Jude 1

Lau Iuda, lau be Iesu Keriso ena hesiai tauna, bona Iamesi ena tadina.

Umui, Dirava ese umui ia abia hidi taudia dekenai inai revareva lau torea. Umui be Tamana Dirava ese ia lalokau henia, bona Iesu Keriso ese umui ia naria noho.
Copyright information for `HMO