John 13

Iesu ese diba tahua taudia edia aena ia huria

Pasova aria ena dina be ia kahirakahira, vadaeni Iesu ia diba inai tanobada do ia rakatania, iena Tamana dekenai do ia lao negana ia ginidae vadaeni. Inai tanobada dekenai, sibona ena lalokau taudia dekenai ia lalokau henidia, ia lao bona dokona.

Aniani neganai, Satani ese Iuda Iskariote, Simona ena natuna, ena lalona ia abia momokani, Iesu ena mase dala do ia karaia. Iesu danu ia diba iena Tamana ese gau ibounai iena imana dekenai ia henia vadaeni, ia diba danu Dirava dekena amo ia mai vadaeni, bona Dirava dekenai do ia lao. Vadaeni ia ese aniani gabuna dekena amo ia toreisi, iena dabua badana ia kokia, taoele ta ia abia, ia kwatua, disi ta dekenai ranu ia bubua, vadaeni iena diba tahua taudia edia aena ia huria hamatamaia, bona taoele ia kwatua gauna dekena amo, edia aena ia dahua kaukau.

Simona Petero dekenai ia ginidae, vadaeni ia ese Iesu ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada e, oi be lauegu aena do oi huria, a?”

Iesu ia haere ia dekenai, ia gwau, “Egu kara be inai harihari oiemu lalona ia diba lasi, to gabeai ena anina do oi diba.”

Petero ia gwau, “Egu aena be do oi huria lasi, lasi momokani.”

Iesu ma ia haere, ia gwau, “Bema oi lau huria lasi, oi be lau danu oi noho diba lasi.”

Simona Petero ia gwau, “Lohiabada e, lauegu aena sibona lasi, egu imana bona egu kwarana danu!”

10 Iesu ia gwau, “Ia digu vadaeni tauna be, bema ena aena sibona do lau huria, be iena tauanina ibounai ia goeva. Umui danu umui goeva, to umui ibounai lasi.” 11 Badina ia be iena mase dala do ia karaia tauna be ia diba vadaeni, unai dainai ia gwau, “Umui ibounai be umui goeva lasi.”

12 Idia edia aena Iesu ia huria ore, vadaeni ena dabua ia karaia lou, ia helai lou. Vadaeni ia ese ia nanadaia idia dekenai, ia gwau, “Umui dekenai lau karaia gauna ena anina be umui diba, a? 13 Umui gwauraia lau be hadibaia tauna bona Lohiabada. Unai be umui hereva maoro, badina tauna be lau inai. 14 Unai dainai, lau inai umui emui Lohiabada bona hadibaia tauna, to emui aena lau huria, umui danu ta ta emui aena do umui huria be namo. 15 Badina be dala lau hedinaraia vadaeni umui dekenai, vadaeni umui ese danu lau karaia bamona do umui karaia. 16 Momokani, momokani umui lau hamaoroa, gaukara merona ese iena biaguna ia hereaia lasi, bona hesiai tauna ese ia siaia tauna ia hereaia lasi. 17 Inai bema umui diba, bona bema umui karaia, be do umui namo.

18 “Umui ibounai lau gwauraia lasi. Lau abia hidi taudia be lau diba. To Buka Helaga dekenai ia torea herevana be do ia momokani, ia gwau: ‘Egu aniani lau danu ia ania noho tauna ese lau ia hadikaia inai.’ 19 Harihari be ia do vara lasi gauna lau hamaoroa guna umui dekenai, vadaeni do ia vara neganai, be lau do umui abidadama henia, idia gwauraia guna Tauna be lau inai. 20 Momokani, momokani umui lau hamaoroa, lauegu hesiai tauna ia abia dae tauna ese lau ia abia dae, bona lau ia abia dae tauna ese lau ia siaia Diravana danu ia abia dae.”

Iuda Iskariote ese Iesu ena mase dala do ia karaia

21 Iesu be unai bamona ia hereva, vadaeni ena lalona ia hekwarahi, ia gwau, “Momokani umui lau hamaoroa, umui ta ese lauegu mase dala do ia karaia.”

22 Diba tahua taudia be ta ta sibona dekenai idia itaia, idia laloa daradara maragi lasi, ia be daika dekenai ia hereva. 23 Iena diba tahua tauna ta be Iesu ena badibadinai ia aniani, ia be Iesu ena lalokau tauna. 24 Simona Petero ese toana ia henia Ioane dekenai, Iesu do ia nanadaia, ia gwauraia tauna be daika.

25 Vadaeni unai diba tahua tauna ese Iesu dekenai ia helai kahirakahira lao, ia gwau, “Lohiabada e, oi gwauraia tauna be daika?”

26 Iesu ia gwau, “Aniani sisina do lau henia tauna be unai.” Vadaeni aniani sisina ia abia, Iuda Iskariote, Simona ena natuna dekenai ia henia. 27 Iuda ese ia abia, vadaeni Satani ese iena lalona ia vareai. Vadaeni Iesu ese ia hamaoroa, ia gwau, “Oi ura karaia gauna be do oi karaia haraga.” 28 Idia aniani taudia be idia diba lasi dahaka dainai Iesu be unai bamona ia hereva. 29 Haida be idia laloa Iuda be moni maua ia naria dainai Iesu ese ia hamaoroa, aria neganai do idia ania gaudia do ia lao hoia, o ogogami taudia dekenai do ia harihari henia.

30 Unai dainai, Iuda ese aniani ia ania, vadaeni nega tamona ia toreisi, ia raka murimuri dekenai. Ia hanuaboi vadaeni.

Taravatu matamata

31 Iuda ia raka murimuri dekenai murinai, Iesu ia gwau, “Harihari Taunimanima ena Natuna ese hairai do ia abia, Dirava danu hairai do ia abia Taunimanima ena Natuna dainai. 32 Bema Dirava ese hairai ia abia iena Natuna dainai, vadaeni Dirava ese sibona ena hairai Natuna dekenai do ia henia, ma karaharaga do ia henia. 33 Lauegu natudia e, nega daudau lasi umui danu do lau noho. Umui ese lau do umui tahua, to Iuda taudia dekenai lau hamaoroa hegeregerena, lau gwau, ‘Do lau lao gabuna dekenai do umui lao diba lasi,’ umui dekenai danu unai bamona lau hamaoroa. 34 Taravatu matamatana lau henia umui dekenai, inai bamona: Umui ta ta dekenai umui lalokau henia. Lau ese umui dekenai lau lalokau henia hegeregerena, umui danu ta ta dekenai umui lalokau henia. 35 Unai dekena amo taunimanima ibounai do idia diba umui be lauegu diba tahua taudia, ta ta dekenai do umui lalokau henia dainai.”

Petero ese iena hereva dekena amo Iesu do ia hunia

36 Simona Petero ese ia nanadaia, ia gwau, “Lohiabada e, edeseni do oi lao?”

Iesu ia gwau, “Do lau lao gabuna be harihari lauegu murina dekena amo do oi lao diba lasi, to gabeai do oi lao diba.”

37 Petero ese ma ia nanadaia, ia gwau, “Badina be dahaka inai harihari oiemu murina dekena amo do lau mai diba lasi? Lauegu mauri be oi totona do lau atoa diho!”

38 Iesu ia gwau, “Oiemu mauri be lau totona do oi atoa diho, a? Momokani, momokani oi lau hamaoroa, ‘Kokoroku be do ia boiboi lasi, oi ese nega toi emu hereva dekenai do oi hunia lau.’

Copyright information for `HMO