John 21

Iesu be diba tahua taudia 7 dekenai ia hedinarai

Unai murinai, Iesu be iena diba tahua taudia dekenai ma ia hedinaraia lou, Tiberia gohu dekenai. Inai bamona ia hedinarai: Simona Petero, Toma, ena ladana ta Hekapa, Natanaela, Galilea tauna Kana dekena amo, Sebedeo ena natuna ruaosi, bona diba tahua taudia ma rua danu, be gabu tamona dekenai idia noho. Simona Petero ese idia ia hamaoroa, ia gwau, “Lau be do lau haoda.”

Idia gwau, “Ai be oi danu ita lao.” Vadaeni idia lao, vanagi ta dekenai idia guia, to unai hanuaboi be gwarume ta idia davaria lasi.

Daba ia rere neganai, Iesu be kone dekenai ia gini, to diba tahua taudia be idia diba lasi unai be Iesu. Vadaeni Iesu ia nanadaia idia dekenai, ia gwau, “Lauegu natuna e, umui emui aniani ia noho, a?”

Idia haere, idia gwau, “Lasi.”

Vadaeni ia ese ia hamaoroa idia dekenai, ia gwau, “Reke be vanagi ena idiba kahana dekenai umui negea diho, gwarume do umui abia.” Unai dainai idia ese idia negea diho, vadaeni reke idia abia isi gwauraia, to idia be goada lasi, gwarume momo herea dainai.

Vadaeni Iesu ena lalokau diba tahua tauna ese Simona Petero ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada unai.” Simona Petero be iena gaukara totona ena dabua ia kokia, to unai hereva ia kamonai neganai, iena dabua ma ia kwatua lou, vadaeni gohu dekenai ia paudobi. To diba tahua taudia orena be vanagi dekena amo kone dekenai idia mai, unai reke danu, gwarume dekenai ia honu gauna, idia veria daekau, badina kone be ia daudau lasi, 100 mita bamona.

Idia be kone dekenai idia kamokau, vadaeni lahi be unuseni idia itaia, iena latanai be gwarume haida idia noho, bona aniani danu. 10 Iesu ese ia hamaoroa idia dekenai, ia gwau, “Harihari umui abia gwarume haida umui mailaia.”

11 Unai dainai Simona Petero be vanagi dekenai ia guia, vadaeni reke be kone dekenai ia veria daekau, gwarume badadia dekenai ia honu, ibounai 153. Gwarume idia momo herea, to reke be ia makohia lasi.

12 Iesu ese ia boiria idia dekenai, ia gwau, “Umui mai, umui aniani.”

Vadaeni diba tahua taudia edia lalona idia hegeregere lasi do idia nanadaia ia dekenai, do idia gwau, “Oi be daika?” Badina idia diba unai be Lohiabada.
13 Vadaeni Iesu be ia mai, paraoa ia abia, ia henia idia dekenai, bona gwarume danu.

14 Unai be nega ihatoina Iesu be iena diba tahua taudia dekenai ia hedinarai, ia toreisi lou murinai.

Lauegu mamoe oi ubua

15 Idia aniani ore, vadaeni Iesu ese Simona Petero dekenai ia nanadaia, ia gwau, “Simona, Iona ena natuna e, idia ese lau idia lalokau maragi, to oi ese lau oi lalokau henia bada, a?”

Petero ia haere, ia gwau, “Oibe, Lohiabada e, oi diba lau ura henia oi dekenai.”

Iesu ia gwau, “Lauegu mamoe do oi ubua.”

16 Ma Iesu ese ia nanadaia lou, ia gwau, “Simona Iona e, lau oi lalokau henia, a?”

Ia ese ia haere, ia gwau, “Oibe, Lohiabada e, oi diba lau ura henia oi dekenai.”

Iesu ia gwau, “Lauegu mamoe do oi naria.”

17 Iesu ese nega ihatoina ma ia nanadaia, ia gwau, “Simona Iona e, oi ura henia lau dekenai, a?”

Petero ena lalona ia hisihisi, badina be nega toi ia dekenai Iesu ia nanadaia, ia gwau, “Oi ura henia lau dekenai, a?” Unai dainai, ia ese ia haere, ia gwau, “Lohiabada e, oi be gau ibounai oi diba, oi diba vadaeni lau ura henia oi dekenai!”

Iesu ia gwau, “Egu mamoe do oi ubua.
18 Momokani, momokani oi lau hamaoroa, oi be tau matamata neganai, oi sibona oiemu dabua oi kwatua, bona oiemu ura gabuna dekenai oi lao loaloa, to do oi buruka neganai, oiemu imana do oi abia isi, vadaeni tau ta ese oiemu dabua do ia kwatua oi dekenai, vadaeni do oi ura henia lasi gabuna dekenai, oi do idia abia lao.” 19 Unai hereva dekena amo Iesu ia hedinaraia edena mase dekena amo Petero ese Dirava ena hairaina do ia hedinaraia. Unai bamona ia hereva, vadaeni ma Iesu ia gwau, “Egu murina dekenai oi raka mai!”

Iesu ese ia lalokau henia diba tahua tauna ena hereva

20 To Petero ese iena vairana ia giroa, Iesu ena lalokau diba tahua tauna ia itaia, idia edia murina dekenai ia raka, anibou neganai Iesu ena ohena kahirakahira dekenai ia helai, ia nanadaia, ia gwau, “Lohiabada e, oiemu mase dala ia karaia tauna be daika?” Diba tahua tauna be unai. 21 Unai dainai, Petero ese ia itaia neganai, Iesu ia nanadaia, ia gwau, “Lohiabada e, unai tau be edena bamona do ia karaia?”

22 Iesu ese ia haere henia, ia gwau, “Bema lau ura ia be do ia noho, ela bona do lau giroa mai, unai be edena bamona oi dekenai? To oi be lauegu murina dekenai oi raka mai!”

23 Inai hereva be Iesu ena orea taudia edia huanai idia gwauraia loaloa, unai diba tahua tauna be do ia mase lasi, idia gwau. To Iesu be ia hereva lasi, “Ia be do ia mase lasi,” to ia gwau, “Bema lau ura ia be do ia noho ela bona do lau giroa mai, unai be edena bamona oi dekenai?”

24 Iena diba tahua tauna be inai, inai hereva ia gwauraia hedinarai noho, bona ia torea vadaeni tauna. Bona ita diba, inai iena hereva be momokani.

Dokona

25 Kara momo herea danu Iesu ese ma ia karaia. Ibounai bema idia torea, lau laloa tanobada ibounai ena bada be do ia hegeregere lasi, unai buka ibounai haboua totona.

Copyright information for `HMO