John 5

Betesata gohu dekenai Iesu ese tau ta ia hanamoa

Unai murinai Iuda taudia ese edia aria ta idia karaia. Vadaeni Iesu be Ierusalema dekenai ia daekau. Ierusalema dekenai be iduara badana ladana Mamoe Iduarana. Inai gabu kahirakahira be digudigu gohu maragina ta, ena ruma be mai ena dehe 5. Heberu gado dekenai unai gabu ena ladana be Betesata. Dina ibounai, unuseni idia gorere taudia momo idia hekure noho, matakepulu taudia, aena dika taudia, imana dika taudia, aena mase taudia. Idia be ranu ia marere idia naria noho. Badina be nega ta ta Lohiabada ena aneru ia diho, gohu ia hamarerea noho. Vadaeni ranu ia marere neganai ia diho guna tauna ena gorere be ia namo. Gorere idauidau unai bamona dekenai idia namo. Unuseni tau ta ia hekure noho, ena gorere lagani be 38. Vadaeni ia hekure noho neganai, Iesu ese ia itaia, bona ia diba nega daudau unai bamona ia hekure noho. Vadaeni ia nanadaia, ia gwau, “Oi be mauri oi ura, a?”

Gorere tauna ia haere, ia gwau, “Lohiabada e, ranu ia marere neganai, ranu dekenai lau ia atoa diho tauna be lasi, gohu dekenai lau diho gwauraia neganai tau ta ia guna vadaeni.”

Iesu ese ia hereva henia, ia gwau, “Oi toreisi, oiemu geda oi lokua, oi raka.” Vadaeni nega tamona iena tauanina ia namo vadaeni, ia toreisi, iena geda ia lokua, ia raka hamatamaia.

Unai dina be Sabati.
10 Unai dainai, Iuda taudia ese mauri ia davaria tauna dekenai idia gwau henia, idia gwau, “Inai be Sabati. Oiemu geda oi abia loaloa be mai taravatu.”

11 Ia haere, ia gwau, “Lau ia hanamoa tauna ese ia hereva henia lau dekenai, ia gwau, ‘Oiemu geda oi lokua, oi raka.’ ”

12 Vadaeni idia ese idia nanadaia, idia gwau, “Daika ese ia hanamoa oi, ia gwau, ‘Oiemu geda oi lokua, oi raka.’?”

13 To mauri ia davaria tauna be ia diba lasi daika ese ia hanamoa, badina Iesu be ia raka siri vadaeni, bona taunimanima momo herea be unai gabu dekenai idia haboua noho.

14 Gabeai Iesu ese unai tau ia davaria Dubu Helaga lalona dekenai, vadaeni ia sisiba henia, ia gwau, “Oi be oi namo vadaeni, kara dika do oi karaia lou lasi, dika bada herea ta ese oi do ia hadikaia garina.”

15 Vadaeni inai tau be ia lao, Iuda taudia dekenai ia hamaorodia, ia gwau, “Lau ia hamauria tauna be Iesu.” 16 Unai dainai Iuda taudia ese Iesu idia dagedage henia, badina ia be Sabati Dina dekenai unai bamona ia karaia. 17 Iesu ese ia haere idia dekenai, ia gwau, “Egu Tamana be ia gaukara noho ia mai bona hari, lau danu lau gaukara noho.”

18 Unai hereva dainai Iuda taudia idia ura be Iesu idia alaia mase, badina ia be Sabati ia hadikaia. Unai sibona lasi, ia danu ia gwau Dirava be iena Tamana momokani, ia sibona Dirava danu ia hegeregere ia gwauraia.

Dirava ena Natuna ese iena siahu ia hedinaraia

19 Unai dainai, Iesu ese ia haere idia dekenai, ia gwau, “Momokani, momokani umui lau hamaoroa, Natuna be sibona kara ta ia karaia diba lasi, to ia ese iena Tamana ena kara ia itaia noho, vadaeni unai kara sibona ia karaia. Tamana ese ia karaia noho karadia be Natuna ese danu ia karaia noho. 20 Badina be Tamana ese iena Natuna ia lalokau henia, bona iena kara ibounai ia hedinarai henia ia dekenai, bona inai hari kara do idia hereaia karadia danu ma do ia hedinarai henia. Inai kara dekenai do umui hoa bada. 21 Tamana ese mase taudia ia hatorea isi, bona ia hamauridia hegeregerena, Natuna danu ese ia lalokau henia taudia be ia hamauridia lou diba. 22 Iena Tamana ese tau ta ia kota henia lasi, to kota henia ena siahu ibounai iena Natuna dekenai ia henia vadaeni. 23 Unai dainai taunimanima ibounai ese Natuna do idia matauraia, Tamana idia matauraia hegeregerena. Natuna ia matauraia lasi tauna ese Tamana danu ia matauraia lasi, badina be Dirava sibona ese Natuna ia siaia vadaeni.

24 “Momokani, momokani umui lau hamaoroa, egu hereva ia kamonai, bona lau ia siaia Dirava dekenai ia abidadama henia, tauna ese mauri hanaihanai ia abia vadaeni. Ia be kota henia dekenai do ia vareai lasi, badina be mase ia rakatania vadaeni, mauri dekenai ia ginidae vadaeni. 25 Momokani, momokani umui lau hamaoroa, nega ta do ia mai, bona unai nega ia ginidae vadaeni, mase taudia ese Dirava ena Natuna ena gadona do idia kamonai, vadaeni kamonai taudia be do idia mauri. 26 Badina Tamana lalonai mauri ia noho hegeregerena, ia ese iena Natuna danu unai bamona siahu ia henia, iena lalonai danu mauri be ia noho. 27 Bona siahu danu ia henia vadaeni, kota henia gaukara do ia karaia, badina ia be Taunimanima ena Natuna. 28 Inai kara dekenai do umui hoa lasi. Badina be nega ta do ia mai, mase guria gabu dekenai idia noho taudia ibounai ese iena gadona do idia kamonai. 29 Vadaeni guria gabu dekena amo do idia toreisi, kara namo taudia ese do idia toreisi mauri hanaihanai totona, to kara dika taudia do idia toreisi kota henia totona.

Iesu ena ladana gwauraia hedinarai

30 “Lau be sibona gau ta do lau karaia kava lasi. Dirava ese lau ia hamaoroa hegeregerena kota henia gaukara lau karaia, bona egu kota henia gaukara be maoromaoro, badina lau sibona egu ura lau karaia lasi, to Dirava ena ura sibona lau karaia. Ia ese lau ia siaia.

31 “Bema lau sibona egu siahu lau gwauraia, egu hereva be do idia momokani lasi. 32 To ma ta ia noho, ia ese lau ia gwauraia hedinarai, bona lau diba inai ia gwauraia hedinarai gauna be momokani.

33 “Umui be Ioane ena haroro ena anina do umui diba totona, emui taudia haida umui siaia vadaeni, bona umui lau hamaoroa momokani, Ioane ena hereva lauegu kara dekenai be ia maoro. 34 To lau idia gwauraia hedinarai hereva badadia momokani be taunimanima dekena amo lasi. Umui ese mauri davaria totona, inai bamona lau hereva noho. 35 Ioane be lamepa bamona ia araia, bona ia diari noho, bona umui ese nega sisina iena diari dekenai umui moale noho.

36 “To gau ta ese Ioane ena hereva lau totona ia hereaia momokani. Inai be lauegu gaukara, Dirava ese lau ia hamaoroa do lau karaia gaukaradia. Inai gaukara ese idia hedinaraia momokani, lauegu Tamana ese lau ia siaia vadaeni. 37 Egu Tamana ese lau ia siaia vadaeni, bona ia ese lau ia gwauraia hedinarai vadaeni. Iena gadona nega ta umui kamonai lasi, bona iena tauanina nega ta umui itaia lasi, lasi momokani. 38 Iena hereva danu emui lalona dekenai ia noho lasi, badina be ia siaia tauna be umui abia dae lasi. 39 Umui ese Buka Helaga dekenai umui tahua, badina be umui laloa inai hereva lalonai mauri hanaihanai do umui davaria. To gauna be, inai hereva ese lau idia gwauraia noho! 40 To umui be umui ura lasi lau dekenai do umui mai, mauri abia totona.

41 “Lau be taunimanima edia hanamoa hereva lau tahua lasi. 42 To umui be lau diba, umui emui lalona dekenai Dirava ena lalokau be ia noho lasi. 43 Lau be egu Tamana ena ladana dekenai lau mai inai, to umui ese lau umui abia dae lasi. To bema tau ta sibona ena ladana dekenai ia mai, be unai tau do umui abia dae. 44 Umui be edena bamona lau do umui abia dae? Umui ta ta dekena amo, hanamoa hereva do umui abia dae, to Dirava momokani dekena amo ia mai hanamoa hereva, be umui tahua lasi. 45 Umui laloa lasi inai be lau ese egu Tamana dekenai umui lau samania. Lasi, inai be Mose ese umui do ia samania, umui abidadama henia tauna unai. 46 Badina be bema Mose umui abidadama henia momokani, be lau danu do umui abidadama henia. Badina be ia ese lauegu sivarai ia torea. 47 To Mose ese ia torea herevana bema umui abia dae lasi, be lauegu hereva edena bamona umui abia dae diba?”

Copyright information for `HMO