do ia vara, a?
Kurokuro be ranu lasi gabuna do ia tubu, a?
12 Bema ranu gabuna ena tano ia kaukau lao neganai,
siriho be idia mase haraga,
to rei be ia mase haraga lasi.
13 Dirava idia laloaboio taudia be unai siriho bamona.
Dirava idia laloaboio taudia ibounai ese,
mauri namona do idia abia totona idia laloa diba lasi.
Lasi, do idia mase momokani.
14 Idia ese magera ena ruma sibona idia abidadama henia noho.
15 Bema magera ena ruma dekenai idia tabekau neganai,
idia gini diba lasi.
Idia ese unai magera ruma idia dogoatao,
to ia goada lasi, bona idia moru.

16 “Tau dikana be ia tubu noho,
ava be dina lalonai idia tubu bamona,
uma gabuna kahana ibounai dekenai idia vara avadia bamona.
17 Edia ramudia be,
idia haboua nadidia dekenai idia vara hagegea noho,
edia noho gabuna be nadi edia huanai.
18 To bema tau ta ese unai ava ia veria, ia negea neganai,
unai gabu taudia do idia gwau,
‘Ai be nega ta unai ava ai itaia lasi.’

19 “Tau dikadia be unai ava bamona,
edia moale be nega sisina sibona,
bona tau ma haida do idia mai,
edia gabudia do idia abia.
20 To Dirava ese kerere lasi tauna do ia rakatania lasi,
bona Dirava ese kara dika taudia do ia durua lasi.
21 Dirava ese oiemu uduna dekenai kiri do ia atoa lou,
bona mai moale danu do oi boiboi lou.
22 Oi idia badu henia taudia,
be Dirava ese hemarai do ia henidia,
bona kara dika taudia edia ruma be do idia boio ore.”
Copyright information for `HMO