John 2

Iesu ena hoa kara ginigunana

Dina rua murinai headava aria ta idia karaia Kana, Galilea ena hanua ta dekenai. Iesu ena sinana danu unuseni ia lao. Iesu, mai ena diba tahua taudia danu idia boiria, vadaeni inai headava aria dekenai idia hedinaraia. Uaina ibounai ia ore neganai, Iesu ena sinana ese Iesu dekenai ia hereva, ia gwau, “Edia uaina ia ore vadaeni.”

To Iesu ia haere henia, ia gwau, “Hahine e, lau dekenai be dahaka oi karaia? Lauegu nega be dohore.”

Vadaeni iena sinana ese hesiai gaukara taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Umui dekenai ia hamaoroa gauna be do umui karaia.”

Unuseni be daramu 6 idia helai noho, Iuda taudia edia huria gaukara karaia totona, idia ta ta edia anina be hegeregere lita 100 mai kahana bamona. Iesu ia hereva hesiai gaukara taudia dekenai, ia gwau, “Daramu be ranu dekenai umui hahonua.” Vadaeni idia hahonua momokani. Ma idia ia hamaoroa, ia gwau, “Harihari ranu haida umui bubua, bona do umui abia lao aria biaguna dekenai.” Vadaeni idia ese idia abia lao. Aria biaguna ese uaina dekenai ia halaoa ranuna ia inua, to ia be ia diba lasi edeseni dekena amo ia mai, ranu idia bubua taudia sibona idia diba. Vadaeni aria biaguna ese headava tauna ia boiria, ia hereva henia, ia gwau, 10 “Taunimanima ibounai ese uaina namo herea idia atoa diho guna, vadaeni vadivadi taudia ese momo idia inua murinai, be uaina sisina ia namo idia atoa diho. To oi be uaina namo herea oi dogoatao vadaeni, ia mai bona harihari!”

11 Iesu ese inai hoa kara ginigunana ia karaia Kana hanua, Galilea kahana dekenai. Unuseni iena siahu ia hedinaraia, bona iena diba tahua taudia idia abidadama henia ia dekenai.

12 Unai murinai, Iesu mai ena sinana danu, bona iena tadina bona iena diba tahua taudia danu, idia diho lao Kaperanauma dekenai, unuseni dina momo lasi idia noho.

Iesu ese hoihoi taudia Dubu Helaga dekena amo ia lulua

13 Iuda taudia edia Pasova aria dinana ia kahirakahira neganai, Iesu be Ierusalema dekenai ia daekau. 14 Dubu Helaga lalonai Iesu ese boromakau bona mamoe bona pune manu idia hoihoilaia taudia ia itaia. Moni idia senisia taudia danu ia itaia, idia helai noho edia pata dekenai. 15 Vadaeni varo dekena amo botaia gauna ia karaia, bona Dubu Helaga dekena amo ibounai ia luludia, mamoe bona boromakau danu. Moni idia senisia taudia danu edia moni ia bubua negea, bona edia pata ia bubua. 16 Vadaeni pune manu hoia taudia dekenai ia gwau henia, ia gwau, “Unai be umui kokia lao, egu Tamana ena Ruma be hoihoi Rumana dekenai umui halaoa lasi.” 17 Iena diba tahua taudia ese Buka Helaga ena hereva idia laloa, inai bamona ia torea, ia gwau: “Dirava e, oiemu Ruma lau lalokau henia bada, inai lalokau be egu lalona dekenai ia siahu, lahi bamona.”

18 Iuda taudia ese Iesu idia nanadaia, idia gwau, “Inai bamona oi karaia ena anina be dahaka? Dahaka hoa kara do oi hedinaraia ai dekenai, vadaeni do ai diba oi be mai emu siahu inai bamona kara do oi karaia diba?”

19 Iesu ia haere, ia gwau, “Inai Dubu Helaga do umui kokia, vadaeni lau ese dina toi lalonai do lau haginia lou.”

20 Iuda taudia idia gwau, “Inai Dubu Helaga be lagani 46 lalonai idia gaukara, haginia totona. To oi ese dina toi lalonai ma do oi haginia lou, oi gwau, a?”

21 To Iesu ia herevalaia Dubu Helaga gauna be iena tauanina. 22 Unai dainai, ia be mase dekena amo ia toreisi lou neganai, iena diba tahua taudia ese unai Iesu ena hereva idia laloa lou. Vadaeni idia ese Buka Helaga bona Iesu ena hereva danu idia hamomokania.

Iesu ese taunimanima ibounai edia laloa ia diba

23 Iesu be Pasova aria ena nega Ierusalema dekenai ia noho neganai, taunimanima momo ese ia dekenai idia abidadama henia, ia ese ia karaia hoa karadia idia itaia dainai. 24 To Iesu ese inai taunimanima dekenai ia abidadama henia lasi, badina be ia ese taunimanima ibounai edia laloa ia diba. 25 Bona tau ta ese taunimanima edia kara Iesu dekenai ia hamaoroa gwauraia be anina lasi, badina taunimanima edia laloa, be ia diba momokani vadaeni.

Copyright information for `HMO