John 9

Ia vara neganai matana ia kepulu tauna

Iesu ia raka lao neganai, ia ese tau ta ia itaia, iena matana ruaosi mai kepulu danu ia vara. Vadaeni Iesu ena diba tahua taudia ese idia nanadaia, idia gwau, “Rabi e, daika ena kara dika dainai inai tau mai matakepulu danu ia vara, ia, o iena tamana o iena sinana?”

Iesu ia gwau, “Lasi, iena kara dika lasi, bona ena tamana o sinana edia kara dika lasi, to Dirava ena siahu ia dekena amo do ia hedinarai totona. Lau ia siaia Diravana ena kara, be dina lalonai do ita karaia. Badina be hanuaboi do ia mai neganai, tau ta do ia gaukara diba lasi. Tanobada dekenai lau noho neganai, lau be tanobada ena diari.”

Unai hereva Iesu ia gwauraia, vadaeni tano dekenai ia kanudi, iena kanudi dekenai kopukopu sisina ia karaia, vadaeni matakepulu tauna ena matana ruaosi dekenai ia dahua. Vadaeni ia hamaoroa, ia gwau, “Oi lao, Siloama ena gohu dekenai do oi lao huria.” Siloama ena anina be “Siaia.” Unai dainai ia be ia lao, iena matana ia huria, vadaeni ia giroa mai, iena matana idia kehoa vadaeni.

Iena badibadinai taudia, bona hanaihanai ia noinoi noho neganai idia itaia taudia ese tau haida idia henanadaia, idia gwau, “Inai be vanegai ia helai noho, ia noinoi noho, tauna, ani?”

Haida idia gwau, “Tauna unai.”

Ma haida idia gwau, “Lasi, inai be ia hegeregerena.”

Ia sibona ia gwau, “Lau inai.”

10 Vadaeni idia ese idia nanadaia, idia gwau, “Oiemu matana be edena bamona idia kehoa?”

11 Ia haere, ia gwau, “Tau ta, iena ladana be Iesu, ia ese kopukopu ia karaia, egu matana ruaosi dekenai ia dahua, vadaeni ia hamaoroa lau dekenai, ia gwau, ‘Oi lao, Siloama dekenai do oi lao, emu matana huria.’ Lau lao, lau huria, vadaeni egu matana idia kehoa.”

12 Vadaeni idia ese ma idia henanadaia, idia gwau, “Inai tau be edeseni?”

Ia gwau, “Lau diba lasi.”

Farisea taudia ese Iesu ena hanamoa kara idia tahua

13 Idia ese iena matana idia kehoa tauna be Farisea taudia dekenai idia hakaua lao. 14 Iesu ese kopukopu ia karaia, bona unai tau ena matana ia kehoa dinana be Sabati. 15 Unai dainai, Farisea taudia danu idia nanadaia, “Oiemu matana be edena bamona idia kehoa?” Ia gwau, “Ia ese egu matana ruaosi kopukopu dekena amo ia dahua, lau lao huria, vadaeni egu matana idia kehoa.”

16 Vadaeni Farisea taudia haida idia gwau, “Unai tau be Dirava dekena amo ia mai lasi, badina be Sabati Dina ia badinaia lasi.”

To haida idia gwau, “Kara dika tauna ese toa unai bamodia be edena bamona do ia karaia?” Unai dekena amo idia edia hebou ia parara vadaeni.

17 Vadaeni idia ese matakepulu tauna ma idia nanadaia lou, idia gwau, “Inai tau ese oiemu matana ruaosi ia kehoa, oi be edena bamona oi gwauraia?”

Ia haere, ia gwau, “Ia be peroveta tauna.”

18 Iuda taudia ese inai tau ena matana guna idia kepulu to gabeai ma idia kehoa herevana be idia abia dae lasi. Unai dainai idia ese iena tamana bona iena sinana idia boiria.

19 Idia nanadaia idia dekenai, idia gwau, “Inai be umui emui natuna, a? Iena matana ruaosi mai kepulu danu ia vara umui gwau, a? To harihari iena matana be edena bamona idia kehoa?”

20 Vadaeni iena tamana bona sinana idia gwau, “Ai diba inai be aiemai natuna, mai matakepulu danu ia vara, 21 to harihari iena matana edena bamona idia kehoa be ai diba lasi, iena matana ia kehoa tauna danu be ai diba lasi. To aiemai natuna do umui nanadaia, ia be tau badana vadaeni, ia sibona do ia hereva.” 22 Iena tamana bona sinana unai bamona idia hereva, badina be Iuda taudia dekenai idia gari. Badina Iuda taudia be idia hereva hebou vadaeni, tau ta bema Iesu do ia gwauraia ia be Keriso, ia be dubu dekena amo do idia lulua murimuri dekenai. 23 Unai dainai iena tamana bona sinana idia gwau, “Ia be tau badana vadaeni, do umui nanadaia.”

24 Vadaeni idia ese matakepulu tauna ma idia boiria lou, idia gwau, “Dirava do oi hanamoa, badina ai be ai diba vadaeni unai tau be kara dika tauna.”

25 Ia ese ia haere, ia gwau, “Ia be kara dika tauna o lasi lau diba lasi, gau tamona sibona lau diba, guna egu matana ruaosi idia kepulu, to harihari be lau itaia noho.”

26 Vadaeni idia nanadaia lou, idia gwau, “Ia ese oi dekenai be dahaka ia karaia? Oiemu matana be edena bamona ia kehoa?”

27 Ia haere, ia gwau, “Be! Umui lau hamaoroa momokani vadaeni, to umui be kamonai lasi lau dekenai. Dahaka dainai umui ura be do umui kamonai lou? Umui danu iena diba tahua taudia do umui lao gwauraia?”

28 Vadaeni idia hereva dika henia, idia gwau, “Oi be iena diba tahua tauna, ai be Mose ena diba tahua taudia. 29 Ai be ai diba Dirava ese Mose dekenai ia hereva henia, to unai tau be edeseni dekena amo ia mai, ai be ai diba lasi.”

30 Matana idia kehoa tauna ia gwau, “Ia! Lau be lau hoa, badina be umui diba lasi ia be edeseni dekena amo ia mai, to ia ese lauegu matana ia kehoa. 31 Ita diba Dirava ese kara dika taudia edia hereva ia kamonai henia lasi, to Dirava ese ia dekenai ia matauraia, bona iena ura ia karaia tauna ena hereva be ia kamonai henia. 32 Tanobada ia hamatamaia dekena amo, tau ta ese mai matakepulu danu ia vara tauna ta ena matana ia kehoa ena sivarai, be ta ita do kamonaia lasi. 33 Inai tau be Dirava dekena amo bema ia mai lasi, be ia ese gau ta do ia karaia diba lasi.”

34 Idia haere henia, idia gwau, “Oi be kara dika lalonai oi vara, to edena bamona ai dekenai oi hadibaia, a?” Vadaeni idia ese idia lulua murimuri dekenai.

Edia lalona be matakepulu

35 Iesu be ia kamonai idia ese murimuri dekenai idia lulua, vadaeni ia davaria, ia nanadaia, ia gwau, “Taunimanima ena Natuna dekenai oi abidadama henia, a?”

36 Ia be ia haere, ia gwau, “Lohiabada e, ia be daika? Mani oi hamaoroa lau dekenai, vadaeni ia dekenai do lau abidadama henia.”

37 Iesu ia gwau, “Tauna oi itaia vadaeni, ia be inai harihari ia hereva henia oi dekenai.”

38 Vadaeni ia gwau, “Lohiabada e, lau abidadama inai.” Vadaeni ia ese ia tomadiho henia.

39 Iesu ia gwau, “Kota henia totona inai tanobada dekenai lau mai vadaeni, unai dainai matakepulu taudia be edia matana do idia kehoa, bona matana idia kehoa taudia be edia matana do idia kepulu.”

40 Farisea taudia haida be ia dekenai idia noho, vadaeni unai hereva idia kamonai. Vadaeni idia ese idia nanadaia, idia gwau, “Ai danu aiemai matana idia kepulu, a?”

41 Iesu ia haere idia dekenai, ia gwau, “Emui matana bema idia kepulu, umui be kerere lasi danu do umui noho, to umui gwau, ‘Ai itaia diba,’ unai dainai umui emui kerere be ia noho.

Copyright information for `HMO