Joshua 14

Israela taudia dekenai Kanana tano idia haria dalana ena sivarai be inai: Hahelagaia tauna Eleasara, bona Iosua Nunu, bona Israela iduhu gunalaia taudia ese inai tano idia haria.

Idia haria dalana be laki gadara dekena amo, Lohiabada ese Mose ia hamaoroa hegeregerena, iduhu 9 bona iduhu kahana edia huanai. To iduhu rua bona iduhu kahana dekenai be Mose ese edia tano Ioridane Sinavai unai kahana dekenai ia henia vadaeni. To Levi iduhu taudia dekenai tano ta ia henia lasi.

Iosepa ena bese be iduhu rua, Manase iduhu bona Eparaima iduhu. Tano idia haria neganai, Levi taudia ese tano ta idia abia lasi. To hanua haida be Levi taudia dekenai idia henia, unuseni do idia noho totona. Bona rei gabudia danu idia dekenai idia henia, edia boromakau bona mamoe do idia ubua totona.

Vadaeni Israela taudia ese Kanana tano idia haria, Lohiabada ese Mose ia hamaoroa hegeregerena.

Heberona hanua be Kaleba dekenai idia henia

Iuda iduhu taudia be Iosua dekenai idia lao, Gilegala dekenai. Vadaeni Kaleba Iepune, Kenisi tauna, ese Iosua dekenai ia hereva, ia gwau, “Oi diba, Kadesi Baranea dekenai ita noho neganai, Lohiabada ese Mose, Dirava ena tau dekenai, oi bona lau ia herevalaia, ani? Lauegu mauri lagani be 40 neganai, Lohiabada ena hesiai tauna Mose ese lau ia siaia, Kadesi Baranea dekena amo lau lao, inai tano hunia dekenai do lau itaia totona. Lau ese inai tano ena sivarai lau abia lou neganai, sivarai momokani lau henia. Lauegu tadikaka taudia, lau danu idia lao taudia, ese taunimanima edia lalona idia hamanokaia, to lau ese Lohiabada egu Dirava lau badinaia momokani, mai egu kudouna ibounai. Unai dina dekenai Mose ia gwauhamata, ia gwau, ‘Momokani, oiemu aena dekenai oi raka bona oi moia vadaeni tano be oiemu tano do ia lao, oiemu, bona oiemu bese taudia edia, ela bona hanaihanai, badina be Lohiabada, oiemu Dirava oi badinaia mai oiemu kudouna ibounai.’

10 “To harihari oi itaia, Lohiabada be unai bamona Mose dekenai ia hereva ia mai bona hari be lagani 45. Unai be Israela ese tano kaukau idia raka hanaia neganai, bona Lohiabada ese lau ia hamauria noho ia mai bona hari, iena gwauhamata hegeregerena. Oi itaia, harihari egu mauri lagani be 85. 11 Bona hari dina dekenai egu goada be do noho, Mose ese lau ia siaia dinana hegeregerena. Tuari totona bona kara ibounai totona lauegu goada do noho. 12 Unai dainai unai ororo tano, unai dina dekenai Lohiabada ese lau dekenai ia gwauhamata tano, be harihari lau dekenai do oi henia. Unai dina dekenai, oi ese sivarai oi kamonai Anakima taudia be unuseni, oi kamonai danu, edia hanua be bada bona mai edia magu. To lau laloa Lohiabada ese lau do ia durua, bona lau ese idia do lau lulua ore, Lohiabada ese ia hereva vadaeni hegeregerena.”

13 Vadaeni Iosua ese Kaleba ia hanamoa, ia ese Heberona tano be ia dekenai ia henia, iena tano korikori. 14 Unai dainai Heberona be Kaleba Iepune, Kenisi tauna, ena tano, ia mai bona harihari, badina be ia ese Lohiabada, Israela ena Dirava ia badinaia, mai ena kudouna ibounai.

15 Inai Heberona ena ladana gunana be Kiriata Araba. Unai Araba be Anakima besena edia tau namo herea.

Unai neganai tuari ia doko, bona tano be ia laga-ani.

Copyright information for `HMO