John 6

Galilea dekenai: Mauri ena aniani

Unai hereva murinai Iesu ia toreisi, Galilea ena gohu unai kahana dekenai ia giroa lou. Unai gohu ena ladana ta be Tiberia. Vadaeni taunimanima momo herea iena murina dekenai idia lao, badina be gorere hanamoa karadia ia karaia toana idia itaia dainai. Iesu be ororo dekenai ia daekau, unuseni iena diba tahua taudia danu ia helai diho. Iuda taudia edia Pasova aria dinana be ia kahirakahira. Iesu ese iena matana ia abia isi, taunimanima momo herea ia dekenai idia mai noho ia itaia, vadaeni Filipo dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Ita be edeseni aniani gaudia do ita hoia, inai taunimanima do ita ubua totona?” Unai bamona ia hereva, Filipo ena lalona ia ura diba gwauraia, badina be ia diba dahaka do ia karaia.

Filipo ese ia haere henia ia dekenai, ia gwau, “200 kina dekenai aniani gaudia do ita hoia, to do ia hegeregere lasi, sisina sisina sibona do idia ania.”

Iena diba tahua tauna ta, ena ladana be Andrea, Simona Petero ena tadina, ese Iesu ia hereva henia, ia gwau, “Mero maragi ta be iniseni, ia be mai ena paraoa maragidia 5 bona gwarume maragi rua, to unai be edena bamona do ita karaia, taunimanima be momo herea?”

10 Vadaeni Iesu ia gwau, “Taunimanima dekenai do umui hereva henia, do idia helai diho.” Unai gabu dekenai be rei momo ia noho. Vadaeni idia helai diho taudia be 5000 bamona. 11 Iesu ese inai aniani gaudia ia abia, ia hanamoa, vadaeni idia helai diho taudia ta ta ibounai dekenai ia henia. Gwarume danu unai bamona ia henia, taunimanima edia ura hegeregerena. 12 Idia boga kunu, vadaeni Iesu ese iena diba tahua taudia dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Aniani orena do umui haboua, kahana maragimaragi ta do ia boio lasi.” 13 Unai dainai idia ese aniani orena idia haboua, vadaeni bosea 12 idia hahonua, unai paraoa maragi 5 sibona, taunimanima ese idia ania haorea lasi gaudia, idia rakatania dekena amo.

14 Taunimanima be unai toa Iesu ese ia karaia gauna idia itaia, vadaeni idia gwau, “Momokani, tanobada dekenai do ia mai peroveta tauna be inai.” 15 To Iesu ia diba idia be do idia mai, do idia dogoatao, edia king dekenai do idia halaoa gwauraia. Unai dainai ia be sibona ororo dekenai ma ia daekau lou.

Iesu ranu ena kopina dekenai ia raka

16 Adorahi neganai, Iesu ena diba tahua taudia be idia diho kone dekenai. 17 Vanagi ta dekenai idia guia, gohu dekenai idia heau hamatamaia, Kaperanauma hanua dekenai do idia lao gwauraia. Hanuaboi dibura ia mai vadaeni, to Iesu be do ia ginidae lasi idia dekenai. 18 Vadaeni lai goada ia toreisi dainai, gohu be ia hurehure bada. 19 Kilomita 5 o 6 bamona idia bara karaia, vadaeni Iesu idia itaia, gohu ena kopina dekenai ia raka lao vanagi dekenai, vadaeni idia gari dikadika. 20 To Iesu ia gwau, “Inai be lau! Umui gari lasi!” 21 Vadaeni mai edia moale danu, vanagi dekenai Iesu idia abia daekau, vadaeni nega tamona idia lao gwauraia tano dekenai idia ginidae.

Taunimanima momo ese Iesu idia tahua

22 Kerukeru dabai, taunimanima momo be gohu unai kahana dekenai idia gini noho, idia diba vanagi ta be lasi, Iesu ena diba tahua taudia ese idia abia lao gauna sibona. Idia diba danu Iesu be iena diba tahua taudia danu ia guia lasi, to diba tahua taudia sibona. 23 To vanagi haida be Tiberia dekena amo idia heau hanaia, inai Lohiabada ese Dirava ia hanamoa bona aniani ia henidia gabuna badibadina dekenai idia ginidae. 24 Unai dainai, taunimanima idia diba vadaeni, Iesu bona iena diba tahua taudia be idia noho lasi, vadaeni idia ese inai vanagi haida dekenai ma idia guia, Kaperanauma dekenai idia lao, Iesu idia tahua.

Iesu be mauri ena aniani

25 Gohu ena kahana dekenai Iesu idia davaria, vadaeni idia nanadaia, idia gwau, “Rabi e, edena negai oi mai?”

26 Iesu ia haere idia dekenai,ia gwau, “Momokani, momokani umui lau hamaoroa, umui ese lau umui tahua noho, toa umui itaia dainai lasi, to aniani gaudia umui ania, vadaeni umui boga kunu dainai. 27 Umui gaukara lasi aniani ia ore gauna abia totona, to do ia noho, ia lao bona mauri hanaihanai, ena aniani abia totona do umui gaukara. Unai be Taunimanima ena Natuna ese do ia henia umui dekenai, badina be iena Tamana Dirava ese, ia hamomokania ena toa be ia dekenai ia henia vadaeni.”

28 Vadaeni idia nanadaia ia dekenai, idia gwau, “Ai be edena bamona do ai karaia, Dirava ena gaukara karaia totona?”

29 Iesu ia haere, ia gwau, “Dirava ena gaukara be inai: Ia siaia tauna dekenai do umui abidadama henia.”

30 Ma Iesu idia nanadaia, idia gwau, “Toana be dahaka do oi karaia, do ai itaia, vadaeni do ai abidadama henia oi dekenai? Oi be dahaka do oi karaia? 31 Aiemai sene taudia ese mana idia ania noho taunimanima idia noho lasi tano dekenai, Buka Helaga dekenai ia torea hegeregerena, ia gwau, ‘Edia aniani be ia ese guba dekena amo ia henia diho.’ ”

32 Iesu ia haere idia dekenai, ia gwau, “Momokani, momokani umui lau hamaoroa, Mose ese aniani be guba dekena amo ia henia diho lasi umui dekenai. To egu Tamana ese aniani guba dekena amo ia siaia diho noho umui dekenai, aniani momokani be inai. 33 Badina Dirava ena aniani, be guba dekena amo ia diho mai Tauna, bona ia ese mauri be tanobada dekenai ia henia noho.”

34 Vadaeni idia noinoi ia dekenai, idia gwau, “Lohiabada e, inai aniani be dina ibounai do oi henia ai dekenai.”

35 Iesu ia gwau, “Mauri ena aniani be lau inai. Lau dekenai ia mai tauna be do ia hitolo lasi, bona lau dekenai do ia abidadama henia tauna be do ia ranu mase lasi, lasi bona lasi momokani. 36 To umui lau hamaoroa vadaeni, ani, umui itaia lau, to umui abia dae lasi lau. 37 Lauegu Tamana ese lau dekenai ia henia taudia ibounai be lau dekenai do idia mai, bona lau dekenai do ia mai tauna be do lau lulua lasi, lasi bona lasi momokani. 38 Badina be guba dekena amo lau diho mai vadaeni, lauegu ura karaia totona lasi, to lau ia siaia Diravana ena ura karaia totona. 39 Bona lau ia siaia Diravana ena ura be inai: Lau dekenai ia henia taudia ibounai be ta do ia boio lasi lau dekena amo, to inai taudia do lau hatorea isi, dokona dina dekenai. 40 Badina be egu Tamana ena ura be inai: Iena Natuna do idia itaia noho, bona do idia abidadama henia taudia ibounai be mauri hanaihanai do idia abia, bona lau ese dokona dina dekenai idia do lau hatorea isi.”

41 Vadaeni Iuda taudia idia maumau Iesu dekenai, badina be ia gwau, “Lau be guba dekena amo ia diho anianina.” 42 Idia gwau, “Be! Inai be Iesu lasi, a? Iosepa ena natuna lasi, a? Iena tamana bona iena sinana be ita diba vadaeni. Edena bamona ia be ia gwau, ‘Lau be guba dekena amo lau diho’?”

43 Iesu ia haere idia dekenai, ia gwau, “Unai bamona umui maumau lasi. 44 Lauegu Tamana, lau ia siaia Diravana, ese do ia veria mai tauna sibona lau dekenai do ia mai diba, vadaeni dokona dina dekenai unai tauna do lau hatorea isi. 45 Peroveta taudia ese inai bamona idia torea, idia gwau, ‘Idia ibounai Dirava ese do ia hadibaia.’ Egu Tamana dekenai idia kamonai henia, bona iena hadibaia hereva idia abia dae taudia ibounai be lau dekenai idia mai.

46 “Tau ta ese Tamana ia itaia lasi, Dirava dekena amo ia mai tauna sibona ese ia itaia vadaeni. 47 Momokani, momokani umui lau hamaoroa, abidadama tauna ese mauri hanaihanai ia abia. 48 Mauri ena aniani be lau inai. 49 Emui tubudia ese mana idia ania taunimanima idia noho lasi tano dekenai, bona idia mase vadaeni. 50 To guba dekena amo ia diho noho anianina be inai, bona bema tau ta ese inai aniani do ia ania, do ia mase lasi. 51 Lau be mauri ena aniani, guba dekena amo lau diho, bema tau ta ese inai aniani ia ania, ia be do ia mauri hanaihanai. Lau ese do lau henia aniani be egu tauanina, inai dekena amo tanobada ese mauri do ia abia.”

52 Vadaeni Iuda taudia be idia hepapahuahu, idia gwau, “Inai tau ese iena tauanina be edena bamona do ia henia ita dekenai, vadaeni do ita ania?”

53 Iesu ma ia haere, ia gwau, “Momokani, momokani umui lau hamaoroa, Taunimanima ena Natuna iena tauanina bema umui ania lasi, bona iena rarana danu bema umui inua lasi, mauri be umui emui lalona dekenai do ia noho lasi. 54 To lauegu tauanina do ia ania, bona lauegu rarana do ia inua tauna ese mauri hanaihanai do ia abia, bona dokona dina dekenai lau ese do lau hatorea isi. 55 Badina be lauegu tauanina be aniani momokani, bona lauegu rarana be inuinu gauna momokani. 56 Egu tauanina do ia ania, bona egu rarana do ia inua tauna be lauegu lalona dekenai do ia noho, lau danu iena lalona dekenai do lau noho. 57 Ia mauri Tamana ese lau ia siaia vadaeni, bona Tamana dainai lau mauri hegeregerena, lau do ia ania tauna danu do ia mauri lau dainai. 58 Guba dekena amo ia diho aniani be inai. Emui sene taudia ese idia ania gauna bamona lasi. Idia ania, to idia mase vadaeni. To inai aniani do ia ania tauna be do ia mauri hanaihanai.”

59 Inai hereva be dubu dekenai Iesu ia gwauraia, Kaperanauma dekenai ia hadibaia neganai.

Taunimanima momo ese Iesu idia rakatania

60 Iesu ena diba tahua taudia momo ese inai hereva idia kamonai, vadaeni idia gwau, “Unai hereva be ia metau, daika ese do ia abia dae diba?”

61 Tau ta ia hamaoroa lasi, to Iesu ia diba iena diba tahua taudia be unai hereva dekenai idia maumau, vadaeni ia hereva idia dekenai, ia gwau, “Inai hereva dekenai umui emui lalona ia metau, a? 62 To Taunimanima ena Natuna bema umui itaia, ia daekau, guna ia noho gabuna dekenai bema ia giroa lou, be edena bamona? 63 Lauma ese mauri ia havaraia, tauanina ese namo ta ia havaraia lasi. Lau ese umui lau hamaoroa herevadia be lauma bona mauri. 64 To umui haida be umui abidadama henia lasi.” Inai bamona ia hereva badina hamatamaia nega dekena amo Iesu be ia diba vadaeni idia abidadama henia lasi taudia be daika, bona ia do ia samania ia mase tauna danu Iesu ia diba vadaeni. 65 Ma ia gwau, “Unai dainai umui lau hamaoroa vadaeni, egu Tamana ese bema ia durua lasi tauna, be lau dekenai do ia mai diba lasi.”

66 Unai neganai iena diba tahua taudia momo ese Iesu idia rakatania, bona ia danu idia raka hebou lou lasi.

Diba tahua taudia 12 ese Iesu idia durua

67 Vadaeni Iesu ese iena diba tahua taudia 12 dekenai ia nanadaia, ia gwau, “Umui danu do umui raka siri, a?”

68 Simona Petero ia haere ia dekenai, ia gwau, “Lohiabada e, ai be daika dekenai do ai lao? Mauri hanaihanai herevadia be oi dekenai idia noho. 69 Ai be ai abidadama henia, bona ai diba vadaeni, oi be Dirava ena Helaga Tauna.”

70 Iesu ia gwau, “Lau be umui 12 lau abia hidi, ani? Gau tamona, umui ta be ia Satani vadaeni.” 71 Ia ese Iuda, Simona Iskariote ena natuna ia gwauraia, badina ia ese Iesu do ia samania, ia mase. Ia danu idia 12 tauna ta.

Copyright information for `HMO